For end-users

General terms and conditions

Versjon – Oktober 2022

Generelle vilkår og betingelser for Neonomics' kontoinformasjonstjenester og betalingsinitieringstjenester

Del 1 - Innledning
Neonomics er en norsk kontoinformasjonstjenestetilbyder og betalingsfullmektigtjenestetilbyder som tilbyr kontoinformasjonstjenester (AIS) og betalingsfullmektigtjenester (PIS) (individuelt “Tjenesten”, sammen “Tjenestene”). AIS gir deg, brukeren (“deg” eller “bruker(en)”) muligheten til å se kontoinformasjon fra forskjellige bankkontoer i en digital flate, eller via en mobilapplikasjon. PIS gir deg muligheten til å betale direkte fra dine bankkontoer som er tilgjengelig på nett. Tjenestene er nærmerebeskrevet og regulert i disse vilkårene samt I EUs Revised Payment Services Directive (“PSD2”) (Directive(EU) 2015/2366) og annen gjeldende lovgivning.

Når du bruker Neonomics' tjenester, inngår du en avtale ("Avtale") med Neonomics. Følgende vilkår("Vilkårene") skal ha forrang i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende rett. Ved å aktivere og brukeTjenestene aksepterer og godtar du disse Vilkårene i sin helhet. Vennligst les disse Vilkårene sammenmed betingelser og vilkår som kan gjelde for kontraktsforholdet mellom deg og Neonomics klient("Klient").

For å bruke Tjenestene må du ha myndighet til å inngå kontrakter. Ved å godta disse Vilkårene, bekrefter du at dette er tilfelle.

Neonomics' organisasjonsnummer er 919 041 021. Vår adresse er Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo. Du kan kontakte Neonomics gjennom det sikre kontaktskjemaet på vår nettside, neonomics.io/legal/end-user-support eller e-post support@neonomics.io. Hvis du kontakter oss per e-post, vennligst ikke oppgi noen sensitive opplysninger. 

Neonomics har alle relevante lisenser for å levere Tjenestene. Det norske Finanstilsynet er vår tilsynsmyndighet. Nødvendige lisenser har blitt behørig registrert og utstedt i alle relevante jurisdiksjoner for å gjøre det mulig for Neonomics å levere Tjenestene.

Et sammendrag av informasjonen om og betingelsene for Tjenestene er tilgjengelig i avsnittet nedenfor.Det er imidlertid viktig at du leser Vilkårene i sin helhet.

Del 2 - De viktigste karakteristikkene til Tjenestene
Neonomics tilbyr både kontoinformasjonstjenester og betalingsfullmektigtjenester.

Neonomics' AIS tillater en betalingstjenestebruker, en innehaver av konto(er), å be om at kontoinformasjonen om/fra kontoen(e) din(e) hentes fra de angitte kontoene og gjøres tilgjengelig for vår Klient, som angitt av deg, for de formål som er definert av denne Klienten i Klientens tjeneste. Neonomics vil ha tilgang til kontodetaljene dine i 90 dager. Tilgang kan tilbakekalles av deg nettbanken din eller ved å kontakte Neonomics. 

Neonomics' PIS lar brukeren anmode om en initiering av en betalingsoppdrag fra en betalingskonto til en annen konto. Når du bruker betalingsfullmaktstjenesten, må du først enten taste inn ditt kontonummer i angitt felt (i markeder og tjenester der dette er mulig), eller gi ditt samtykke til vår kontoinformasjonstjeneste. Dette samtykket er nødvendig slik at vi kan identifisere kontoen din i banken du har valgt, og slik at vi kan bekrefte at betalingen er behandlet. Neonomics kan også sjekke om saldoen på kontoen er tilstrekkelig til å utføre betalingen. Neonomics vil ha tilgang til kontoinformasjonen din i 90 dager. Tilgang kan tilbakekalles av deg i nettbanken din eller ved å kontakte Neonomics. 

Informasjon vi trenger for å kunne levere Tjenestene: For å kunne bruke Tjenestene, må du oppgi informasjon i henhold til instruksjonene fra Neonomics i den respektive Tjenesten. 

Samtykke til å utføre Tjenestene og tilbakekall av samtykke: Hver gang du bruker Tjenestene våre, gir du oss ditt uttrykkelige samtykke til å utføre Tjenesten. Når det gjelder AIS, er samtykket gyldig for, og vi vil ha tilgang til kontoinformasjonen din i 90 dager. Tilgang kan slettes gjennom Neonomics eller i nettbanken din. Når det gjelder PIS, opphører samtykket normalt så snart vi har utført Tjenesten du ba om. Dette betyr at samtykket fra deg for Tjenesten bare brukes én gang, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke tilbake samtykket. Hvis du har samtykket til en fast betaling, vil samtykket være gyldig til du trekker tilbake samtykket i nettbanken din eller ved å kontakte Neonomics. 

Tidspunkt for mottak av en betalingsordre: En betalingsordre mottas av Neonomics samme dag som den er godkjent av deg. Behandlingen av betalingsoppdraget avhenger av behandlingstiden som gjelder for deg i henhold til din avtale med banken din. 

Avskjæringstid for betalingsordrer: Gjelder ikke. En betalingsordre utføres av Neonomics direkte på forespørsel fra deg. 

Maksimal gjennomføringstid for Tjenesten: Tjenestene utføres umiddelbart på forespørsel. 

Gebyrer: Tjenestene leveres gratis av Neonomics. Trafikkostnader pålagt av mobiltelefonoperatøren eller internettleverandøren din kan tilkomme. Gebyrer pålagt av vår Klient/din tjenestetilbyder kan påløpe. Gebyrer pålagt av banken din kan også påløpe. 

Kommunikasjon: Neonomics tjenester tilbys bare digitalt, derfor vil det bli gitt informasjon og varsler via e-post eller andre digitale medier når det er nødvendig. 

Språk: Vårt primære kommunikasjonsspråk er norsk. Utenfor Norge kommuniserer vi på engelsk eller det offisielle språket der Tjenestene leveres. 

Rett til å motta Vilkårene på et varig medium: Du har rett til å motta Vilkårene på et varig medium. Vilkårene vil på forespørsel bli gitt på et varig medium. 

Ditt ansvar for sikker oppbevaring av et betalingsinstrument: Du er ansvarlig for å holde påloggings- og sikkerhetsinformasjonen din ("Påloggings- og sikkerhetsinformasjon") beskyttet mot uautorisert tilgang. Du er også ansvarlig for å beskytte det tekniske utstyret mot uautorisert bruk. Du må umiddelbart informere banken din hvis du mistenker eller har kunnskap om uautorisert bruk av Påloggings- og sikkerhetsinformasjon. Du må umiddelbart informere Neonomics hvis du mistenker eller har kunnskap om uautorisert bruk av Tjenestene. 

Melding til brukeren om uautorisert bruk eller sikkerhetsrisiko: Varsler vil bli gitt elektronisk; passende sikkerhetstiltak vil bli iverksatt. 

Neonomics rett til å blokkere brukeren: Neonomics kan når som helst blokkere Tjenestene hvis det er fare for sikkerheten ved bruk av Tjenestene, eller ved mistanke om uautorisert bruk av Tjenestene. Det samme gjelder ved mistanke om svindel eller annen ulovlig aktivitet. Vi vil varsle deg så snart som mulig i slike tilfeller, gitt at det er lovlig å gi et slikt varsel. 

Ditt ansvar for å rapportere uautorisert bruk: Hvis du mistenker at en betaling basert på en betalingsfullmakttjeneste er utført uten din godkjenning, eller at den er utført feil, må du, uten unødig opphold etter å ha blitt klar over den, rapportere dette til banken din i henhold til bankens instruksjoner. 

Ditt ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner: Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av kontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis du ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. 

Du svarer en egenandel med inntil kr 400 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. 

Du svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser overfor banken i henhold til 

bankens vilkår. Dersom betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer du likevel bare med inntil kr 12000. Dersom tapet skyldes at du forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene dine overfor banken, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig. 

Du svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at du har underrettet banken på riktig måte, med mindre du har opptrådt svikaktig. Du er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at du kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum. 

Dersom du nekter for å ha autorisert en betalingstransaksjon, skal bruken av betalingsinstrumentet ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at du har samtykket til transaksjonen, eller for at du har opptrådt svikaktig eller forsettlig eller grovt uaktsomt unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i denne avtalen. Det er banken som må bevise at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og at systemet ikke er rammet av teknisk svikt eller annen feil. 

Ditt ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle betalings- eller kontokortsystemet ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette. 

Varslingstid for uautoriserte eller feil utførte betalingstransaksjoner: Hvis du mistenker at en betaling basert på en betalingsfullmakttjeneste er utført uten din godkjenning eller at den har blitt utført feil, er du ansvarlig for, uten unødig forsinkelse etter å ha blitt klar over det, å rapportere det til banken din i henhold til bankens instruksjoner. Det er banken din som skal gjenopprette saldoen forutsatt at du har informert banken din i rett tid. Hvis du unnlater å varsle banken din innen 13 måneder etter at beløpet er debitert kontoen din, kan du bli ansvarlig for transaksjonen. 

Neonomics' ansvar for utførelsen av betalingsfullmaktstjenesten: Neonomics kan ikke garantere påliteligheten eller nøyaktigheten av informasjonen som presenteres i Tjenestene, selv om vi streber etter å levere Tjenestene våre på riktig måte. Hvis Tjenesten vår ikke utføres på riktig måte, kan vi være ansvarlige overfor deg i samsvar med gjeldende lov. 

Refusjoner: Levering av Tjenestene krever betalerens godkjenning, og betaleren har derfor ikke rett til refusjon, med mindre preseptorisk lov tillegger betaleren rett til refusjon. 

Endringer i Vilkårene: Hvis Vilkårene endres, anses de å være akseptert med mindre brukeren informerer Neonomics om noe annet. Hvis avtalen utgjør en rammeavtale, trer de endrede Vilkårene i kraft tidligst 2 måneder etter at du har blitt informert om de endrede Vilkårene hvis Vilkårene er til ugunst for deg. Hvis du er uenig i de endrede Vilkårene, kan du når som helst si opp avtalen gratis ved å kontakte oss på support@neonomics.io

Varighet og oppsigelse av avtalen (Vilkårene): Avtalen termineres normalt så snart vi har utført Tjenesten du ba om og begge parter har oppfylt sine øvrige forpliktelser overfor hverandre. Hvis du har inngått en rammeavtale, gjelder den i en periode på 365 dager etter den dagen Tjenestene sist ble utført på forespørsel fra deg. Du kan likevel når som helst si opp avtalen ved å kontakte oss på support@neonomics.io. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til vår kontoinformasjonstjeneste innen 90-dagersperioden ditt samtykke er gyldig, kan du gjøre det i nettbanken din eller ved å kontakte Neonomics. 

Profil: Når du oppretter en profil lagrer vi ditt kontonummer slik at du kan betale raskere neste gang du bruker Tjenestene. Vilkårene vil da gjelde løpende og først opphøre 365 dager etter den dagen Tjenestene sist ble utført på forespørsel fra deg. For profilen trenger vi din epostadresse og et passord som du lager selv. 

Klager: Dersom du ønsker å klage på våre tjenester, vennligst kontakt oss ved å bruke det sikre kontaktskjemaet på neonomics.io/legal/end-user-support slik at Neonomics kan undersøke omstendighetene for deg. 

Gjeldende lov og verneting: Vilkårene reguleres av norsk rett. Hvis du er en forbruker, vil preseptoriske lovbestemmelser i landet der du er bosatt ha forrang. I den grad norsk rett er i strid med lovene i ditt bostedsland, skal norsk lov i størst mulig grad ha forrang. Hvis det ikke er forbudt i henhold til gjeldende rett i ditt bostedsland, skal tvister avgjøres av norske domstoler. 

Klageprosedyrer utenfor retten: Norske innbyggere kan kontakte Finansklagenemnda. Dersom du er bosatt utenfor Norge, se https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en for ytterligere veiledning. 

1. GENERELT 

1.1. Ved å bruke Tjenestene inngår du en avtale. Det er en betingelse for å bruke Tjenestene at du godtar disse Vilkårene. Hvis ikke, kan du ikke bruke Tjenestene. 

1.2. For å bruke Tjenestene må du være minst 18 år, og/eller på annen måte ha myndighet til å inngå avtalen. 

1.3. Du må ha tilgang til en internettforbindelse for å kunne bruke Tjenestene. 

1.4. Tjenestene leveres til deg gjennom en av våre klienter som leverer en eller flere av sine egne tjenester til deg ("Klienttjeneste"). Neonomics er bare ansvarlig for Neonomics' levering av Tjenestene 

til deg, i samsvar med disse Vilkårene. Vår Klients vilkår og betingelser vil gjelde for Klienttjenesten. Klientens vilkår og betingelser er dermed utenfor denne avtalens virkeområde. Informasjon om Klienttjenester leveres av respektive Klient. 

1.5. Ved å inngå denne avtalen samtykker du til at avtalen inngås elektronisk, og at dette også gjelder endringer i avtalen. Disse Vilkårene kan lastes ned når du inngår avtalen, eller de kan på forespørsel gis på et varig medium når som helst i løpet av avtaleperioden. Vårt primære språk for kommunikasjon er norsk, engelsk eller annet offisielt språk i de markedene der Tjenestene leveres. Du godtar at Neonomics kommuniserer med deg via e-post eller andre digitale kanaler. 

1.6 Når du oppretter en profil lagrer vi ditt kontonummer. Neonomics vil forhåndsutfylle kontonummeret for deg ved neste besøk, slik at du slipper å gjøre et kall mot banken din før du kan betale (AIS, se punkt 3.1). For opprettelse av profil trenger vi din epostadresse og et passord som du lager selv. Med en profil vil Vilkårene Vilkårene vil da gjelde løpende og først opphøre 365 dager etter den dagen Tjenestene sist ble utført på forespørsel fra deg. 

2. VÅRE TJENESTER

2.1. Våre Tjenester vil tillate deg å enten bruke vår AIS og / eller vår PIS gjennom Klienttjenesten. En forutsetning for at Tjenestene skal utføres, er at kontoen(e) er tilgjengelig online. AIS-vilkår er angitt i punkt 3 og PIS-vilkår er angitt i punkt 4.

3. TJENESTE FOR KONTOINFORMASJON (AIS)

3.1. Neonomics' AIS lar deg få tilgang til og se informasjon relatert til en eller flere av betalingskontoene dine, eller en annen persons betalingskonto(er) hvis du har disposisjonsrett på kontoen(e) gjennom våre Klienters apper eller nettsteder. AIS skal kun brukes på kontoer der du har disposisjonsrett når det brukes som en del av PIS. 

Neonomics kan hente informasjon fra betalingskontoer, så som kreditt- eller debetkortkontoer, sparekontoer etc. Ved å be om at vi leverer AIS, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi utfører AIS, og som en del av denne Tjenesten innhenter vi relevante data på dine vegne og gjør informasjonen tilgjengelig for Klienten eller Klientene du har angitt. Innhenting av data vil bli utført så snart som mulig etter at du har samtykket til utførelsen av Tjenesten. 

3.2. AIS gjøres tilgjengelig for deg i en Klienttjeneste. Før AIS initieres, presenteres en liste over tilgjengelige banker som det er mulig å hente informasjonen fra. Du velger banken du vil hente kontoinformasjonen fra, basert på den presenterte listen. 

Etter at du har valgt din(e) bank(er), blir informasjon om AIS presentert for deg. Du må godta disse Vilkårene og gi ditt uttrykkelige samtykke til levering av Tjenesten før AIS starter. Neonomics' personvernerklæring vil også bli presentert i dette trinnet. Når vi har mottatt din anmodning om levering av AIS, må du identifisere deg overfor banken på den måten som kreves av den aktuelle banken. En forespørsel om innhenting av data sendes umiddelbart til banken, hvoretter Neonomics innhenter informasjonen du har instruert oss om å hente. Når informasjonen er hentet, blir den gjort tilgjengelig for deg gjennom Neonomics' Klient. AIS er da fullført, med mindre klienttjenesten du har bedt om i sin natur innebærer ytterligere innhenting av data. I slike tilfeller vil avtalen mellom deg og Kunden regulere eventuell gjentakende henting av dataene dine. Neonomics vil ha teknisk tilgang til kontoopplysningene dine i 90 dager. Tilgang kan trekkes tilbake gjennom banken din eller ved å kontakte Neonomics. 

3.3. Neonomics kan automatisk oppdatere kontoinformasjonen mot banken(e) i løpet av en tidsperiode bestemt av banken(e), som kan variere mellom ulike banker (vanligvis 90 dager). For at dette skal skje, må du gi et eksplisitt samtykke til Neonomics, og en identifikasjon av deg må ha blitt gjort mot banken(e). En oppdatering av kontoinformasjonen vil imidlertid kreve et nytt samtykke, og at du for hver oppdatering identifiserer deg mot banken(e) og godtar Vilkårene våre på nytt. 

4. TJENESTE FOR BETALINGSINITIERING (PIS)

4.1. Neonomics PIS lar deg anmode om en betalingsinitiering fra din online betalingskonto i banken din til din egen eller andres konto. Når du samtykker til vår PIS, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan levere Tjenesten. Maksimumsbeløp kan gjelde i forbindelse med betalingsoppdrag som initieres via PIS. Disse maksimumsbeløpene vil være de samme som maksimumsbeløpene i banken din. 

4.2. Når du bruker PIS med Klienttjenesten, må du bekrefte følgende detaljer; 1) beløp, 2) betalingskontoen du ønsker å initiere betalingen fra, og 3) detaljene til mottakeren av betalingen ("Betalingsmottaker"), for eksempel et fakturareferansenummer / melding, i henhold til instruksjonene. Klienttjenesten kan, avhengig av hvilken funksjonalitet som er valgt, gi oss informasjon om betalingsmottakeren og beløpet. Det er ditt ansvar å sikre at instruksjonen er korrekt. 

4.3. Når informasjon om betalingsmottakeren og betalingsmottakerkontoen er fylt ut, velger du banken du vil initiere betalingsoppdraget fra. For å gjøre det enklere for deg og for å sikre at du oppgir korrekt informasjon om kontoen en betaling skal initieres fra, tilbyr vi vanligvis en AIS der vi presenterer en liste over tilgjengelige kontoer hos den valgte banken. Denne funksjonaliteten tilbys i markeder og Klienttjenester der dette er mulig. AIS krever at du godtar Vilkårene for levering av tjenesten, og at du gir ditt uttrykkelige samtykke til levering av tjenesten (les mer om AIS i avsnitt 3). Hvis du ikke ønsker å bruke vår AIS til å oppgi kontoinformasjonen din, kan du manuelt legge inn kontonummeret ditt i det angitte feltet i markeder og tjenester der slik funksjonalitet foreligger. 

Hvis du velger å bruke AIS kall, velger du deretter kontoen du vil betale fra. Ved å bruke påloggings- og sikkerhetsinformasjonen din ber du om levering av PIS. For å sikre at du har tilstrekkelige midler til at betalingen kan utføres, kan vi også bruke AIS til å sjekke saldoen på kontoen du har valgt å betale eller overføre pengene fra hvis du har avgitt samtykke til AIS. Når en AIS utføres, gir du derfor ditt uttrykkelige samtykke til levering av AIS, og at informasjonen, der det er aktuelt, deles med Klienten som er utpekt av deg. 

Etter disse første trinnene utfører Neonomics PIS og mottar informasjon fra banken din om hvorvidt betalingen ble initiert eller avvist av banken din. Så snart PIS har blitt utført, får du et sammendrag av betalingstransaksjonen. PIS er da fullført. 

I noen av Klienttjenestene betyr bruk av PIS også at en AIS utføres etter at PIS er utført, for å bekrefte at et betalingsoppdrag er utført på riktig måte. 

Når en AIS utføres, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at AIS utføres, og du samtykker til at informasjon om en initiert betaling, der det er aktuelt, deles med Klienten som er utpekt av deg. 

4.4. Noen Klienttjenester kan tillate deg å bruke PIS til å betale et bestemt beløp med jevne mellomrom til en mottakerkonto ("Faste betalinger"). Hvis du ønsker å gjøre dette, må du gi din tillatelse til å starte betalinger fra den valgte betalingskontoen til en valgt betalingsmottaker med jevne mellomrom. Du må bekrefte en startdato og en frekvens for den gjentakende betalingen. Faste betalinger tilbys i markeder og Klienttjenester der det foreligger passende forhold. 

4.5. En ordre om å utføre en PIS anses alltid mottatt av Neonomics samme dag som den har blitt godkjent av deg. Når du har godkjent en betalingsinitiering, kan den ikke tilbakekalles. For Faste betalinger kan du tilbakekalle ditt samtykke til initiering av fremtidige betalinger. 

Betalingsinitieringen utføres av Neonomics så snart du har godkjent det, noe som betyr at banken din mottar en betalingsordre. Utførelse av betalingstransaksjonen gjøres av banken din. Vær oppmerksom på at dette innebærer at betalingen kan utføres en annen dag enn den dagen du godkjente og bekreftet betalingsinitieringen. 

4.6. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir for utførelsen av betalingsinitieringen er korrekt, og at du har tilstrekkelige midler på den valgte betalingskontoen. Det er Neonomics ansvar å sørge for at betalingsoppdraget blir kommunisert til den banken du har utpekt. 

4.7. Utførelsen av betalingsoppdraget gjøres av banken og er bankens ansvar. 

4.8. Du skal bruke betalingsinstrumentet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk av betalingsinstrumentet. Hvis du mistenker at en betaling basert på en PIS er utført uten din godkjenning eller at den er utført feil, er du ansvarlig for, uten unødig forsinkelse etter å ha blitt klar over den, og senest innen 13 måneder etter at beløpet er debitert kontoen din, å rapportere det til banken din der bankkontoen din holdes i henhold til bankens instruksjoner. 

Banken din må gjenopprette saldoen forutsatt at du har informert banken din innen rett tid. Hvis du ikke gjør det, kan du bli ansvarlig for hele beløpet. 

Dette gjelder ikke hvis: (a) tap, tyveri eller misbruk av et betalingsinstrument ikke kunne påvises før en betaling, unntatt der du har handlet svikatig; eller (b) tapet var forårsaket av handlinger eller mangel på handling av banken eller Neonomics. 

4. 9. Du kan også holdes ansvarlig for uautoriserte transaksjoner som er initiert hvis de ble fullført fordi du ikke klarte å beskytte påloggings- og sikkerhetsinformasjonen din og / eller det tekniske utstyret ditt. 

5. RAMMEAVTALE

5.1. Avtalen termineres normalt etter at Tjenesten du ba om er utført. Når du har godkjent Faste betalinger, godkjenner du imidlertid at betalingene initieres regelmessig. 

5.2. Ved å godta Vilkårene, gir du ditt uttrykkelige samtykke til Faste betalinger, i den grad det kreves for den aktuelle Klienttjenesten. Basert på ditt samtykke og i den grad banken din tillatter det, vil Neonomics levere Tjenesten du har samtykket til. 

5.3. Når du samtykker til Faste betalinger, vil Tjenesten bli levert over tid. Dette skiller seg fra tilfellet der du samtykker til initiering av en enkelt betaling. Når du har gitt ditt samtykke til Faste betalinger, løper avtalen til du sier opp avtalen. En avtale som gjelder inntil videre, omtales som "Rammeavtale" i disse Vilkårene. Bestemmelser om avtaleperioden og oppsigelse er angitt i avsnitt 11 nedenfor. 

6. GEBYRER

6.1. Neonomics tilbyr Tjenestene til deg gratis. Gebyrer pålagt av mobiltelefonoperatøren eller internettleverandøren din kan påløpe. Gebyrer pålagt av banken din kan påløpe. For Klienttjenester vil Klientens mulige avgifter, vilkår og betingelser gjelde i tillegg til disse Vilkårene. 

7. DITT ANSVAR VED BRUK AV TJENESTENE

7.1. Du er ansvarlig for å ha rett til å bruke påloggings- og sikkerhetsinformasjonen, og at du har myndighet til å inngå avtalen med Neonomics. Dette gjelder også betalingskontoer du har sammen med andre eller har tilgang til på vegne av andre. 

7.2. Du er også ansvarlig for og garanterer at din bruk av Tjenestene er gjort i samsvar med Vilkårene og gjeldende lover og forskrifter. 

7.3. Det er ditt ansvar å holde dine innlogings- og sikkerhetsdetaljer beskyttet mot uautorisert tilgang, og å beskytte det tekniske utstyret mot uautorisert bruk, for eksempel med en PIN-kode eller dine biometriske data (f.eks. fingeravtrykksleser). 

7.4. Du er forpliktet til å umiddelbart informere Neonomics hvis du mistenker eller har kunnskap om uautorisert bruk av Tjenestene eller av ditt tekniske utstyr. 

7.5. Det er ditt ansvar at informasjonen du oppgir i Tjenestene er nøyaktig, oppdatert og fullstendig, og at informasjonen du oppgir i Tjenestene ikke krenker rettighetene til noen andre eller på annen måte bryter loven eller andres rettigheter. 

7.6. Du har ikke lov til å kopiere, modifisere, distribuere eller publisere innhold levert av Neonomics i Tjenestene, eller på annen måte misbruke Tjenestene eller bruke det til noe annet formål enn de er ment for. 

7.7. Det er forbudt å prøve å omgå sikkerhetstiltakene eller andre begrensninger i Tjenestene. 

7.8. Du er ansvarlig for å installere og oppdatere anti-malware og sikkerhetsprogrammer på datamaskinen eller mobilenheten din. Bruk av en enhet som er jailbroken, rooted eller på annen måte har installert programvare designet for å omgå sikkerhetsfunksjonene i operativsystemet på mobilenheten, er ikke tillatt. 

8. TILGJENGELIGHET OG VÅRT ANSVAR

8.1. Tjenestene er normalt alltid tilgjengelige. Vi kan imidlertid ikke garantere at Tjenestene er fri for feil eller avbrudd. Neonomics har rett til å gjøre endringer i driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner etc. og har alltid rett til å stenge Tjenestene for å utføre vedlikehold og lignende aktiviteter. Vi tar sikte på at alle tjenester skal utføres riktig og all informasjon i Tjenestene skal være korrekt og så oppdatert som mulig ,men vi kan ikke garantere påliteligheten eller nøyaktigheten av informasjonen som presenteres i Tjenestene. Neonomics kan ikke holdes ansvarlig hvis Tjenestene er utilgjengelige eller hvis informasjon eller funksjonalitet ikke fungerer som forventet, med mindre Neonomics er ansvarlig i henhold til preseptorisk lov. 

8.2. Ytelsen til Tjenestene kan være avhengig av tjenester levert av en tredjepart (f.eks. mobiltelefonoperatør eller internettleverandør). Vi er ikke ansvarlige for slike tjenester levert av en tredjepart. Neonomics er heller ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av tjenester fra banken din. 

8.3. Neonomics er ikke ansvarlig for beslutninger, økonomiske eller andre, tatt av deg basert på bruken av Tjenesten eller for tjenester eller varer du velger å kjøpe fra uavhengige tredjeparter eller Neonomics-samarbeidspartnere, inkludert Klienter. 

8.4. Neonomics er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for direkte eller indirekte tap eller skader som oppstår i forbindelse med levering av Tjenestene, unntatt hvis det er angitt i preseptorisk lov. 

8.5. Neonomics er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i en brukstjeneste, pandemi, industriell handling, naturkatastrofe, eksplosjon, streik eller ulykke som betydelig forhindrer oppfyllelsen av den aktuelle forpliktelsen. 

9. ANTI-HVITVASKING OG KJENN DINE KUNDER-TILTAK

9.1. For å sikre overholdelse av gjeldende anti-hvitvaskingsforpliktelser, kan vi be om at du gir oss visse opplysninger. Ved å be om en Tjeneste forplikter du deg til å oppgi all slik informasjon som kan anses nødvendig for slike formål, og du forstår at unnlatelse av å oppgi forespurt informasjon kan føre til at en forespurt Tjeneste ikke kan utføres, eller ha andre konsekvenser, avhengig av situasjonen. 

9.2. Neonomics kan overvåke din bruk av Tjenestene med det formål å overholde gjeldende anti-hvitvaskingsforpliktelser. Prinsippene for slik overvåking kan variere, og vil avhenge av omstendighetene knyttet til brukeren, for eksempel transaksjonsmønstre etc. 

10. BRUDD PÅ VILKÅR ETC.

10. 1. Neonomics forbeholder seg retten til når som helst å suspendere en bruker fra bruken av Tjenesten hvis brukeren bryter disse Vilkårene eller på annen måte bruker Tjenesten på en måte som forårsaker eller kan forårsake skade på Neonomics eller en tredjepart. 

10.2. I tilfeller der det foreligger mistanke om sikkerhetsrisiko, eller hvis Neonomics mistenker at en initiert betaling er uautorisert, kan vi informere deg dersom det er lovlig for oss å gi et slikt varsel. Neonomics forbeholder seg også retten til når som helst å blokkere Tjenestene hvis det er fare for usikker bruk av Tjenestene, eller i tilfelle mistanke om uautorisert bruk av Tjenestene. Det samme gjelder mistanke om svindel eller annen ulovlig aktivitet. 

11. VARIGHET OG OPPSIGELSE

11.1. Den respektive Tjenesten leveres og utføres umiddelbart eller i så nær forbindelse med din forespørsel om ytelse av Tjenesten som mulig. 

11.2. Forutsatt at du og Neonomics ikke har inngått en rammeavtale, avsluttes avtalen automatisk etter at Tjenesten du har bedt om er utført. 

11.3. Hvis du og Neonomics har inngått en rammeavtale, gjelder avtalen i en periode på 365 dager etter den dagen Tjenestene sist ble utført på forespørsel. Til tross for dette, kan du når som helst si opp avtalen ved å kontakte oss på support@neonomics.io

11.4. Avtaler som er rammeavtaler kan også sies opp av Neonomics med en oppsigelsestid på to måneder. 

12. ANGRERETT

I samsvar med direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter og relevant nasjonal lovgivning, går din angrerett på Tjenesten tapt når de relevante Tjenesten(e) er levert av Neonomics. Hvis du og Neonomics har inngått en rammeavtale, og du ikke ønsker å benytte tjenesten, har du angrerett. Utøvelse av angreretten gjøres enklest ved at du tilbakekaller ditt samtykke til initiering av fremtidige betalinger. Angreretten vil gjelde selve Avtalen, ikke de transaksjoner som allerede er utført i henhold til Avtalen. 

13. ENDRINGER I VILKÅRENE

13.1. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre Tjenestene, endre Vilkårene eller opphøre leveringen av Tjenestene. Hvis du ikke godtar de endrede Vilkårene, har du rett til når som helst å si opp avtalen gratis. Hvis du fortsetter å bruke Tjenestene etter at en endring av Vilkårene har trer i kraft, anses du for å ha godtatt de endrede Vilkårene. 

13.2. Hvis avtalen utgjør en rammeavtale, trer de endrede Vilkårene i kraft tidligst to måneder etter at du har blitt informert om de endrede Vilkårene. Hvis du er uenig i de endrede Vilkårene, kan du når som helst si opp avtalen gratis. 

13.3. Neonomics har rett til å endre rammeavtalen, inkludert Vilkår, uten hensyn til to måneders oppsigelsestid som angitt i punkt 14.2, hvis en slik endring ikke påvirker dine rettigheter som betalingstjenestebruker eller på annen måte utgjør en betydelig ulempe for deg. Slike endrede Vilkår trer i kraft på det tidspunktet Neonomics varslet. Hvis du er uenig i de endrede Vilkårene kan du når som helst si opp avtalen i samsvar med punkt 12. 

14. PERSONOPPLYSNINGER

14.1. Neonomics' levering av Tjenesten inkluderer behandling av dine personopplysninger. Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger er tilgjengelig i vår personvernerklæring. 

15. DIVERSE

15.1. Neonomics har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen. Neonomics har også rett til å engasjere underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser. 

15.2. Vilkårene er tilgjengelige på vår nettside, hvor de kan lastes ned. Du har også rett til, på forespørsel, å motta en kopi av disse Vilkårene på et varig medium. Du er velkommen til å kontakte oss med din forespørsel på support@neonomics.io eller gjennom kontaktskjemaet på neonomics.io/legal/end-user-support 

16. GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING

16.1. Avtalen og Vilkårene er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Hvis du er en forbruker, vil eventuelle preseptoriske lovbestemmelser i landet der du er bosatt gå foran. I den grad norsk lov er i strid med lovene i ditt bostedsland, skal norsk lov i størst mulig grad ha forrang. Tvister skal avgjøres av norske domstoler, med mindre det er forbudt i henhold til lovene i ditt bostedsland. 

17. KLAGER OG TILSYN

17.1. Hvis du ønsker å klage på våre Tjenester, vennligst bruk det sikre kontaktskjemaet på neonomics.io/legal/end-user-support 

17.2. Vi tar sikte på å løse eventuelle klager innen 15 virkedager fra datoen vi mottar klagen. Hvis vi, på grunn av eksepsjonelle omstendigheter, ikke kan gi deg svar innen 15 virkedager, vil vi varsle deg om dette og årsaken til det, og vi kan forlenge responsperioden vår til opptil 35 virkedager. 

Hvis du ikke mottar vårt endelige svar eller du på annen måte er misfornøyd med det endelige svaret, kan du henvise klagen din til det lokale ombudet i ditt land og følge de lokale prosedyrene utenfor retten for å registrere klagen din. Hvis du er bosatt i Norge, kan du kontakte Finansklagenemnda for å sende inn en klage på: 

Finansklagenemnda 
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo 

finkn.no, Ytterligere informasjon for andre markeder enn Norge finnes på nettsidene til det europeiske forbrukerfinansieringsklagernettverket på https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en 

17.3. Neonomics er lisensiert som betalingsinstitusjon og er under tilsyn av Finanstilsynet. Du finner Neonomics AS i selskapsregisteret hos Finanstilsynet www.finanstilsynet.no. Dette kan også verifiseres ved kontakt med: 

Finanstilsynet 
Postboks 1187 Sentrum 
0107 Oslo Tlf: 22 93 98 00 
E-post: post@finanstilsynet.no 

18. KONTAKTINFORMASJON

18.1. Du kan alltid kontakte oss som følger: 

Neonomics AS 
Ruseløkkveien 26 
0251 Oslo, Norway 
neonomics.io/legal/end-user-support 
E-post: support@neonomics.io 

Download PDF

Version – October 2022

General Terms and Conditions for Neonomics’Account Information Services and PaymentInitiation Services

Part 1 - Introduction

Neonomics is a Norway-based account information service provider and payment initiation service provider offering account information services (“Account information services”/”AIS”) and payment initiation services (“Payment initiation services”/”PIS”) (individually the “Service”, together the “Services”). Account information services will enable you, the user (“you” or “user”), to see your payment account information from different bank accounts in one place online or via a mobile app, while Payment initiation services will enable you to pay with funds that is withdrawn directly from your online bank accounts, as further set out and regulated in EU’s Revised Payment Services Directive (“PSD2”) (Directive (EU) 2015/2366) and any applicable national legislation.

When you use Neonomics' Services, you enter into an agreement (“Agreement”) with Neonomics for which the following terms (the “Terms”) shall prevail to the maximum extent permitted under applicable law. Please read these Terms in conjunction with any invariable rule that may apply to the contractual relationship between you and Neonomics’ client (“Client”). By activating and using the Services, you agree to and accept these Terms in their entirety.

To use the Services, you must be authorized to enter into contracts. By agreeing to these Terms, you represent that this is the case.

Neonomics’ company number is 919 041 021. Our address is Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway. You can contact Neonomics through the secure contact form on our website, neonomics.io/legal/end-user-support by e-mail support@neonomics.io. If you contact us by email, please do not write any sensitive personal information.

Neonomics holds all relevant licenses to provide the Services. The Norwegian Financial Supervisory Authority (“Finanstilsynet”) is our home state supervisory body. Required licenses have subsequently been duly registered and issued in all relevant jurisdictions to enable Neonomics to provide the Services.

A summary of the information and conditions regarding the Services is available in Part 2 below. It is however important that you read the Terms in their entirety.

Part 2 - Main characteristics of the Services

Neonomics offers both Account information and Payment initiations services.

Neonomics’ AIS allows a payment service user, a holder of account(s), to request that the account information about/from your account(s) is retrieved from the designated account(s) and is made available to our Client, as designated by you, for the purposes defined by such Client in the Client Service. Neonomics will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank.

Neonomics’ PIS allows the user to request an initiation of a payment order from a payment account to another account. When you use the Payment initiation service you will first either enter your account number into the specified field (in such markets and Services where this is possible) or give your consent to our Account information service. This consent is necessary so we can identify your account in the bank you have chosen, and so that we can validate that the payment has been processed. Neonomics might also check if the balance on the account is sufficient to perform the Service. Neonomics will have access to your account information for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank.

Information we need to provide the Services: In order to use the Services, you must provide information according to the instruction provided by Neonomics within the respective Service.

Giving consent to execute the Services and withdrawal of such consent: Each time you use our Services, you are giving us your explicit consent to perform the Service. Regarding AIS, the consent is valid for, and we will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your online bank. For PIS, the consent is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested. This means that the consent provided by you for the Service is only used once, thus no withdrawal of the consent is necessary. If you have consented to a recurring payment the consent will be valid until you withdraw the consent through your online bank.

Time of receipt of a payment initiation order: A payment initiation order is received by Neonomics the same day it has been approved by you. The processing of the payment order depends on the processing time that applies to you under your agreement with your bank.

Cut-off time for payment initiation orders: Not applicable. A payment initiation order is executed by Neonomics directly upon your request.

The maximum execution time for the Service: The Services are executed immediately upon request.

Fees: The Services are provided by Neonomics free of charge. Traffic charges imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Charges imposed by our Client/your service provider may apply. Charges imposed by your bank might also apply.

Communication: The Neonomics’ Services are only offered digitally, therefore information and notifications will be provided through e-mail or other digital media when so required.

Language: Our primary communication language is Norwegian. Outside Norway we communicate in the official language where the Services are provided.

Right to receive the Terms on a durable medium: You have the right to receive the Terms on a durable medium. The Terms will upon request be provided on a durable medium.

Your responsibilities for safe keeping of a payment instrument: You are responsible for keeping your login and security credentials (“Login and Security Credentials”) protected from unauthorized access. You are also responsible for protecting the technical equipment from unauthorized use. You must immediately inform your bank if you suspect or have knowledge of unauthorized use of your Login and Security Credentials. You must immediately inform Neonomics by email if you suspect or have knowledge about unauthorized use of the Services.

Notification of the user of unauthorized use or security risks: Notifications will be made electronically; appropriate security measures will be applied.

Conditions under which Neonomics reserves the right to block the user: Neonomics may at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity. We will notify you as soon as possible in such a case, if it is lawful to give such notice.

Your responsibility to report unauthorized use: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly you must, without undue delay after becoming aware of it, report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your liability for unauthorized payment transactions: The bank is liable for unauthorized withdrawals or other debits (payment transactions) from the account unless the provisions below provide otherwise. A payment transaction will be considered to be unauthorised if it was not approved by the account holder either before or after the execution of the transaction.

You are liable for a charge of up to NOK 400 in the case of losses on unauthorised payment transactions enabled by the use of a lost or stolen payment instrument if the personal security device was used. The same applies in the case of payment transactions as a result of the unauthorised acquisition of a payment instrument if you have failed to protect the aforementioned personal security device and this device was used used.

You are liable for the entire loss on unauthorized payment transactions if the loss is due to the fact that you have failed as a result of gross negligence to fulfil one or more of your obligations towards the bank in accordance with the bank's terms. If the payment transaction was effected with the aid of an electronic payment instrument, you will nevertheless be liable for only up to NOK 12,000. If the loss was the result of your deliberate failure to fulfil your obligations towards the bank, you must bear the entire loss. The same applies if the loss was due to you having acted fraudulently.

You are not liable for losses resulting from the use of lost, stolen or unjustifiably acquired payment instruments after you have notified the bank in the correct manner, unless you have acted fraudulently. Moreover, you are not liable if the bank has failed to ensure that you can proceed with such notification, cf. Section 34 second paragraph second point of the Financial Agreements Act.

If you deny having authorized a payment transaction, the use of the payment instrument shall not of itself be regarded as sufficient evidence that you have consented to the transaction, or that you have acted fraudulently or intentionally or with gross negligence in failing to fulfill one or more of your obligations in this agreement. It is the bank that must prove that the transaction has been authenticated, correctly registered and booked and that the system has not been struck by technical failure or other faults.

Your liability in accordance with this section may be reduced in accordance with the rules provided for in Section 36 of the Financial Agreements Act if the payment or credit card system fails to meet satisfactory standards and the unauthorized use is related to this failure.

Notification time for unauthorized or incorrectly executed payment initiation: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, reporting it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions. It is your bank that shall restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to notify your bank within 13 months after the amount is debited your account, you may become liable for the transaction.

Neonomics’ liability for the execution of payment initiation: Neonomics cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services, although we strive to deliver our Services in a correct manner. If our Service is not performed in the correct manner, we may be liable to you in accordance with applicable law.

Refunds: The provision of the Services requires payer’s approval, and therefore the payer does not have the right to refunds, unless mandatory law states otherwise.

Amendments of the Terms: If the Terms are amended, they are deemed to be accepted unless the user informs Neonomics otherwise. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge by contacting us at support@neonomics.io .

Duration and termination of the Agreement (the Terms): The Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested, and both parties have fulfilled their obligations towards each other. If you have entered into a Framework Agreement, it remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. You may nonetheless, at any time, terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io . If you wish to withdraw your consent to our account information service within the 90-day period your consent is valid, you can do so in your online bank.

Profile: When you register a profile we will store your account number so you can pay faster next time you use the Services. The Terms will then remain in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. For the profile, we will also require your email address and a password that you create.

Complaints: In the event that you should wish to raise any complaint in respect of our Services, please tell us using the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support so that Neonomics can investigate the circumstances for you.  

Governing law and venue: The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law is in conflict with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible. If not prohibited by the laws of your country of residence, disputes shall be settled by Norwegian courts.

Out-of-court complaint procedures: Norwegian residents may contact Finansklagenemnda. For residents outside Norway, please refer to https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en  for further guidance.

Part 3 – The Terms – our agreement with you

1. GENERAL

1.1. By using the Services, you enter into the Agreement. It is a condition for using the Services that you accept these Terms. If not, you cannot use the Services.

1.2. You must be at least 18 years of age to use the Services, and/or otherwise be authorized to enter into the Agreement.

1.3. You need to have access to an internet connection in order to use the Services.

1.4. The Services are provided to you through one of our Clients that provide one or several of their own services to you (“Client Service”). Neonomics is only responsible for Neonomics’ provision of the Services to you, in accordance with these Terms. The Client’s terms and conditions will apply for the Client Service. The Client’s terms and conditions are thus outside the scope of this Agreement. Information regarding Client Services is provided by respective Client.

1.5. By entering into this Agreement, you consent to that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. These Terms can be downloaded when entering into the Agreement, or they can upon request be provided on a durable medium any time during the term of the Agreement. Our primary language for communication is Norwegian or other official language in the markets where the Services are provided. You accept that Neonomics will communicate with you through e-mail or other digital media.

1.6 When you register a profile Neonomics will store your account number. Neonomics will prefill the account number for you upon your next visit, so you don’t have to request a call towards your bank before you can pay (AIS please see item 3.1). In order to register a profile, , we will also require your email address and a password that you create. With a profile, the Terms will remain in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request.

2. OUR SERVICES

2.1. Our Services will allow you to either use our AIS and/or our PIS through the Client Service. A prerequisite for the Services to be performed is that the account(s) is accessible online. AIS provisions are specified in section 3 and PIS provisions are specified in section 4.

3. ACCOUNT INFORMATION SERVICE

3.1. Neonomics’ AIS enables you to access and view information relating to one or several of your payment accounts, or another person’s payment account(s) if you have a right of disposal on the account(s) through our Clients' apps or websites. AIS shall only be used for joint accounts and accounts where you have a right of disposal when used as part of a PIS.

Neonomics can retrieve information about payment accounts, credit- or debit card accounts, savings accounts etc. By requesting that we provide the AIS, you provide your explicit consent to us performing AIS and, as a part of that Service, retrieve relevant data and make the Information available to the Client or Clients that you have designated. The retrieval of data will be performed as soon as possible after you consent to the performance of the Service.

3.2. AIS is made available to you within a Client Service. Before AIS is initiated, a list of available banks that it is possible to retrieve the information from is presented to you. You choose the bank you want to retrieve the account information from based on the presented list.

After you have chosen the bank, information regarding AIS being provided by Neonomics is presented to you. You must accept these Terms and give your explicit consent to the provision of the Service prior to the initiation of AIS. Neonomics’ privacy policy will also be presented in this step. When we have received your request regarding the provision of AIS, you must identify yourself towards the bank in the way required by said bank. A request for retrieval of the information is immediately sent to the bank, whereafter Neonomics retrieves the information that you have instructed us to retrieve. Once the information has been retrieved, it is made available to you through Neonomics’ Client. The AIS is then completed, unless the Client Service you have requested in its nature entails further calls. In such cases, the agreement between you and the Client will regulate any recurring retrieval of your data. Neonomics will have technical access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your bank.

3.3. Neonomics may be able to automatically update the account information towards the bank(s) during a time period determined by the bank(s), which may vary between cases (usually 90 days). For this to happen, you must provide an explicit consent to Neonomics, and an initial identification of you must have been made towards the bank(s). However, an update of the account information will require a new consent and that you for each update identify yourself towards the bank(s) and accept our Terms over again.

4. PAYMENT INITIATION SERVICE

4.1. Neonomics’ PIS enables you to request an initiation of a payment order from any of your online payment accounts at your bank to your own or other’s accounts. When you request that we provide PIS you give your explicit consent to us to provide the Service. Maximum amounts may apply in relation to payment orders that are eligible for PIS. These maximum amounts will be the same as the maximum amounts in your bank.

4.2. When using PIS with the Client Service you need to confirm the details of the payment initiation, including 1) the amount, 2) the payment account from which you wish to initiate the payment, and 3) the details of the receiver of the payment (“Payee”), such as an invoice reference number/message, according to the instructions. The Client Service may, depending on the functionality chosen, provide us with information regarding the Payee and the amount. It is your responsibility to ensure the correctness of the instruction.

4.3. When information about the Payee and the Payee account has been filled in, you select the bank you want to initiate the payment order from. To make it easier for you and to ensure that you provide correct information about the account a payment shall be initiated from, we normally provide an AIS whereby we present a list of your available accounts with the selected bank. This procedure is used in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist. The AIS requires that you accept the Terms and conditions for the provision of the Service and that you provide your explicit consent for the provision of the Service (read more about AIS in section 3). If you do not wish to use our AIS to provide your account information, you can manually input your account number in the designated field in markets and within Services where this is possible.

If you choose to use AIS, you select the account you want to initiate the payment from. By using your Login and Security Credentials towards your bank in the way required by the bank, you request the provision of PIS. To make sure that you have available funds for the payment amount we might also use the AIS to check the balance of the account you have selected to pay or transfer the money from. Where an AIS is performed, you therefore provide your explicit consent to the provision of AIS, and that the information, where applicable, is shared with the Client designated by you.

After these initial steps Neonomics performs PIS and receives information from your bank about whether the payment was initiated or rejected by your bank. As soon as PIS has been executed you and the Client designated by you are provided a summary of the payment initiation. PIS has then been completed.

Within some of the Client Services, usage of PIS also means that an AIS is performed after the PIS is performed, in order to verify that a payment order has been executed successfully.

Where an AIS is performed, you provide your explicit consent to the provision of the AIS, and consent to that the information about an initiated payment, where applicable, is shared with the Client designated by you.

4.4. Some Services may allow you to use PIS to pay a set amount at regular intervals to a beneficiary account (“Recurring payments”). If you wish to do this, you must give your permission to initiate payments from your chosen payment account to a chosen Payee on a regularly scheduled basis. You need to confirm a start date and a frequency for the recurring payment. The option of recurring payments is offered in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist.

4.5. An order to perform a PIS is always considered to be received by Neonomics the same day it has been approved by you. When you have approved a payment initiation it cannot be revoked. For Recurring payments, you can revoke your consent to initiate future payments.

The initiation is performed by Neonomics as soon as you have approved it, which means that your bank receives a payment order. The execution of the actual payment transaction is done by your bank. Please note that this entails that the payment may be executed on another day than the day you approved and confirmed the payment initiation towards Neonomics.

4.6. It is your responsibility to make sure that the information you provide for the performance of the payment initiation is correct, and that you have sufficient funds on the selected payment account. It is Neonomics responsibility to make sure that a payment order is communicated to the bank you have designated.

4.7. The execution of the payment order is done by the bank and is the responsibility of the bank. The time for execution of the payment order is dependent on the specific bank’s execution time.

4.8. You shall use the payment instrument in accordance with the terms governing the issue and use of the payment instrument. If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, and at the latest within 13 months after the amount is debited to your account, to report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your bank has to restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to do so, you may become liable for the entire amount.

This shall not apply if: (a) the loss, theft or misappropriation of a payment instrument was not detectable to you prior to a payment, except where you have acted fraudulently; or (b) the loss was caused by acts or lack of action by the bank or Neonomics.

4.9. You can also be held liable for unauthorized transactions initiated if they were completed because you failed to protect your Login and Security Credentials and/or your technical equipment.

5. FRAMEWORK AGREEMENT

5.1. The Agreement is normally terminated after the Service you requested has been performed. However, when providing Recurring payments, you will approve that the payments are initiated on a regularly scheduled basis.

5.2. By agreeing to the Terms, you give your explicit consent for Recurring payments, to the extent required for the Client Service in question. Based on your consent and to the extent allowed by your bank, Neonomics will provide the Service you have consented to.

5.3. When you consent to Recurring payments, the Service will be provided over time. This differs from the case where you require one-off initiation of a payment. Where you have given your consent to Recurring payments, the Agreement will be in force until you terminate the Agreement. An Agreement that applies until further notice is referred to as “Framework Agreement” in these Terms. Provisions regarding the Agreement term and termination are specified in section 11 below.

6. FEES

6.1. Neonomics provides the Services to you free of charge. Fees imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Fees imposed by your bank may apply. For Client Services the Client's possible fees, terms and conditions will apply in addition to these terms.

7. YOUR FURTHER RESPONSIBILITIES

7.1. You are responsible for having the right to use the Login and Security Credentials, and for being authorized to request the Services. This also applies to payment accounts that you hold together with someone else or have access to on behalf of someone else.

7.2. You are also responsible for and guarantee that your use of the Services is made in accordance with the Terms and applicable laws and regulations.

7.3. It is your responsibility to keep your Login and Security Credentials protected from unauthorized access, and to protect your technical equipment from unauthorized usage, e.g. with a pin code or your biometrical characteristics (e.g. fingerprint reader).

7.4. You are obliged to immediately inform Neonomics if you suspect or have knowledge about unauthorized usage of the Services or of your technical equipment.

7.5. It is your responsibility that the information you provide in the Services is accurate, up to date and complete, and that the information you provide in the Services does not infringe the rights of anybody else or in any other way violates law or someone else’s rights.

7.6. You are not allowed to copy, modify, distribute or publish content provided by Neonomics within the Services or in any other way misuse the Services or use it for any other purpose than they are intended for.

7.7. It is prohibited to try to circumvent the security measures or other limitations of the Services.

7.8. You are responsible for installing and updating anti-malware and security programs on your computer or mobile device. Using a device which is jailbroken, rooted or otherwise has installed software designed to circumvent the mobile device operating system security features is not permissible.

8. AVAILABILITY AND OUR LIABILITY

8.1. The Services are normally always available. However, we cannot guarantee that the Services are free from errors or interruptions. Neonomics has the right to make changes in operating methods, technical specifications etc. and always has the right to shut down the Services for maintenance and similar activities. We aim for all Services to be performed correctly and all information in the Services to be correct and as up to date as possible, but we cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services. Neonomics cannot be held accountable if the Services are unavailable or if any information or functionality does not work as expected, unless Neonomics is liable under applicable mandatory law.

8.2. The performance of the Services may be dependent on services provided by a third party (e.g. mobile phone operator or internet provider). We are not responsible for such services provided by a third party. Neonomics is also not responsible for the availability of services from your bank.

8.3. Neonomics is not liable for any decisions, financial or other, made by you based on the use of the Service or for services or goods you choose to purchase from independent third parties or Neonomics collaboration partners, including Clients.

8.4. Neonomics is under no circumstances liable towards you or any third party for any direct or indirect losses or damages incurred in connection with the provision of the Services, except if stated in mandatory law.

8.5. Neonomics is not liable for circumstances beyond our control, including but not limited to an interruption or failure of a utility service, pandemic, industrial action, natural disaster, explosion, strike or accident that significantly prevents the fulfilment of the obligation in question.

9. ANTI-MONEY LAUNDERING AND KNOW YOUR CUSTOMER MEASURES

9.1. To secure compliance with applicable anti-money laundering requirements, we may request that you provide us with certain information. By requesting a Service, you undertake to provide all such information as may be deemed necessary for such purposes, and you understand that failure to provide requested information may result in that a requested Service cannot be performed, or have other consequences, depending on the situation.

9.2. Neonomics may monitor your usage of the Services for the purpose of complying with current anti-money laundering requirements. The principles for such monitoring may vary from time to time, and will depend on the circumstances relating to the user, such as transaction patterns etc.

10. VIOLATION OF TERMS ETC.

10.1. Neonomics reserves the right to, at any time, suspend a user from its use of the Service if the user is in breach of these Terms or otherwise uses the Services in a manner that causes or may cause damage to Neonomics or any third party.

10.2. In cases of suspected security risks, or if Neonomics suspects that an initiated payment is unauthorized, we may inform you if it is lawful for us to give such notice. Neonomics also reserves the right to at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity.

11. TERM AND TERMINATION

11.1. The respective Service is provided and performed immediately or in as close connection to your request for performance of the Service as possible.

11.2. Provided that you and Neonomics have not entered into a Framework Agreement, the Agreement is automatically terminated after the Service requested by you has been performed.

11.3. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement, the Agreement remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. Notwithstanding the aforesaid, you may at any time terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io .

11.4. Agreements that are Framework Agreements can also be terminated by Neonomics with a notice period of 2 months.

12. RIGHT OF WITHDRAWAL

In accordance with the European Directive 2011/83 and relevant national legislation, you will loose your right of withdrawal from the use of the Service once the relevant Service(s) has been delivered by Neonomics. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement and you do not wish to use the Service, you have the right to withdraw. The withdrawal is most easily done by revoking your consent to the initiation of future payments. The right of withdrawal will apply to the Agreement itself, not the transactions that have already been carried out in accordance with the Agreement.

13. AMENDMENTS TO THE TERMS

13.1. We reserve the right to, at any time, change the Services, amend the Terms or cease the provision of the Services. If you do not accept the amended Terms, you have the right to at any time terminate the Agreement free of charge. If you continue to use the Services after an amendment of the Terms has come into force, you are deemed to have accepted the amended Terms.

13.2. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge.

13.3. Neonomics has the right to amend the Framework Agreement, including Terms, without regard to the 2 months’ notice period as set out in section 14.2, if such amendment does not affect your rights as a payment service user, or otherwise poses a significant disadvantage on you. Such amended Terms come into force at the point of time notified by Neonomics. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement in accordance with section 12.

14. PERSONAL DATA

14.1. Neonomics’ provision of the Service includes processing of your personal data. Information about how we process your personal data is available in our privacy policy.

15. MISCELLANEOUS

15.1. Neonomics has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement. Neonomics also has the right to engage subcontractors for the fulfilment of its obligations.

15.2. The Terms are available on our website, where they can be downloaded. You also have a right to, upon request, receive a copy of these Terms on a durable medium. You are welcome to contact us with your request on support@neonomics.io or through the contact form on neonomics.io/legal/end-user-support

16. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

16.1. The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law conflicts with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible.  Disputes shall be settled by Norwegian courts, unless prohibited by the laws of your country of residence.

17. COMPLAINTS AND SUPERVISION

17.1. If you want to raise a complaint about our Services, please use the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support.

17.2. We aim to resolve any complaint within 15 business days from the date we receive the complaint. If we, due to exceptional circumstances, are unable to provide you with a response within 15 business days, we will notify you of this and the reason for it, and we may extend our response period to up to 35 business days.

If you do not receive our final response or you are otherwise dissatisfied with the final response, you may refer your complaint to the local ombudsman in your country and follow the local out of court procedures to register your complaint. If you are a resident in Norway, you can contact Finansklagenemnda to file a complaint at:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no, Further information for other markets than Norway can be found on the website of the European consumer financial complaints network at https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

17.3. Neonomics is licensed as a payment institution and is supervised by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). You can find Neonomics AS in the company register kept by Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no. This can also be verified by contacting:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00
Email: post@finanstilsynet.no

18. CONTACT INFORMATION

18.1. You can always contact us as follows:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo, Norway

neonomics.io/legal/end-user-support
E-post: support@neonomics.io

Download PDF

Versio – lokakuun, 2022 

Neonomicsin tilitietopalveluiden ja maksutoimeksiantopalvelujen yleiset ehdot ja edellytykset 

Neonomics on norjalainen tilitietopalvelujen tarjoaja ja maksutoimeksiantopalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa tilitietopalveluja ("Tilitietopalvelut"/"AIS") ja maksutoimeksiantopalveluja ("Maksutoimeksiantopalvelut"/"PIS") (yksitellen "Palvelu", yhdessä "Palvelut"). Tilitietopalvelujen avulla sinä, käyttäjä ("sinä" tai "käyttäjä"), voit tarkastella maksutilitietojasi eri pankkitileiltä yhdessä paikassa verkossa tai mobiilisovelluksen kautta, kun taas maksutoimeksiantopalvelujen avulla voit maksaa varoilla, jotka nostetaan suoraan verkkopankkitileiltäsi, kuten EU:n tarkistetussa maksupalveludirektiivissä ("PSD2") (direktiivi (EU) 2015/2366) ja mahdollisessa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin säädetään ja säännellään. 

Kun käytät Neonomicsin palveluita, solmit Neonomicsin kanssa sopimuksen ("Sopimus"), johon sovelletaan seuraavia ehtoja ("Ehdot") sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Lue nämä ehdot yhdessä kaikkien niiden muuttumattomien sääntöjen kanssa, jotka saattavat koskea sinun ja Neonomicsin asiakkaan ("Asiakas") välistä sopimussuhdetta. Aktivoimalla ja käyttämällä Palvelut ymmärrät ja hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan. 

Palveluiden käyttäminen edellyttää, että sinulla on oikeus tehdä sopimuksia. Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat, että näin on. 

Neonomicsin yritysnumero on 919 041 021. Osoitteemme on Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norja. Voit ottaa yhteyttä Neonomicsiin verkkosivujemme suojatun yhteydenottolomakkeen kautta osoitteessa neonomics.io/legal/end-user-support, sähköpostitse support@neonomics.io. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, älä kirjoittaa mitään arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. 

Neonomicsilla on kaikki tarvittavat lisenssit palvelujen tarjoamiseen. Norjan finanssivalvontaviranomainen ("Finanstilsynet") on kotimaamme valvova elin. Tarvittavat lisenssit on sittemmin asianmukaisesti rekisteröity ja myönnetty kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla, jotta Neonomics voi tarjota palveluitaan. 

Yhteenveto palveluita koskevista tiedoista ja ehdoista on saatavilla alla olevassa osiossa. On kuitenkin tärkeää, että luet ehdot kokonaisuudessaan. 

Palveluiden pääpiirteet: Neonomics tarjoaa sekä tilitieto- että maksutoimeksiantopalveluja. Versio – lokakuun, 2022 

Neonomicsin AIS:n avulla maksupalvelun käyttäjä, tilin (tilien) haltija, voi pyytää, että tilisi (tiliesi) tiedot haetaan nimetyltä tililtäsi (nimetyiltä tileiltä) ja annetaan sinun nimeämäsi asiakkaamme käyttöön asiakkaan määrittelemiä tarkoituksia varten asiakaspalvelussa (”Asiakaspalvelu”). Neonomicsilla on pääsy tilisi tietoihin 90 päivän ajan. Voit peruuttaa käyttöoikeuden verkkopankkisi kautta tai ottamalla yhteyttä Neonomicsiin. 

Neonomicsin PIS-järjestelmän avulla käyttäjä voi pyytää maksutoimeksiannon välittämistä maksutililtä toiselle tilille. Kun käytät maksutoimeksiantopalvelua, syötät ensin joko tilinumerosi määritettyyn kenttään (sellaisilla markkinoilla ja palveluissa, joissa tämä on mahdollista) tai annat suostumuksesi tilitietopalveluumme. Tämä suostumus on tarpeen, jotta voimme tunnistaa tilisi valitsemassasi pankissa ja jotta voimme varmistaa, että maksu on käsitelty. Neonomics saattaa myös tarkistaa, riittääkö tilin saldo palvelun suorittamiseen. Neonomicsilla on pääsy tilisi tietoihin 90 päivän ajan. Voit peruuttaa käyttöoikeuden verkkopankkisi kautta tai ottamalla yhteyttä Neonomicsiin. 

Tiedot, joita tarvitsemme palvelujen tarjoamiseksi: Jotta voit käyttää palveluita, sinun on annettava tiedot Neonomicsin kyseisessä palvelussa antamien ohjeiden mukaisesti. 

Suostumuksen antaminen palvelujen suorittamiseen ja suostumuksen peruuttaminen: Aina kun käytät palveluitamme, annat meille nimenomaisen suostumuksesi palvelun suorittamiseen. AIS:n osalta suostumus on voimassa 90 päivää, ja meillä on pääsy tilisi tietoihin 90 päivän ajan. Voit peruuttaa käyttöoikeuden verkkopankkisi kautta. PIS:n osalta sopimus päättyy yleensä heti, kun olemme suorittaneet pyytämäsi palvelun. Tämä tarkoittaa sitä, että antamaasi suostumusta palvelua varten käytetään vain kerran, joten suostumuksen peruuttaminen ei ole tarpeen. Jos olet antanut suostumuksesi toistuvaan maksuun, suostumus on voimassa, kunnes peruutat sen verkkopankkisi kautta tai ottamalla yhteyttä Neonomicsiin. 

Maksutoimeksiannon vastaanottamisajankohta: Neonomics vastaanottaa maksutoimeksiannon samana päivänä, kun olet hyväksynyt sen. Maksutoimeksiannonkäsittely riippuu pankkisi kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesta käsittelyajasta. 

Maksun aloittamista koskevien tilausten määräajan päättymispäivä: Ei sovelleta. Neonomics toteuttaa maksutoimeksiannon suoraan pyynnöstäsi. 

Palvelun enimmäissuoritusaika: Palvelut suoritetaan välittömästi pyynnöstä. 

Maksut: Neonomics tarjoaa palvelut maksutta. Matkapuhelinoperaattorisi tai internet-palveluntarjoajasi voi periä liikennemaksuja. Asiakkaamme/palveluntarjoajasi voi periä maksuja. Pankkisi saattaa myös periä maksuja. 

Viestintä: Neonomicsin palveluja tarjotaan ainoastaan digitaalisesti, joten tiedot ja ilmoitukset toimitetaan tarvittaessa sähköpostitse tai muun digitaalisen median välityksellä. 

Kielet: Ensisijainen viestintäkielemme on norja. Norjan ulkopuolella kommunikoimme sillä virallisella kielellä, jolla palveluja tarjotaan. 

Oikeus saada ehdot pysyvällä tavalla: Sinulla on oikeus saada ehdot pysyvällä tavalla. Ehdot toimitetaan pyynnöstä pysyvällä tavalla. 

Maksuvälineen turvalliseen säilyttämiseen liittyvät velvollisuutesi: Olet vastuussa siitä, että tunnustautumistietosi ("Tunnistautumistiedot") on suojattu luvattomalta käytöltä. Olet myös vastuussa teknisten laitteiden suojaamisesta luvattomalta käytöltä. Sinun on ilmoitettava välittömästi pankillesi, jos epäilet tai saat tietää Tunnustautumistietojesi luvattomasta käytöstä. Sinun on välittömästi ilmoitettava Neonomicsille sähköpostitse, jos epäilet tai tiedät palveluiden luvattomasta käytöstä. 

Ilmoitus käyttäjälle luvattomasta käytöstä tai turvallisuusriskeistä: Ilmoitukset tehdään sähköisesti; asianmukaisia turvatoimia sovelletaan. 

Ehdot, joiden perusteella Neonomics pidättää oikeuden estää käyttäjän käyttämästä palveluita: Neonomics voi milloin tahansa estää palveluiden käyttämisen, jos on olemassa riski, että palveluiden käyttö ei ole turvallista, tai jos epäillään palveluiden luvatonta käyttöä. Sama koskee petosepäilyjä tai muuta laitonta toimintaa. Ilmoitamme sinulle tällaisessa tapauksessa mahdollisimman pian, jos tällaisen ilmoituksen antaminen on laillista. 

Sinun vastuullasi on ilmoittaa luvattomasta käytöstä: Jos epäilet, että maksutoimeksiantoon perustuva maksu on suoritettu ilman hyväksyntääsi tai että se on suoritettu virheellisesti, sinun on ilmoitettava asiasta viipymättä sen jälkeen pankkiin, jossa pankkitiliäsi pidetään, pankin ohjeiden mukaisesti, kun olet saanut siitä tiedon. 

Vastuu luvattomista maksutapahtumista: Sinut voidaan velvoittaa vastaamaan kaikista luvattomista maksutapahtumista aiheutuneista tappioista enintään 50 euroon asti, jotka johtuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen väärinkäytöstä. Sinut voidaan velvoittaa vastaamaan kaikista luvattomiin maksutapahtumiin liittyvistä tappioista, jos ne ovat aiheutuneet siitä, että olet toiminut vilpillisesti tai laiminlyönyt tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta yhden tai useamman maksuvälineisiin ja Tunnistautumistietoihin liittyvän velvollisuutesi. Tällaisissa tapauksissa edellä mainittua enimmäismäärää ei sovelleta. 

Ilmoitusaika luvattomasta tai virheellisesti suoritetusta maksutoimeksiannosta: Jos epäilet, että maksupyyntöön perustuva maksu on suoritettu ilman hyväksyntääsi, maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai että se on suoritettu virheellisesti, sinun on ilmoitettava asiasta viipymättä sen jälkeen pankkiin, jossa pankkitiliäsi pidetään, pankin ohjeiden mukaisesti, kun olet saanut siitä tiedon. Pankkisi palauttaa saldon edellyttäen, että olet ilmoittanut siitä pankillesi ajoissa. Jos et ilmoita asiasta pankkiin 13 kuukauden kuluessa siitä, kun summa on veloitettu tililtäsi, voit joutua vastuuseen tapahtumasta. 

Neonomicsin vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta: Neonomics ei voi taata palveluissa esitettyjen tietojen luotettavuutta tai tarkkuutta, vaikka pyrimmekin toimittamaan palvelumme oikealla tavalla. Jos palvelua ei suoriteta asianmukaisesti, voimme olla vastuussa sinulle sovellettavan lain mukaisesti. 

Hyvitykset: Palvelujen tarjoaminen edellyttää maksajan hyväksyntää, eikä maksajalla näin ollen ole oikeutta hyvityksiin, ellei lainsäädännössä muuta määrätä. 

Ehtojen muutokset: Jos ehtoja muutetaan, ne katsotaan hyväksytyiksi, ellei käyttäjä ilmoita Neonomicsille toisin. Jos sopimus on puitesopimus, muutetut ehdot tulevat voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun sinulle on ilmoitettu muutetuista ehdoista. Jos et hyväksy muutettuja ehtoja, voit milloin tahansa irtisanoa sopimuksen maksutta ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen support@neonomics.io

Sopimuksen kesto ja irtisanominen: Sopimus päättyy yleensä heti, kun olemme suorittaneet pyytämäsi palvelun ja molemmat osapuolet ovat täyttäneet velvollisuutensa toisiaan kohtaan. Jos olet tehnyt puitesopimuksen, se on voimassa 365 päivää siitä päivästä, jona Neonomics on viimeksi suorittanut palvelut pyynnöstäsi. Voit kuitenkin milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen support@neonomics.io. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tilitietopalveluumme 90 päivän kuluessa siitä, kun suostumuksesi on voimassa, voit tehdä sen verkkopankissasi tai ottamalla yhteyttä Neonomicsiin. 

Valitukset: Jos haluat tehdä palveluitamme koskevan valituksen, ilmoita siitä meille alla olevia yhteystietoja käyttäen, jotta Neonomics voi tutkia asian puolestasi: Neonomics AS, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norja Sähköposti: neonomics.io/legal/end-user-support. Ilmoita, että kyseessä on valitus, kirjoittamalla aihekenttään "Valitus". Älä kirjoita sähköpostiin mitään arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. 

Sovellettava laki ja oikeuspaikka: Sopimukseen ja ehtoihin sovelletaan Norjan lakia ja niitä tulkitaan Norjan lain mukaisesti, eikä lainvalintaa koskevia periaatteita sovelleta. Jos olet kuluttaja, sinuun sovelletaan asuinmaasi lainsäädännön säännöksiä. Siltä osin kuin Norjan laki on ristiriidassa asuinmaasi lakien kanssa, Norjan laki on etusijalla niin pitkälle kuin mahdollista. Jos asuinmaasi lait eivät sitä kiellä, riidat ratkaistaan Norjan tuomioistuimissa. 

Tuomioistuimen ulkopuoliset valitusmenettelyt: Norjan asukkaat voivat ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen, Finansklagenemnda. Norjan ulkopuolella asuvat saavat lisäohjeita osoitteesta to https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

1. YLEISESTI 

1.1. Käyttämällä palveluita hyväksyt sopimuksen. Palveluiden käytön ehtona on, että hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää palveluitamme. 

1.2. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi käyttää palveluitamme ja/tai muutoin oikeutettu tekemään sopimuksen. 

1.3. Sinulla on oltava internetyhteys sekä mobiililaite tai tietokone, jotta voit käyttää palveluita. 

1.4. Palvelut tarjotaan sinulle jonkin sellaisen asiakkaamme kautta, joka tarjoaa sinulle yhden tai useamman oman palvelunsa ("Asiakaspalvelu"). Neonomics on vastuussa vain siitä, että Neonomics tarjoaa sinulle palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Asiakaspalveluun sovelletaan asiakkaan ehtoja. Asiakkaan ehdot jäävät näin ollen tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Asiakaspalveluja koskevat tiedot toimittaa asianomainen asiakas. 

1.5. Tekemällä tämän sopimuksen hyväksyt, että sopimus tehdään sähköisesti ja että tämä koskee myös sopimuksen muutoksia. Nämä ehdot voi ladata sopimuksen tekemisen yhteydessä, tai ne voidaan pyynnöstä toimittaa pysyvällä tavalla milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Ensisijainen viestintäkielemme on norja tai muu virallinen kieli niillä markkinoilla, joilla palveluita tarjotaan. Hyväksyt sen, että Neonomics kommunikoi kanssasi sähköpostitse tai muun digitaalisen median välityksellä. 

2. PALVELUMME 

2.1. Palveluidemme avulla voit käyttää AIS:iä ja/tai PIS:iä asiakaspalvelun kautta. Palvelujen suorittamisen edellytyksenä on, että tili(t) on käytettävissä verkossa. AIS-säännökset esitetään kohdassa 3 ja PIS-säännökset kohdassa 4. 

3. TILITIEDOT 

 3.1. Neonomicsin AIS:n avulla voit käyttää ja tarkastella yhteen tai useampaan maksutiliisi tai toisen henkilön maksutiliin (tileihin) liittyviä tietoja, jos sinulla on tiliin (tileihin) liittyvä käyttöoikeus asiakkaidemme sovellusten tai verkkosivustojen kautta. AIS:ää käytetään ainoastaan yhteistileillä ja tileillä, joihin sinulla on käyttöoikeus, kun niitä käytetään osana PIS:ää. 

Neonomics voi hakea tietoja maksutileistä, luotto- tai pankkikorttitileistä, säästötileistä jne. Pyytämällä meitä tarjoamaan AIS-palvelun annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että suoritamme AIS-palvelun ja osana tätä palvelua haemme asiaankuuluvat tiedot ja annamme tiedot nimeämiesi asiakkaiden käyttöön. Tiedot haetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi palvelun suorittamiseen. 

3.2. AIS on käytettävissäsi asiakaspalvelussa. Ennen AIS-järjestelmän käynnistämistä sinulle esitetään luettelo käytettävissä olevista pankeista, joista tietoja on mahdollista hakea. Valitse esitetyn luettelon perusteella pankki, josta haluat hakea tilitiedot. Versio – lokakuun, 2022 

Kun olet valinnut pankin, saat tietoa Neonomicsin tarjoamista AIS-järjestelmistä. Sinun on hyväksyttävä nämä ehdot ja annettava nimenomainen suostumuksesi palvelun tarjoamiseen ennen AIS:n aloittamista. Neonomicsin tietosuojaseloste esitellään myös tässä vaiheessa. Kun olemme vastaanottaneet AIS-palvelun tarjoamista koskevan pyyntösi, sinun on tunnistauduttava pankkia kohtaan pankin vaatimalla tavalla. Tietojen hakupyyntö lähetetään välittömästi pankkiin, jonka jälkeen Neonomics hakee tiedot, jotka olet määrännyt meidät hakemaan. Kun tiedot on haettu, ne asetetaan saatavillesi Neonomicsin asiakkaan kautta. Tämän jälkeen AIS on valmis, ellei pyytämäsi asiakaspalvelu aiheuta lisäsoittoja. Tällaisissa tapauksissa sinun ja asiakkaan välinen sopimus sääntelee tietojesi toistuvaa hakua. Neonomicsilla on pääsy tilisi tietoihin 90 päivän ajan. Voit peruuttaa käyttöoikeuden verkkopankkisi kautta tai ottamalla yhteyttä Neonomicsiin. 

3.3. Neonomics saattaa pystyä päivittämään tilitiedot automaattisesti pankkiin (pankkeihin) pankin (pankkien) määrittämän ajanjakson aikana, joka voi vaihdella tapauksittain (yleensä 90 päivää). Tämä edellyttää, että annat nimenomaisen suostumuksesi Neonomicsille ja että sinut on tunnistettu pankin (pankkien) kanssa. Tilitietojen päivittäminen edellyttää kuitenkin uutta suostumusta, ja sinun on jokaista päivitystä varten tunnistauduttava pankkiin (pankkeihin) ja hyväksyttävä ehtomme uudelleen.

4. MAKSUTOIMEKSIANTOPALVELU 

4.1. Neonomicsin PIS-järjestelmän avulla voit pyytää maksutoimeksiannon välittämistä miltä tahansa pankkisi verkkomaksutililtä omille tai muiden tileille. Kun pyydät meitä tarjoamaan PIS-palvelun, annat nimenomaisen suostumuksesi palvelun tarjoamiseen. PIS-kelpoisiin maksutoimeksiantoihin voidaan soveltaa enimmäismääriä. Nämä enimmäismäärät ovat samat kuin pankissasi olevat enimmäismäärät. 

4.2. Kun käytät PIS-palvelua asiakaspalvelun kautta, sinun on vahvistettava maksutoimeksiannon yksityiskohdat, mukaan lukien 1) summa, 2) maksutili, jolta haluat suorittaa maksun, ja 3) maksun vastaanottajan ("maksunsaaja") tiedot, kuten maksunsaajan nimi, maksunsaajan tilinumero, laskun viitenumero/viesti, ohjeiden mukaisesti. Asiakaspalvelu voi valitusta toiminnosta riippuen antaa meille tietoja maksunsaajasta ja summasta. On sinun vastuullasi varmistaa ohjeiden oikeellisuus. 

4.3. Kun tiedot maksunsaajasta ja maksunsaajan tilistä on täytetty, voit valita pankin, josta haluat maksutoimeksiannon suoritettavan. Auttaaksemme sinua ja varmistaaksemme, että annat oikeat tiedot tilistä, jolta maksu välitetään, tarjoamme yleensä AIS-järjestelmän, jossa esitämme luettelon käytettävissä olevista tileistäsi valitussa pankissa. Tätä menettelyä käytetään sellaisilla markkinoilla ja sellaisissa asiakaspalveluissa, joissa on asianmukaiset olosuhteet. AIS edellyttää, että hyväksyt palvelun tarjoamisen ehdot ja annat nimenomaisen suostumuksesi palvelun tarjoamiseen (lue lisää AIS:stä kohdasta 3). Jos et halua antaa tilitietojasi AIS:n avulla, voit syöttää tilinumerosi manuaalisesti sille varattuun kenttään markkinoilla ja palveluissa, joissa se on mahdollista. 

Jos valitset AIS:n käytön, valitset tilin, jolta haluat välittää maksun. Käyttämällä tunnistautumistietojasi pankkiin pankin edellyttämällä tavalla pyydät PIS-palvelun tarjoamista. Varmistaaksemme, että sinulla on käytettävissäsi varoja maksettavaa summaa varten, saatamme käyttää AIS-järjestelmää myös sen Versio – lokakuun, 2022 tilin saldon tarkistamiseen, jonka olet valinnut maksun suorittamiseksi tai varojen siirtämiseksi. Kun AIS suoritetaan, annat näin ollen nimenomaisen suostumuksesi AIS:n tarjoamiseen ja siihen, että tiedot jaetaan tarvittaessa nimeämällesi asiakkaalle. 

Näiden ensimmäisten vaiheiden jälkeen Neonomics suorittaa PIS-toiminnon ja saa pankiltasi tiedon siitä, onko pankkisi suorittanut maksun vai hylännyt sen. Heti kun PIS on toteutettu, sinulle ja nimeämällesi asiakkaalle toimitetaan yhteenveto maksun käynnistämisestä. PIS on sen jälkeen saatettu päätökseen. 

Joissakin asiakaspalveluissa PIS:n käyttö tarkoittaa myös sitä, että PIS:n suorittamisen jälkeen suoritetaan AIS sen varmistamiseksi, että maksutoimeksianto on suoritettu onnistuneesti. 

Kun AIS suoritetaan, annat näin ollen nimenomaisen suostumuksesi AIS:n tarjoamiseen ja siihen, että tiedot jaetaan tarvittaessa nimeämällesi asiakkaalle. 

4.4. Joissakin palveluissa voit käyttää PIS-palvelua maksaaksesi tietyn summan säännöllisin väliajoin edunsaajatilille ("toistuvat maksut"). Jos haluat tehdä näin, sinun on annettava lupa käynnistää maksut valitsemaltasi maksutililtä valitsemallesi maksunsaajalle säännöllisin väliajoin. Sinun on vahvistettava toistuvan maksun alkamispäivä ja summa. Tätä menettelyä käytetään sellaisilla markkinoilla ja sellaisissa asiakaspalveluissa, joissa on asianmukaiset olosuhteet. 

4.5. Neonomicsin katsotaan aina vastaanottaneen PIS-toimeksiannon samana päivänä, jona sinä olet hyväksynyt sen. Kun olet hyväksynyt maksun suorittamisen, sitä ei voi peruuttaa. Toistuvien maksujen osalta voit peruuttaa suostumuksesi tulevien maksujen suorittamiseen. 

Neonomics suorittaa maksun heti, kun olet hyväksynyt sen, mikä tarkoittaa, että pankkisi saa maksumääräyksen. Varsinaisen maksutapahtuman suorittaa pankkisi. Huomaa, että tämä tarkoittaa sitä, että maksu voidaan suorittaa toisena päivänä kuin sinä päivänä, jona hyväksyit ja vahvistit maksun suorittamisen Neonomicsille. 

4.6. On sinun vastuullasi varmistaa, että tiedot, jotka annat maksun suorittamista varten, ovat oikein ja että sinulla on riittävästi varoja valitulla maksutilillä. Neonomicsin vastuulla on varmistaa, että maksutoimeksianto toimitetaan nimeämääsi pankkiin. 

4.7. Maksutoimeksiannon toteuttamisesta vastaa pankki, ja sen suorittaminen on pankin vastuulla. Maksutoimeksiannon toteuttamisaika riippuu tietyn pankin toteuttamisajasta. 

4.8. Sinun on käytettävä maksuvälinettä maksuvälineen liikkeeseenlaskua ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Jos epäilet, että maksutoimeksiantoon perustuva maksu on suoritettu ilman hyväksyntääsi tai että se on suoritettu virheellisesti, olet velvollinen ilmoittamaan asiasta pankkiin, jossa pankkitiliäsi ylläpidetään, pankin ohjeiden mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun olet saanut asiasta tiedon, ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun summa on veloitettu tililtäsi. Versio – lokakuun, 2022 

Pankkisi palauttaa saldon edellyttäen, että olet ilmoittanut siitä pankillesi ajoissa. Jos et tee niin, voit joutua vastuuseen koko summasta. 

Tätä ei sovelleta, jos: (a) maksuvälineen katoaminen, varastaminen tai kavallus ei ollut sinun havaittavissa ennen maksua, paitsi jos olet toiminut vilpillisesti; tai (b) katoaminen johtui pankin tai Neonomicsin toimista tai toimimattomuudesta. 

4.9. Voit joutua vastuuseen myös luvattomista maksutapahtumista, jos ne on suoritettu, koska et ole suojannut tunnistautumistietojasi ja/tai teknisiä laitteitasi. 

5. PUITESOPIMUS 

5.1. Sopimus päättyy yleensä sen jälkeen, kun pyytämäsi palvelu on suoritettu. Mitä tulee toistuviin maksuihin, hyväksyt kuitenkin, että maksut suoritetaan säännöllisin väliajoin. 

5.2. Hyväksymällä ehdot annat nimenomaisen suostumuksesi toistuviin maksuihin siinä määrin kuin kyseinen asiakaspalvelu edellyttää. Neonomics tarjoaa suostumuksesi perusteella ja pankkisi sallimissa rajoissa palvelun, johon olet antanut suostumuksesi. 

5.3. Kun annat suostumuksesi toistuviin maksuihin, palvelua tarjotaan ajan myötä. Tämä eroaa tapauksesta, jossa vaadit kertaluonteisen maksun suorittamista. Jos olet antanut suostumuksesi toistuviin maksuihin, sopimus on voimassa, kunnes irtisanot sopimuksen. Sopimusta, jota sovelletaan toistaiseksi, kutsutaan näissä ehdoissa "puitesopimukseksi". Sopimuksen voimassaoloaikaa ja irtisanomista koskevat määräykset on esitetty jäljempänä kohdassa 11. 

6. MAKSUT 

6.1. Neonomics tarjoaa palvelut sinulle maksutta. Matkapuhelinoperaattorisi tai internet-palveluntarjoajasi voi periä maksuja. Pankkisi voi periä maksuja. Asiakaspalveluihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi asiakkaan mahdollisia maksuja, ehtoja ja edellytyksiä. 

7. MUUT VELVOLLISUUTESI 

7.1. Olet vastuussa siitä, että sinulla on oikeus käyttää tunnistautumistietoja ja että sinulla on oikeus pyytää palveluita. Tämä koskee myös maksutilejä, joita sinulla on yhdessä jonkun toisen kanssa tai joihin sinulla on pääsy jonkun toisen puolesta. 

7.2. Olet myös vastuussa ja takaat, että käytät palveluita ehtojen ja sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. 

7.3. On sinun vastuullasi pitää tunnistautumistietosi suojattuina luvattomalta käytöltä ja suojata tekniset laitteesi luvattomalta käytöltä esimerkiksi pin-koodin tai biometristen ominaisuuksien (esim. sormenjälkilukijan) avulla. Versio – lokakuun, 2022 

7.4. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa Neonomicsille välittömästi, jos epäilet tai tiedät palveluiden tai teknisten laitteidesi luvattomasta käytöstä. 

7.5. On sinun vastuullasi, että palveluissa antamasi tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä ja että palveluissa antamasi tiedot eivät loukkaa kenenkään muun oikeuksia tai millään muulla tavalla loukkaa lakia tai jonkun muun oikeuksia. 

7.6. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai julkaista Neonomicsin tarjoamaa sisältöä palveluissa tai millään muulla tavalla käyttää palveluja väärin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu. 

7.7. Palveluiden turvatoimien tai muiden rajoitusten kiertäminen on kielletty. 

7.8. Olet itse vastuussa haittaohjelmien torjunta- ja tietoturvaohjelmien asentamisesta ja päivittämisestä tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Laitteen käyttäminen ei ole sallittua, jos siihen on asennettu jailbreakattu, rootattu tai muulla tavoin asennettu ohjelmisto, jonka tarkoituksena on kiertää mobiililaitteen käyttöjärjestelmän turvaominaisuudet. 

8. SAATAVUUS JA VASTUUMME 

8.1. Palvelut ovat yleensä aina saatavilla. Emme kuitenkaan voi taata, että palveluissa ei ole virheitä tai keskeytyksiä. Neonomicsilla on oikeus tehdä muutoksia toimintatapoihin, teknisiin tarkennuksiin jne. ja sillä on aina oikeus sulkea palvelut huoltoa ja vastaavia toimia varten. Pyrimme siihen, että kaikki palvelut suoritetaan oikein ja että kaikki palveluissa olevat tiedot ovat oikeita ja mahdollisimman ajantasaisia, mutta emme voi taata palveluissa esitettyjen tietojen luotettavuutta tai tarkkuutta. Neonomicsia ei voida pitää vastuullisena, jos palvelut eivät ole käytettävissä tai jos jokin tieto tai toiminto ei toimi odotetulla tavalla, ellei Neonomics ole vastuussa sovellettavan lain nojalla. 

8.2. Palvelujen toimivuus voi olla riippuvainen kolmannen osapuolen (esim. matkapuhelinoperaattorin tai internet-palveluntarjoajan) tarjoamista palveluista. Emme ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista. Neonomics ei myöskään ole vastuussa pankkisi palvelujen saatavuudesta. 

8.3. Neonomics ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai muista päätöksistä, joita teet palvelun käytön perusteella, tai palveluista tai tavaroista, joita päätät ostaa riippumattomilta kolmansilta osapuolilta tai Neonomicsin yhteistyökumppaneilta, asiakkaat mukaan lukien. 

8.4. Neonomics ei ole missään olosuhteissa vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat palveluiden tarjoamisen yhteydessä, ellei lainsäädäntö muuta määrää. 

8.5. Neonomics ei ole vastuussa olosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen yleishyödyllisen palvelun keskeytyminen tai epäonnistuminen, pandemia, Versio – lokakuun, 2022 työtaistelutoimenpiteet, luonnonkatastrofi, räjähdys, lakko tai onnettomuus, jotka estävät merkittävästi kyseisen velvoitteen täyttämisen. 

9. RAHANPESUN VASTAISET JA ASIAKKAAN TUNTEMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

9.1. Varmistaaksemme sovellettavien rahanpesun vastaisten vaatimusten noudattamisen saatamme pyytää sinua toimittamaan meille tiettyjä tietoja. Pyytämällä palvelua sitoudut antamaan kaikki tiedot, jotka katsotaan tarpeellisiksi kyseisiä tarkoituksia varten, ja ymmärrät, että pyydettyjen tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että pyydettyä palvelua ei voida suorittaa, tai sillä voi olla muita seurauksia tilanteesta riippuen. 

9.2. Neonomics voi valvoa palveluiden käyttöäsi täyttääkseen voimassa olevat rahanpesun vastaiset vaatimukset. Tällaisen seurannan periaatteet voivat vaihdella aika ajoin, ja ne riippuvat käyttäjään liittyvistä olosuhteista, kuten tapahtumamalleista jne. 

10. EHTOJEN RIKKOMINEN JNE. 

10.1. Neonomics pidättää oikeuden milloin tahansa keskeyttää käyttäjän palvelun käytön, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai muuten käyttää palveluja tavalla, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vahinkoa Neonomicsille tai kolmannelle osapuolelle. 

10.2. Epäillyissä tietoturvariskitapauksissa tai jos Neonomics epäilee, että suoritettu maksu on luvaton, voimme ilmoittaa sinulle, jos meidän on lain mukaan annettava tällainen ilmoitus. Neonomics pidättää myös oikeuden milloin tahansa estää palvelut, jos on olemassa riski, että palveluiden käyttö ei ole turvallista, tai jos epäillään palveluiden luvatonta käyttöä. Sama koskee petosepäilyjä tai muuta laitonta toimintaa. 

11. VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 

11.1. Palvelu tarjotaan ja suoritetaan välittömästi tai mahdollisimman lähellä palvelupyyntöäsi. 

11.2. Jos sinä ja Neonomics ette ole tehneet puitesopimusta, sopimus päättyy automaattisesti sen jälkeen, kun pyytämäsi palvelu on suoritettu. 

11.3. Jos sinä ja Neonomics olette tehneet puitesopimuksen, sopimus on voimassa 365 päivää siitä päivästä, jona Neonomics on viimeksi suorittanut palvelut pyynnöstäsi. Edellä mainitusta huolimatta voit milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa support@neonomics.io

11.4. Neonomics voi myös irtisanoa puitesopimukset 2 kuukauden irtisanomisajalla. 

12. PERUUTUSOIKEUS 

Eurooppalaisen direktiivin 2011/83 ja asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti menetät oikeutesi peruuttaa palvelun käyttö, kun Neonomics on toimittanut kyseisen palvelun tai kyseiset palvelut. Jos sinä ja Neonomics olette tehneet puitesopimuksen ja et halua käyttää palvelua, sinulla on Versio – lokakuun, 2022 oikeus irtisanoa sopimus. Irtisanominen onnistuu helpoimmin peruuttamalla suostumuksesi tulevien maksujen suorittamiseen. Peruuttamisoikeus koskee itse sopimusta, ei sopimuksen mukaisesti jo toteutettuja liiketoimia. 

13. EHTOJEN MUUTOKSET 

13.1. Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa palveluita, muuttaa ehtoja tai lopettaa palveluiden tarjoamisen. Jos et hyväksy muutettuja ehtoja, sinulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa sopimus maksutta. Jos jatkat palveluiden käyttöä sen jälkeen, kun ehtojen muutos on tullut voimaan, sinun katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot. 

13.2. Jos sopimus on puitesopimus, muutetut ehdot tulevat voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun sinulle on ilmoitettu muutetuista ehdoista. Jos et hyväksy muutettuja ehtoja, voit milloin tahansa irtisanoa sopimuksen maksutta. 

13.3. Neonomicsilla on oikeus muuttaa puitesopimusta, mukaan lukien sen ehtoja, ottamatta huomioon kohdassa 13.2 vahvistettua kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos tällainen muutos ei vaikuta oikeuksiisi maksupalvelun käyttäjänä tai jos se ei muutoin aiheuta sinulle merkittävää haittaa. Tällaiset muutetut ehdot tulevat voimaan Neonomicsin ilmoittamana ajankohtana. Jos et hyväksy muutettuja ehtoja, voit milloin tahansa irtisanoa sopimuksen kohdan 12 mukaisesti. 

14. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT 

14.1. Neonomicsin tarjoama palvelu sisältää henkilötietojesi käsittelyä. Tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, on saatavilla tietosuojaselosteessamme. 

15. MUUTA 

15.1. Neonomicsilla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa. Neonomicsilla on myös oikeus käyttää alihankkijoita velvoitteidensa täyttämiseen. 

15.2. Käyttöehdot on saataville verkkosivustollamme. Voit ladata käyttöehdot täältä. Sinulla on myös oikeus saada pyynnöstä kopio näistä ehdoista pysyvällä välineellä. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin ja esittämään pyyntösi sähköpostitse, support@neonomics.io

16. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJENRATKAISU 

16.1. Sopimukseen ja ehtoihin sovelletaan Norjan lakia ja niitä tulkitaan Norjan lain mukaisesti, eikä lainvalintaa koskevia periaatteita sovelleta. Jos olet kuluttaja, sinuun sovelletaan asuinmaasi lainsäädännön säännöksiä. Siltä osin kuin Norjan laki on ristiriidassa asuinmaasi lakien kanssa, Norjan laki on etusijalla niin pitkälle 

17. VALITUKSET JA VALVONTA 

17.1. Jos haluat tehdä valituksen palveluistamme, käytä alla olevia yhteystietoja: Neonomics AS, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norja - Sähköposti: neonomics.io/legal/end-user-support Ilmoita, että kyseessä on valitus, kirjoittamalla aihekenttään "Valitus". 

17.2. Pyrimme ratkaisemaan valitukset 15 arkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos emme poikkeuksellisista olosuhteista johtuen pysty vastaamaan sinulle 15 arkipäivän kuluessa, ilmoitamme sinulle tästä ja sen syystä, ja voimme pidentää vastausaikaa enintään 35 arkipäivään. 

Jos et saa lopullista vastaustamme tai olet muutoin tyytymätön lopulliseen vastaukseen, voit saattaa valituksesi oman maasi paikalliselle oikeusasiamiehelle ja noudattaa paikallisia tuomioistuimen ulkopuolisia menettelyjä valituksesi rekisteröimiseksi. Jos asut Norjassa, voit tehdä valituksen valvovalle viranomaiselle: 

Finansklagenemnda 
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo 

finkn.no, Lisätietoja muista markkinoista kuin Norjasta on saatavilla Euroopan kuluttajavalitusverkoston verkkosivuilla osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en 

17.3. Neonomicsilla on maksulaitoksen toimilupa, ja sitä valvoo Norjan finanssivalvontaviranomainen (Finanstilsynet). Löydät Neonomics AS:n yritysrekisteristä Finanstilsynetin ylläpitämästä yritysrekisteristä, finanstilsynet.no. Tämä voidaan tarkistaa myös ottamalla yhteyttä:

Finanstilsynet 
Postboks 1187, Skøyen 0107 Oslo 
Puhelimitse: 22 93 98 00
Sähköpostitse: post@finanstilsynet.no 

18. YHTEYSTIEDOT 

18.1. Voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen: 

Neonomics AS 
Ruseløkkveien 26, 
0251 Oslo, Norja 
neonomics.io/legal/end-user-support 
Sähköpostitse: support@neonomics.io 

Download PDF

Version - October 2022 

General Terms and Conditions for Neonomics’ Account Information Services and Payment Initiation Services

Neonomics is a Norway-based account information service provider and payment initiation service provider offering account information services (“Account information services”/”AIS”) and payment initiation services (“Payment initiation services”/”PIS”) (individually the “Service”, together the “Services”). Account information services will enable you, the user (“you” or “user”), to see your payment account information from different bank accounts in one place online or via a mobile app, while Payment initiation services will enable you to pay with funds that is withdrawn directly from your online bank accounts, as further set out and regulated in EU’s Revised Payment Services Directive (“PSD2”) (Directive (EU) 2015/2366) and any applicable national legislation.

When you use Neonomics' Services, you enter into an agreement (“Agreement”) with Neonomics for which the following terms (the “Terms”) shall prevail to the maximum extent permitted under applicable law. Please read these Terms in conjunction with any invariable rule that may apply to the contractual relationship between you and Neonomics’ client (“Client”). By activating and using the Services, you agree to and accept these Terms in their entirety.

To use the Services, you must be authorized to enter into contracts. By agreeing to these Terms, you represent that this is the case.

Neonomics’ company number is 919 041 021. Our address is Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway. You can contact Neonomics through the secure contact form on our website neonomics.io/legal/end-user-support or by e-mail support@neonomics.io. If you contact us by email, please do not write any sensitive personal information.

Neonomics holds all relevant licenses to provide the Services. The Norwegian Financial Supervisory Authority (“Finanstilsynet”) is our home state supervisory body. Required licenses have subsequently been duly registered and issued in all relevant jurisdictions to enable Neonomics to provide the Services.

A summary of the information and conditions regarding the Services is available in the section below. It is however important that you read the Terms in their entirety.

Main characteristics of the Services: Neonomics offers both Account information and Payment initiations services.

Neonomics’ AIS allows a payment service user, a holder of account(s), to request that the account information about/from your account(s) is retrieved from the designated account(s) and is made available to our Client, as designated by you, for the purposes defined by such Client in the Client Service. Neonomics will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank or by contacting Neonomics.

Neonomics’ PIS allows the user to request an initiation of a payment order from a payment account to another account. When you use the Payment initiation service you will first either enter your account number into the specified field (in such markets and Services where this is possible) or give your consent to our Account information service. This consent is necessary so we can identify your account in the bank you have chosen, and so that we can validate that the payment has been processed. Neonomics might also check if the balance on the account is sufficient to perform the Service. Neonomics will have access to your account information for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank or by contacting Neonomics.

Information we need to provide the Services: In order to use the Services, you must provide information according to the instruction provided by Neonomics within the respective Service.

Giving consent to execute the Services and withdrawal of such consent: Each time you use our Services, you are giving us your explicit consent to perform the Service. Regarding AIS, the consent is valid for, and we will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your online bank. For PIS, the Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested. This means that the consent provided by you for the Service is only used once, thus no withdrawal of the consent is necessary. If you have consented to a recurring payment the consent will be valid until you withdraw the consent through your online bank or by contacting Neonomics.

Time of receipt of a payment initiation order: A payment initiation order is received by Neonomics the same day it has been approved by you. The processing of the payment order depends on the processing time that applies to you under your agreement with your bank.

Cut-off time for payment initiation orders: Not applicable. A payment initiation order is executed by Neonomics directly upon your request.

The maximum execution time for the Service: The Services are executed immediately upon request.

Fees: The Services are provided by Neonomics free of charge. Traffic charges imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Charges imposed by our Client/your service provider may apply. Charges imposed by your bank might also apply.

Communication: The Neonomics’ Services are only offered digitally, therefore information and notifications will be provided through e-mail or other digital media when so required.

Language: Our primary communication language is Norwegian. Outside Norway we communicate in the official language where the Services are provided.

Right to receive the Terms on a durable medium: You have the right to receive the Terms on a durable medium. The Terms will upon request be provided on a durable medium.

Your responsibilities for safe keeping of a payment instrument: You are responsible for keeping your login and security credentials (“Login and Security Credentials”) protected from unauthorized access. You are also responsible for protecting the technical equipment from unauthorized use. You must immediately inform your bank if you suspect or have knowledge of unauthorized use of your Login and Security Credentials. You must immediately inform Neonomics by email if you suspect or have knowledge about unauthorized use of the Services.

Notification of the user of unauthorized use or security risks: Notifications will be made electronically; appropriate security measures will be applied.

Conditions under which Neonomics reserves the right to block the user: Neonomics may at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity. We will notify you as soon as possible in such a case, if it is lawful to give such notice.

Your responsibility to report unauthorized use: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly you must, without undue delay after becoming aware of it, report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your liability for unauthorized payment transactions: You may be obliged to bear the losses relating to any unauthorized payment transactions, up to a maximum of EUR 50, resulting from the use of a lost or stolen payment instrument or from the misappropriation of a payment instrument. You may be obliged to bear all the losses relating to any unauthorised payment transactions if they were incurred by you acting fraudulently or failing to fulfil one or more of your obligations in relation to payment instruments and personalised security credentials, with intent or gross negligence. In such cases, the maximum amount referred to above does not apply.

Notification time for unauthorized or incorrectly executed payment initiation: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly or that it has not been fulfilled, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, reporting it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions. It is your bank that shall restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to notify your bank within 13 months after the amount is debited your account, you may become liable for the transaction.

Neonomics’ liability for the execution of payment initiation: Neonomics cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services, although we strive to deliver our Services in a correct manner. If our Service is not performed in the correct manner, we may be liable to you in accordance with applicable law.

Refunds: The provision of the Services requires payer’s approval, and therefore the payer does not have the right to refunds, unless mandatory law states otherwise.

Amendments of the Terms: If the Terms are amended, they are deemed to be accepted unless the user informs Neonomics otherwise. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge by contacting us at support@neonomics.io.

Duration and termination of the Agreement: The Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested, and both parties have fulfilled their obligations towards each other. If you have entered into a Framework Agreement, it remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. You may nonetheless, at any time, terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io. If you wish to withdraw your consent to our account information service within the 90-day period your consent is valid, you can do so in your online bank or by contacting Neonomics.

Complaints: In the event that you should wish to raise any complaint in respect of our Services, please tell us using the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support so that Neonomics can investigate the circumstances for you.

Governing law and venue: The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law is in conflict with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible. If not prohibited by the laws of your country of residence, disputes shall be settled by Norwegian courts.

Out-of-court complaint procedures: Norwegian residents may contact Finansklagenemnda. For residents outside Norway, please refer to https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en for further guidance.

1. GENERAL

1.1. By using the Services, you enter into the Agreement. It is a condition for using the Services that you accept these Terms. If not, you cannot use the Services.

1.2. You must be at least 18 years of age to use the Services, and/or otherwise be authorized to enter into the Agreement.

1.3. You need to have access to an internet connection as well as a mobile device or a computer in order to use the Services.

1.4. The Services are provided to you through one of our Clients that provide one or several of their own services to you (“Client Service”). Neonomics is only responsible for Neonomics’ provision of the Services to you, in accordance with these Terms. The Client’s terms and conditions will apply for the Client Service. The Client’s terms and conditions are thus outside the scope of this Agreement. Information regarding Client Services is provided by respective Client.

1.5. By entering into this Agreement, you consent to that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. These Terms can be downloaded when entering into the Agreement, or they can upon request be provided on a durable medium any time during the term of the Agreement. Our primary language for communication is Norwegian or other official language in the markets where the Services are provided. You accept that Neonomics will communicate with you through e-mail or other digital media.

2. OUR SERVICES

2.1. Our Services will allow you to either use our AIS and/or our PIS through the Client Service. A prerequisite for the Services to be performed is that the account(s) is accessible online. AIS provisions are specified in section 3 and PIS provisions are specified in section 4.

3. ACCOUNT INFORMATION SERVICE

3.1. Neonomics’ AIS enables you to access and view information relating to one or several of your payment accounts, or another person’s payment account(s) if you have a right of disposal on the account(s) through our Clients' apps or websites. AIS shall only be used for joint accounts and accounts where you have a right of disposal when used as part of a PIS.

Neonomics can retrieve information about payment accounts, credit- or debit card accounts, savings accounts etc. By requesting that we provide the AIS, you provide your explicit consent to us performing AIS and, as a part of that Service, retrieve relevant data and make the Information available to the Client or Clients that you have designated. The retrieval of data will be performed as soon as possible after you consent to the performance of the Service.

3.2. AIS is made available to you within a Client Service. Before AIS is initiated, a list of available banks that it is possible to retrieve the information from is presented to you. You choose the bank you want to retrieve the account information from based on the presented list.

After you have chosen the bank, information regarding AIS being provided by Neonomics is presented to you. You must accept these Terms and give your explicit consent to the provision of the Service prior to the initiation of AIS. Neonomics’ privacy policy will also be presented in this step. When we have received your request regarding the provision of AIS, you must identify yourself towards the bank in the way required by said bank. A request for retrieval of the information is immediately sent to the bank, whereafter Neonomics retrieves the information that you have instructed us to retrieve. Once the information has been retrieved, it is made available to you through Neonomics’ Client. The AIS is then completed, unless the Client Service you have requested in its nature entails further calls. In such cases, the agreement between you and the Client will regulate any recurring retrieval of your data. Neonomics will have technical access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your bank or by contacting Neonomics.

3.3. Neonomics may be able to automatically update the account information towards the bank(s) during a time period determined by the bank(s), which may vary between cases (usually 90 days). For this to happen, you must provide an explicit consent to Neonomics, and an initial identification of you must have been made towards the bank(s). However, an update of the account information will require a new consent and that you for each update identify yourself towards the bank(s) and accept our Terms over again.

4. PAYMENT INITIATION SERVICE

4.1. Neonomics’ PIS enables you to request an initiation of a payment order from any of your online payment accounts at your bank to your own or other’s accounts. When you request that we provide PIS you give your explicit consent to us to provide the Service. Maximum amounts may apply in relation to payment orders that are eligible for PIS. These maximum amounts will be the same as the maximum amounts in your bank.

4.2. When using PIS with the Client Service you need to confirm the details of the payment initiation, including 1) the amount, 2) the payment account from which you wish to initiate the payment, and 3) the details of the receiver of the payment (“Payee”), such as the name of the Payee, the Payee’s account number and an invoice reference number/message, according to the instructions. The Client Service may, depending on the functionality chosen, provide us with information regarding the Payee and the amount. It is your responsibility to ensure the correctness of the instruction.

4.3. When information about the Payee and the Payee account has been filled in, you select the bank you want to initiate the payment order from. To make it easier for you and to ensure that you provide correct information about the account a payment shall be initiated from, we normally provide an AIS whereby we present a list of your available accounts with the selected bank. This procedure is used in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist. The AIS requires that you accept the Terms and conditions for the provision of the Service and that you provide your explicit consent for the provision of the Service (read more about AIS in section 3). If you do not wish to use our AIS to provide your account information, you can manually input your account number in the designated field in markets and within Services where this is possible.

If you choose to use AIS, you select the account you want to initiate the payment from. By using your Login and Security Credentials towards your bank in the way required by the bank, you request the provision of PIS. To make sure that you have available funds for the payment amount we might also use the AIS to check the balance of the account you have selected to pay or transfer the money from. Where an AIS is performed, you therefore provide your explicit consent to the provision of AIS, and that the information, where applicable, is shared with the Client designated by you.

After these initial steps Neonomics performs PIS and receives information from your bank about whether the payment was initiated or rejected by your bank. As soon as PIS has been executed you and the Client designated by you are provided a summary of the payment initiation. PIS has then been completed.

Within some of the Client Services, usage of PIS also means that an AIS is performed after the PIS is performed, in order to verify that a payment order has been executed successfully.

Where an AIS is performed, you provide your explicit consent to the provision of the AIS, and consent to that the information about an initiated payment, where applicable, is shared with the Client designated by you.

4.4. Some Services may allow you to use PIS to pay a set amount at regular intervals to a beneficiary account (“Recurring payments”). If you wish to do this, you must give your permission to initiate payments from your chosen payment account to a chosen Payee on a regularly scheduled basis. You need to confirm a start date and a frequency for the recurring payment. The option of recurring payments is offered in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist.

4.5. An order to perform a PIS is always considered to be received by Neonomics the same day it has been approved by you. When you have approved a payment initiation it cannot be revoked. For Recurring payments, you can revoke your consent to initiate future payments.

The initiation is performed by Neonomics as soon as you have approved it, which means that your bank receives a payment order. The execution of the actual payment transaction is done by your bank. Please note that this entails that the payment may be executed on another day than the day you approved and confirmed the payment initiation towards Neonomics.

4.6. It is your responsibility to make sure that the information you provide for the performance of the payment initiation is correct, and that you have sufficient funds on the selected payment account. It is Neonomics responsibility to make sure that a payment order is communicated to the bank you have designated.

4.7. The execution of the payment order is done by the bank and is the responsibility of the bank. The time for execution of the payment order is dependent on the specific bank’s execution time.

4.8. You shall use the payment instrument in accordance with the terms governing the issue and use of the payment instrument. If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, and at the latest within 13 months after the amount is debited to your account, to report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your bank has to restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to do so, you may become liable for the entire amount.

This shall not apply if: (a) the loss, theft or misappropriation of a payment instrument was not detectable to you prior to a payment, except where you have acted fraudulently; or (b) the loss was caused by acts or lack of action by the bank or Neonomics.

4.9. You can also be held liable for unauthorized transactions initiated if they were completed because you failed to protect your Login and Security Credentials and/or your technical equipment.

5. FRAMEWORK AGREEMENT

5.1. The Agreement is normally terminated after the Service you requested has been performed. However, when providing Recurring payments, you will approve that the payments are initiated on a regularly scheduled basis.

5.2. By agreeing to the Terms, you give your explicit consent for Recurring payments, to the extent required for the Client Service in question. Based on your consent and to the extent allowed by your bank, Neonomics will provide the Service you have consented to.

5.3. When you consent to Recurring payments, the Service will be provided over time. This differs from the case where you require one-off initiation of a payment. Where you have given your consent to Recurring payments, the Agreement will be in force until you terminate the Agreement. An Agreement that applies until further notice is referred to as “Framework Agreement” in these Terms. Provisions regarding the Agreement term and termination are specified in section 11 below.

6. FEES

6.1. Neonomics provides the Services to you free of charge. Fees imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Fees imposed by your bank may apply. For Client Services the Client's possible fees, terms and conditions will apply in addition to these terms.

7. YOUR FURTHER RESPONSIBILITIES

7.1. You are responsible for having the right to use the Login and Security Credentials, and for being authorized to request the Services. This also applies to payment accounts that you hold together with someone else or have access to on behalf of someone else.

7.2. You are also responsible for and guarantee that your use of the Services is made in accordance with the Terms and applicable laws and regulations.

7.3. It is your responsibility to keep your Login and Security Credentials protected from unauthorized access, and to protect your technical equipment from unauthorized usage, e.g. with a pin code or your biometrical characteristics (e.g. fingerprint reader).

7.4. You are obliged to immediately inform Neonomics if you suspect or have knowledge about unauthorized usage of the Services or of your technical equipment.

7.5. It is your responsibility that the information you provide in the Services is accurate, up to date and complete, and that the information you provide in the Services does not infringe the rights of anybody else or in any other way violates law or someone else’s rights.

7.6. You are not allowed to copy, modify, distribute or publish content provided by Neonomics within the Services or in any other way misuse the Services or use it for any other purpose than they are intended for.

7.7. It is prohibited to try to circumvent the security measures or other limitations of the Services.

7.8. You are responsible for installing and updating anti-malware and security programs on your computer or mobile device. Using a device which is jailbroken, rooted or otherwise has installed software designed to circumvent the mobile device operating system security features is not permissible.

8. AVAILABILITY AND OUR LIABILITY

8.1. The Services are normally always available. However, we cannot guarantee that the Services are free from errors or interruptions. Neonomics has the right to make changes in operating methods, technical specifications etc. and always has the right to shut down the Services for maintenance and similar activities. We aim for all Services to be performed correctly and all information in the Services to be correct and as up to date as possible, but we cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services. Neonomics cannot be held accountable if the Services are unavailable or if any information or functionality does not work as expected, unless Neonomics is liable under applicable mandatory law.

8.2. The performance of the Services may be dependent on services provided by a third party (e.g. mobile phone operator or internet provider). We are not responsible for such services provided by a third party. Neonomics is also not responsible for the availability of services from your bank.

8.3. Neonomics is not liable for any decisions, financial or other, made by you based on the use of the Service or for services or goods you choose to purchase from independent third parties or Neonomics collaboration partners, including Clients.

8.4. Neonomics is under no circumstances liable towards you or any third party for any direct or indirect losses or damages incurred in connection with the provision of the Services, except if stated in mandatory law.

8.5. Neonomics is not liable for circumstances beyond our control, including but not limited to an interruption or failure of a utility service, pandemic, industrial action, natural disaster, explosion, strike or accident that significantly prevents the fulfilment of the obligation in question.

9. ANTI-MONEY LAUNDERING AND KNOW YOUR CUSTOMER MEASURES

9.1. To secure compliance with applicable anti-money laundering requirements, we may request that you provide us with certain information. By requesting a Service, you undertake to provide all such information as may be deemed necessary for such purposes, and you understand that failure to provide requested information may result in that a requested Service cannot be performed, or have other consequences, depending on the situation.

9.2. Neonomics may monitor your usage of the Services for the purpose of complying with current anti-money laundering requirements. The principles for such monitoring may vary from time to time, and will depend on the circumstances relating to the user, such as transaction patterns etc.

10. VIOLATION OF TERMS ETC.

10.1. Neonomics reserves the right to, at any time, suspend a user from its use of the Service if the user is in breach of these Terms or otherwise uses the Services in a manner that causes or may cause damage to Neonomics or any third party.

10.2. In cases of suspected security risks, or if Neonomics suspects that an initiated payment is unauthorized, we may inform you if it is lawful for us to give such notice. Neonomics also reserves the right to at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity.

11. TERM AND TERMINATION

11.1. The respective Service is provided and performed immediately or in as close connection to your request for performance of the Service as possible.

11.2. Provided that you and Neonomics have not entered into a Framework Agreement, the Agreement is automatically terminated after the Service requested by you has been performed.

11.3. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement, the Agreement remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. Notwithstanding the aforesaid, you may at any time terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io.

11.4. Agreements that are Framework Agreements can also be terminated by Neonomics with a notice period of 2 months.

12. RIGHT OF WITHDRAWAL

In accordance with the European Directive 2011/83 and relevant national legislation, you will loose your right of withdrawal from the use of the Service once the relevant Service(s) has been delivered by Neonomics. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement and you do not wish to use the Service, you have the right to withdraw. The withdrawal is most easily done by revoking your consent to the initiation of future payments. The right of withdrawal will apply to the Agreement itself, not the transactions that have already been carried out in accordance with the Agreement.

13. AMENDMENTS TO THE TERMS

13.1. We reserve the right to, at any time, change the Services, amend the Terms or cease the provision of the Services. If you do not accept the amended Terms, you have the right to at any time terminate the Agreement free of charge. If you continue to use the Services after an amendment of the Terms has come into force, you are deemed to have accepted the amended Terms.

13.2. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge.

13.3. Neonomics has the right to amend the Framework Agreement, including Terms, without regard to the 2 months’ notice period as set out in section 14.2, if such amendment does not affect your rights as a payment service user, or otherwise poses a significant disadvantage on you. Such amended Terms come into force at the point of time notified by Neonomics. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement in accordance with section 12.

14. PERSONAL DATA

14.1. Neonomics’ provision of the Service includes processing of your personal data. Information about how we process your personal data is available in our Privacy Policy.

15. MISCELLANEOUS

15.1. Neonomics has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement. Neonomics also has the right to engage subcontractors for the fulfilment of its obligations.

15.2. The Terms are available on our website, where they can be download. You also have a right to, upon request, receive a copy of these Terms on a durable medium. You are welcome to contact us with your request on support@neonomics.io or through the contact form on neonomics.io/legal/end-user-support

16. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

16.1. The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law conflicts with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible.  Disputes shall be settled by Norwegian courts, unless prohibited by the laws of your country of residence.

17. COMPLAINTS AND SUPERVISION

17.1. If you want to raise a complaint about our Services, please use the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support

17.2. We aim to resolve any complaint within 15 business days from the date we receive the complaint. If we, due to exceptional circumstances, are unable to provide you with a response within 15 business days, we will notify you of this and the reason for it, and we may extend our response period to up to 35 business days.

If you do not receive our final response or you are otherwise dissatisfied with the final response, you may refer your complaint to the local ombudsman in your country and follow the local out of court procedures to register your complaint. If you are a resident in Norway, you can contact Finansklagenemnda to file a complaint at:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no, Further information for other markets than Norway can be found on the website of the European consumer financial complaints network at https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

17.3. Neonomics is licensed as a payment institution and is supervised by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). You can find Neonomics AS in the company register kept by Finanstilsynet, finanstilsynet.no. This can also be verified by contacting:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00
Email: post@finanstilsynet.no

18. CONTACT INFORMATION

18.1. You can always contact us as follows:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26,
0251 Oslo, Norway

neonomics.io/legal/end-user-support
E-mail: support@neonomics.io

Download PDF

Version – October, 2022 

Allmänna villkor för Neonomics kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster 

Neonomics är en Norge-baserad leverantör av kontoinformationstjänster och leverantör av betalningsinitieringstjänster som erbjuder kontoinformationstjänster ("Kontoinformationstjänster"/"AIS") och betalningsinitieringstjänster ("Betalningsinitieringstjänster"/"PIS") (individuellt "Tjänsten", tillsammans "Tjänsterna"). Kontoinformationstjänster gör det möjligt för dig, användaren ("du" eller "användaren") att se din kontoinformation från olika bankkonton på ett ställe online eller via en mobilapp, medan betalningsinitieringstjänster gör det möjligt för dig att betala med medel som tas ut direkt från dina onlinebankkonton, enligt vad som anges och regleras vidare i EU:s direktiv om reviderade betaltjänster ("PSD2") (direktiv (EU) 2015/2366) och tillämplig nationell lagstiftning.  

När du använder Neonomics tjänster ingår du ett avtal ("Avtalet") med Neonomics för vilket följande villkor ("Villkor") ska gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Läs dessa Villkor tillsammans med eventuella oföränderliga regler som kan gälla för avtalsförhållandet mellan dig och Neonomics kund ("Kund"). Genom att aktivera och använda Tjänsterna godkänner och accepterar du dessa Villkor i sin helhet.

Om du vill använda Tjänsterna måste du ha behörighet att ingå avtal. Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att så är fallet.  

Neonomics företagsnummer är 919 041 021. Vår adress är Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norge. Du kan kontakta Neonomics genom det säkra kontaktformuläret på vår hemsida, neonomics.io/legal/end-user-support eller via e-post support@neonomics.io . Om du kontaktar oss via e-post, vänligen skriv inte känsliga personuppgifter.

Neonomics innehar alla relevanta licenser för att tillhandahålla Tjänsterna. Den norska finansinspektionen (Finanstilsynet) är vår hemstatstillsynsmyndighet. Nödvändiga licenser har därefter registrerats och utfärdats i alla relevanta jurisdiktioner för att Neonomics ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

En sammanfattning av informationen och villkoren för Tjänsterna finns i avsnittet nedan. Det är dock viktigt att du läser villkoren i sin helhet.  

Tjänsternas huvudegenskaper: Neonomics erbjuder både kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.

Neonomics AIS gör det möjligt för användaren, kontoinnehavaren, att begära att kontoinformationen om/från dina konton hämtas från de angivna kontona och görs tillgänglig för vår Kund, enligt vad du har angett för ändamål, som definieras i tjänsten hos den specifika Kund.  Neonomics kommer att ha tillgång till dina kontouppgifter i 90 dagar. Åtkomst kan återkallas av dig via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Neonomics PIS gör det möjligt för användaren att begära att en betalningsorder initieras från ett betalkonto till ett annat konto. När du använder tjänsten betalningsinitiering kommer du först antingen att ange ditt kontonummer i det angivna fältet (i sådana marknader och tjänster där detta är möjligt), eller ge ditt samtycke till vår kontoinformationstjänst. Detta samtycke är nödvändigt så att vi kan identifiera ditt konto i den bank du har valt, och så att vi kan verifiera att betalningen har behandlats. Neonomics kan också kontrollera om saldot på kontot är tillräckligt för att utföra Tjänsten. Neonomics kommer att ha tillgång till din kontoinformation i 90 dagar. Åtkomst kan återkallas av dig via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Information som vi behöver för att tillhandahålla Tjänsterna: För att kunna använda Tjänsterna måste du tillhandahålla information enligt den instruktion som Neonomics tillhandahåller inom respektive Tjänst.  

Samtycke till att utföra Tjänsterna och återkalla sådant samtycke: Varje gång du använder våra tjänster ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att utföra Tjänsten. Samtycke för AIS gäller normalt i 90 dagar och vi kommer att ha tillgång till dina kontouppgifter i dessa 90 dagar. Åtkomsten kan återkallas via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics. När det gäller PIS sägs avtalet normalt upp så snart vi har utfört den tjänst du begärt. Detta innebär att det samtycke som du ger för Tjänsten endast används en gång, vilket innebär att inget återkallande av samtycket är nödvändigt. Om du har samtyckt till en återkommande betalning kommer samtycket att vara giltigt tills du återkallar samtycket via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.

Mottagningstid för betalningsinitieringsorder: Neonomics erhåller en betalningsinitieringsorder samma dag som den har godkänts av dig. Behandlingen av betalningsordern beror på den behandlingstid som gäller för dig enligt ditt avtal med din bank.

Bryttid för betalningsinitieringsorder: Ej tillämpligt. En betalningsinitieringsorder utförs av Neonomics direkt på din begäran.  

Den maximala körningstiden för Tjänsten: Tjänsterna utförs omedelbart på begäran.

Avgifter: Tjänsterna tillhandahålls av Neonomics utan extra kostnad. Trafikavgifter som tas ut av din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av vår Kund/ din tjänsteleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av din bank kan också tillkomma. 

Kommunikation: Neonomics tjänster erbjuds endast digitalt, därför kommer information och meddelanden att tillhandahållas via e-post eller andra digitala medier när så krävs.

Språk: Vårt primära kommunikationsspråk är norska. Utanför Norge kommunicerar vi på det officiella språk där Tjänsterna tillhandahålls.

Rätt att få villkoren på ett hållbart medium: Du har rätt att få villkoren på ett varigt medium. Villkoren kommer på begäran att tillhandahållas på ett varaktigt medium.  

Ditt ansvar för säker förvaring av ett betalningsinstrument: Du ansvarar för att skydda dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter ("Inloggnings- och säkerhetsuppgifter") från obehörig åtkomst. Du ansvarar också för att skydda den tekniska utrustningen från obehörig användning.  Du måste omedelbart informera din bank om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter. Du måste omedelbart informera Neonomics via e-post om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av Tjänsterna.

Anmälan av användaren om obehörig användning eller säkerhetsrisker: Meddelanden kommer att göras elektroniskt; lämpliga säkerhetsåtgärder kommer att tillämpas.

Villkor under vilka Neonomics förbehåller sig rätten att blockera användaren: Neonomics kan när som helst blockera Tjänsterna om det finns risk för icke-säker användning av Tjänsterna, eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsterna. Detsamma gäller misstänkt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet. Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt i sådana fall, under förutsättning att det är lagligt att meddela detta.

Ditt ansvar att rapportera obehörig användning: Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt måste du, utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den, rapportera den till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner.

Ditt ansvar för obehöriga betalningstransaktioner: Du kan bli skyldig att bära förluster som hänför sig till alla obehöriga betalningstransaktioner, upp till högst 50 EUR, till följd av användningen av ett förlorat eller stulet betalningsinstrument eller från förskingring av ett betalningsinstrument. Du kan bli skyldig att bära alla förluster som hänför sig till eventuella obehöriga betalningstransaktioner om de uppstått genom att du agerat bedrägligt eller underlåtit att uppfylla en eller flera av dina skyldigheter i förhållande till betalningsinstrument och personliga säkerhetsuppgifter, med uppsåt eller grov vårdslöshet. I sådana fall gäller inte det maxbelopp som avses ovan.

Banken ansvarar för obehöriga uttag eller andra debiteringar (betalningstransaktioner) från kontot om inte bestämmelserna nedan anger annat. En betalningstransaktion kommer att anses vara obehörig om den inte godkänts av kontoinnehavaren vare sig före eller efter transaktionens genomförande.

Aviseringstid för obehörig eller felaktigt utförd betalningsinitiering: Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt, är du ansvarig för att utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den rapportera den till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner. Det är din bank som ska återställa saldot förutsatt att du har informerat din bank i god tid. Om du inte meddelar din bank inom 13 månader efter att beloppet har debiterats ditt konto kan du bli ansvarig för transaktionen.  

Neonomics ansvar för genomförandet av betalningsinitiering: Neonomics kan inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som presenteras i Tjänsterna, även om vi strävar efter att leverera våra tjänster på ett korrekt sätt. Om vår tjänst inte utförs på rätt sätt kan vi vara ansvariga gentemot dig i enlighet med tillämplig lag.

Återbetalningar: Tillhandahållandet av Tjänsterna kräver betalarens godkännande, och därför har betalaren inte rätt till återbetalning, såvida inte tvingande regler säger något annat.

Ändringar av Villkoren: Om Villkoren ändras anses de accepteras om inte användaren informerar Neonomics om något annat. Om Avtalet utgör ett ramavtal träder de ändrade Villkoren i kraft tidigast 2 månader efter det att du har informerats om de ändrade Villkoren. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet kostnadsfritt genom att kontakta oss på support@neonomics.io.

Avtalets varaktighet och upphörande: Avtalet sägs normalt upp så snart vi har utfört den Tjänst du begärt, och båda parter har uppfyllt sina skyldigheter gentemot varandra. Om du har ingått ett ramavtal gäller det i 365 dagar efter den dag då Tjänsterna senast utfördes på din begäran. Du kan dock när som helst säga upp Avtalet genom att kontakta oss på  support@neonomics.io. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår kontoinformationstjänst inom 90-dagarsperioden ditt samtycke är giltigt kan du göra det i din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Klagomål: Om du vill framföra något klagomål avseende våra tjänster, vänligen berätta för oss genom att använda det säkra kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support så att Neonomics kan undersöka omständigheterna åt dig.

Reglerande lag och plats: Avtalet och villkoren regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag, utan att ge verkan åt lagkonfliktsprinciper. Om du är konsument kommer du att omfattas av eventuella tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. I den mån norsk lag strider mot lagstiftningen i ditt bosättningsland ska norsk lag gälla i största möjliga utsträckning. Om det inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland ska tvister avgöras av norska domstolar.

Klagomålsförfaranden utanför domstol: Norska invånare kan kontakta Finansklagenemnda. För personer bosatta utanför Norge, se https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-tvistlösning-nätverk-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en för ytterligare vägledning.

1. ALLMÄNT

1.1. Genom att använda Tjänsterna ingår du Avtalet. Det är ett villkor för att använda Tjänsterna att du accepterar dessa Villkor. Om inte, kan du inte använda Tjänsterna.

1.2. Du måste vara minst 18 år för att använda Tjänsterna och/eller på annat sätt ha tillstånd att ingå Avtalet.

1.3. Du måste ha tillgång till en internetanslutning för att kunna använda Tjänsterna.

1.4. Tjänsterna tillhandahålls dig via en av våra Kunder som tillhandahåller en eller flera av sina egna tjänster till dig ("Kundens tjänst"). Neonomics ansvarar endast för Neonomics tillhandahållande av Tjänsterna till dig, i enlighet med dessa Villkor. Kundens villkor gäller för Kundens tjänst. Kundens villkor ligger således utanför detta Avtals tillämpningsområde. Information om Kundens tjänst tillhandahålls av respektive Kund.

1.5. Genom att ingå detta Avtal samtycker du till att Avtalet ingås elektroniskt och att detta även gäller ändringar av Avtalet. Dessa Villkor kan laddas ner när Avtalet ingås, eller så kan de på begäran tillhandahållas på ett varaktigt medium när som helst under avtalets löptid. Vårt primära kommunikationsspråk är norska eller annat officiellt språk på de marknader där Tjänsterna tillhandahålls. Du accepterar att Neonomics kommunicerar med dig via e-post eller andra digitala medier.

2. VÅRA TJÄNSTER

2.1. Våra tjänster gör att du antingen kan använda våra kontoinformationstjänster (AIS) och/eller våra betalningsinitieringstjänster (PIS) via Kundens tjänst. En förutsättning för att Tjänsterna ska kunna utföras är att kontona är tillgängliga online. AIS-bestämmelserna anges i avsnitt 3 och PIS-bestämmelserna anges i avsnitt 4.

3. KONTOINFORMATIONSTJÄNST

3.1. Neonomics AIS gör att du kan komma åt och visa information om ett eller flera av dina betalningskonton, eller en annan persons betalkonto som du har dispositionsrätt över, via våra Kunders appar eller webbplatser. AIS ska endast användas för gemensamma konton och konton där du har rätt till avyttring när den används som en del av en PIS.

Neonomics kan hämta information om betalkonton, kredit- eller betalkortskonton, sparkonton etc. Genom att begära att vi tillhandahåller AIS ger du ditt uttryckliga samtycke till att vi utför AIS och, som en del av den Tjänsten, hämtar relevanta data och gör även informationen tillgänglig för Kunden som du har utsett. Hämtning av data kommer att utföras så snart som möjligt efter att du har samtyckt till Tjänstens utförande.

3.2. AIS görs tillgängligt för dig via Kundens tjänst. Innan AIS initieras presenteras en lista över tillgängliga banker som det är möjligt att hämta informationen från för dig. Du väljer den bank som du vill hämta kontoinformationen från baserat på den presenterade listan.  

När du har valt banken presenteras information om AIS som tillhandahålls av Neonomics för dig. Du måste godkänna dessa Villkor och ge ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av Tjänsten innan AIS inleds. Neonomics integritetspolicy kommer också att presenteras i detta steg. När vi har mottagit din begäran om tillhandahållande av AIS måste du identifiera dig gentemot banken på det sätt som krävs av den banken. En begäran om hämtning av informationen skickas omedelbart till banken, varefter Neonomics hämtar den information som du har instruerat oss att hämta. När informationen har hämtats görs den tillgänglig för dig via Neonomics Kund. AIS slutförs sedan, såvida inte den kundtjänst du har begärt till sin karaktär innebär ytterligare samtal. I sådana fall kommer avtalet mellan dig och kunden att reglera eventuell återkommande hämtning av dina uppgifter. Neonomics kommer att ha teknisk tillgång till dina kontouppgifter i 90 dagar. Åtkomsten kan återkallas via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.

3.3 Neonomics kan komma att automatiskt uppdatera kontoinformationen till banken/bankerna under en tidsperiod som fastställs av banken eller bankerna, vilket kan variera mellan ärenden (vanligtvis 90 dagar). För att detta ska ske måste du ge ett uttryckligt samtycke till Neonomics, och en första identifiering av dig måste ha gjorts gentemot banken/bankerna. En uppdatering av kontoinformationen kräver dock ett nytt samtycke och att du för varje uppdatering identifierar dig mot banken/bankerna och accepterar våra villkor igen.

4. TJÄNST FÖR BETALNINGSINITIERING

4.1. Neonomics PIS gör att du kan begära att en betalningsorder initieras från något av dina online betalningskonton hos din bank till ditt eget eller annans konton. När du begär att vi tillhandahåller PIS ger du ditt uttryckliga samtycke till att tillhandahålla Tjänsten. Maximibelopp kan gälla för betalningsorder som är berättigade till PIS. Dessa maximala belopp kommer att vara desamma som de maximala beloppen i din bank.

4.2. När du använder PIS med Kundens tjänst måste du bekräfta detaljerna i betalningsinitiering, inklusive 1) beloppet, 2) betalningskontot från vilket du vill initiera betalningen och 3) uppgifterna om mottagaren av betalningen ("Betalningsmottagare"), till exempel ett fakturareferensnummer / meddelande, enligt instruktionerna. Kundens tjänst kan, beroende på vilken funktionalitet som väljs, ge oss information om Betalaren och beloppet. Det är ditt ansvar att se till att instruktionen är korrekt.

4.3. När information om Betalningsmottagaren och Betalningsmottagarens konto har fyllts i väljer du den bank du vill initiera betalningsordern från. För att underlätta för dig och för att säkerställa att du lämnar korrekt information om det konto som en betalning ska initieras från tillhandahåller vi normalt en AIS där vi presenterar en lista över dina tillgängliga konton hos den valda banken. Denna procedur används på sådana marknader och inom sådana tjänster där det finns lämpliga villkor. AIS kräver att du godkänner Villkoren för tillhandahållandet av Tjänsten och att du ger ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av Tjänsten (läs mer om AIS i avsnitt 3). Om du inte vill använda vår AIS för att tillhandahålla din kontoinformation kan du manuellt ange ditt kontonummer i det angivna fältet i marknader och inom tjänster där detta är möjligt.

Om du väljer att använda AIS väljer du det konto som du vill initiera betalningen från. Genom att använda dina Inloggnings- och säkerhetsuppgifter mot din bank på det sätt som banken kräver begär du tillhandahållande av PIS. För att se till att du har tillgängliga medel för betalningsbeloppet kan vi också använda AIS för att kontrollera saldot på det konto du har valt att betala eller överföra pengarna från. När en AIS utförs ger du därför ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av AIS och att informationen, i förekommande fall, delas med Kunden som du har utsett.

Efter dessa inledande steg utför Neonomics PIS och får information från din bank om huruvida betalningen initierades eller avvisades av din bank. Så snart PIS har utförts får du och Kunden som du har utsett en sammanfattning av betalningsinitieringen. PIS har sedan slutförts.  

Inom vissa av våra Kunders tjänster innebär användningen av PIS också att en AIS utförs efter att PIS har utförts, för att verifiera att en betalningsorder har utförts.

När en AIS utförs ger du ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av AIS och samtycker till att informationen om en initierad betalning, i förekommande fall, delas med Kunden som du har utsett.

4.4. Vissa Tjänster kan göra det möjligt för dig att använda PIS för att betala ett visst belopp med jämna mellanrum till ett mottagarkonto ("Återkommande betalningar"). Om du vill göra detta måste du ge ditt tillstånd att initiera betalningar från ditt valda betalningskonto till en vald betalningsmottagare regelbundet schemalagd. Du måste bekräfta ett startdatum och en frekvens för den återkommande betalningen. Möjligheten till återkommande betalningar erbjuds på sådana marknader och inom sådana Kundtjänster där lämpliga villkor finns.

4.5. En beställning för att utföra en PIS anses alltid mottagen av Neonomics samma dag som den har godkänts av dig. När du har godkänt en betalningsinitiering kan den inte återkallas. För återkommande betalningar kan du återkalla ditt samtycke till att initiera framtida betalningar.  

Initiering utförs av Neonomics så snart du har godkänt det, vilket innebär att din bank får en betalningsorder. Den faktiska betalningstransaktionen utförs av din bank. Observera att detta innebär att betalningen kan verkställas en annan dag än den dag du godkände och bekräftade betalningsinitiering mot Neonomics.

4.6. Det är ditt ansvar att se till att informationen du tillhandahåller för utförandet av betalningsinitieringen är korrekt och att du har tillräckliga medel på det valda betalningskontot. Det är Neonomics ansvar att se till att en betalningsorder kommuniceras till den banken du har utsett.

4.7. Utförandet av betalningsordern görs av banken och är bankens ansvar. Tiden för körning av betalningsordern är beroende av den specifika bankens körningstid.

4.8. Du ska använda betalningsinstrumentet i enlighet med villkoren för utfärdande och användning av betalningsinstrumentet. Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt, är du ansvarig för att, utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den, och senast inom 13 månader efter att beloppet debiterats ditt konto, rapportera det till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner.

Din bank måste återställa saldot förutsatt att du har informerat din bank i god tid. Om du inte gör det kan du bli ansvarig för hela beloppet.

Detta ska inte gälla om a) förlust, stöld eller förskingring av ett betalningsinstrument inte kunde upptäckas för dig före en betalning, utom när du har handlat bedrägligt; eller (b) förlusten orsakades av handlingar eller brist på åtgärder från banken eller Neonomics.

4.9 Du kan också hållas ansvarig för obehöriga transaktioner som initierats om de slutfördes eftersom du inte kunde skydda dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter och/eller din tekniska utrustning.

5. RAMAVTAL

5.1. Avtalet sägs normalt upp efter det att den Tjänst du begärde har utförts. Men när du tillhandahåller återkommande betalningar godkänner du att betalningarna initieras regelbundet och schemalagt.

5.2. Genom att godkänna villkoren ger du ditt uttryckliga samtycke till återkommande betalningar, i den utsträckning som krävs av Kundens tjänst i fråga. Baserat på ditt samtycke och i den utsträckning som tillåts av din bank kommer Neonomics att tillhandahålla den Tjänst du har samtyckt till.  

5.3. När du samtycker till återkommande betalningar kommer Tjänsten att tillhandahållas över tid. Detta skiljer sig från det fall där du kräver engångsinitiering av en betalning. Om du har gett ditt samtycke till återkommande betalningar gäller Avtalet tills du säger upp Avtalet. Ett Avtal som gäller tills vidare kallas "Ramavtal" i dessa villkor. Bestämmelser om avtalsfristig tid och uppsägning anges i avsnitt 11 nedan.

6. AVGIFTER

6.1. Tjänsterna tillhandahålls av Neonomics utan extra kostnad. Trafikavgifter som tas ut av din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av vår Kund kan tillkomma. Avgifter som tas ut av din bank kan också tillkomma. 

7. YTTERLIGARE ANSVAR FRÅN DIG

7.1. Du är ansvarig för att ha rätt att använda inloggnings- och säkerhetsuppgifterna och att du har behörighet att begära Tjänsterna. Detta gäller även för betalkonton som du har tillsammans med någon annan eller har tillgång till för någon annans räkning.

7.2. Du ansvarar också för och garanterar att din användning av Tjänsterna görs i enlighet med Villkoren och tillämpliga lagar och förordningar.

7.3. Det är ditt ansvar att hålla dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter skyddade från obehörig åtkomst, och att skydda din tekniska utrustning från obehörig användning, t.ex. med en pinkod eller dina biometriska egenskaper (t.ex. fingeravtrycksläsare).

7.4. Du är skyldig att omedelbart informera Neonomics om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av Tjänsterna eller om din tekniska utrustning.  

7.5. Det är ditt ansvar att den information du tillhandahåller i Tjänsterna är korrekt, uppdaterad och fullständig och att den information du tillhandahåller i Tjänsterna inte kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen eller någon annans rättigheter.

7.6. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Neonomics inom Tjänsterna eller på annat sätt missbruka Tjänsterna eller använda det för något annat ändamål än de är avsedda för.

7.7. Det är förbjudet att försöka kringgå säkerhetsåtgärder eller andra begränsningar av Tjänsterna.

7.8. Du ansvarar för att installera och uppdatera anti-malware och säkerhetsprogram på din dator eller mobila enhet. Att använda en enhet som är jailbroken, rotad eller på annat sätt har installerat programvara som är utformad för att kringgå säkerhetsfunktionerna för operativsystem för mobila enheter är inte tillåtet.  

8. TILLGÄNGLIGHET OCH VÅRT ANSVAR

8.1. Tjänsterna är normalt alltid tillgängliga. Vi kan dock inte garantera att Tjänsterna är fria från fel eller avbrott. Neonomics har rätt att göra ändringar i driftsmetoder, tekniska specifikationer etc. och har alltid rätt att stänga av Tjänsterna för underhåll och liknande verksamhet. Vi strävar efter att alla Tjänster ska utföras korrekt och all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, men vi kan inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som presenteras i Tjänsterna. Neonomics kan inte hållas ansvariga om Tjänsterna inte är tillgängliga eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, såvida inte Neonomics är ansvarig enligt tillämplig tvingande lag.

8.2. Tjänsternas prestanda kan vara beroende av tjänster som tillhandahålls av en tredje part (t.ex. mobiltelefonoperatör eller internetleverantör). Vi ansvarar inte för sådana tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Neonomics ansvarar inte heller för tillgången till tjänster från din bank.

8.3. Neonomics ansvarar inte för några beslut, finansiella eller andra, som fattas av dig baserat på användningen av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från oberoende tredje parter eller Neonomics samarbetspartners, inklusive Kunder.

8.4. Neonomics är under inga omständigheter ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, förutom om det anges i tvingande lag.

8.5. Neonomics ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till avbrott eller fel på en allmännyttig tjänst, pandemi, stridsåtgärder, naturkatastrof, explosion, strejk eller olycka som avsevärt förhindrar uppfyllandet av skyldigheten i fråga.

9. ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH KUNDKÄNNEDOM  

9.1. För att säkerställa efterlevnad av tillämpliga förfrågningar om bekämpning av penningtvätt kan vi begära att du förser oss med viss information. Genom att begära en Tjänst åtar du dig att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för sådana ändamål, och du förstår att underlåtenhet att tillhandahålla begärd information kan leda till att en begärd Tjänst inte kan utföras eller få andra konsekvenser, beroende på situationen.

9.2. Neonomics kan övervaka din användning av Tjänsterna i syfte att följa gällande förfrågningar om bekämpning av penningtvätt. Principerna för sådan övervakning kan variera från tid till annan och beror på omständigheterna som rör användaren, såsom transaktionsmönster etc.

10. BROTT MOT VILLKOREN ETC.

10. 1. Neonomics förbehåller sig rätten att när som helst stänga av en användare från dess användning av Tjänsten om användaren bryter mot dessa villkor eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada på Neonomics eller någon tredje part.

10.2. Vid misstänkta säkerhetsrisker, eller om Neonomics misstänker att en initierad betalning är obehörig, kan vi informera dig om det är lagligt för oss att meddela detta. Neonomics förbehåller sig också rätten att när som helst blockera Tjänsterna om det finns risk för icke-säker användning av Tjänsterna, eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsterna. Detsamma gäller misstänkt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.

11. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

11.1. Respektive Tjänst tillhandahålls och utförs omedelbart eller i så nära anslutning till din begäran om utförandet av Tjänsten som möjligt.

11.2. Förutsatt att du och Neonomics inte har ingått ett ramavtal sägs Avtalet automatiskt upp efter det att den Tjänst som du begär har utförts.

11.3. Om du och Neonomics har ingått ett ramavtal gäller Avtalet under en period av 365 dagar efter den dag då Tjänsterna senast utfördes på din begäran. Oaktat det nämnda kan du när som helst säga upp Avtalet genom att kontakta oss på support@neonomics.io.

11.4. Avtal som är ramavtal kan också sägas upp av Neonomics med en uppsägningstid på 2 månader.

12. ÅNGERRÄTT

I enlighet med EU-direktivet 2011/83 och relevant nationell lagstiftning kommer du att förlora din ångerrätt från användningen av Tjänsten när de relevanta tjänsten/tjänsterna har levererats av Neonomics. Om du och Neonomics har ingått ett ramavtal och du inte vill använda Tjänsten har du rätt att dra dig ur. Uttaget görs lättast genom att återkalla ditt samtycke till att inleda framtida betalningar. Ångerrätten kommer att gälla för själva Avtalet, inte de transaktioner som redan har genomförts i enlighet med Avtalet.

13. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

13.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna. Om du inte accepterar de ändrade Villkoren har du rätt att när som helst säga upp Avtalet kostnadsfritt. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter det att en ändring av Villkoren har trätt i kraft anses du ha accepterat de ändrade Villkoren.

13.2. Om avtalet utgör ett ramavtal träder de ändrade Villkoren i kraft tidigast 2 månader efter det att du har informerats om de ändrade Villkoren. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet utan kostnad.

13.3. Neonomics har rätt att ändra ramavtalet, inklusive Villkor, utan hänsyn till uppsägningstiden på två månader enligt avsnitt 14.2, om en sådan ändring inte påverkar dina rättigheter som betaltjänstanvändare eller på annat sätt utgör en betydande nackdel för dig. Sådana ändrade Villkor träder i kraft vid den tidpunkt som meddelas av Neonomics. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet i enlighet med avsnitt 11.

14. PERSONUPPGIFTER

14.1. Neonomics tillhandahållande av Tjänsten inkluderar behandling av dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.  

15. DIVERSE

15.1 Neonomics har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Neonomics har också rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter.

15.2. Villkoren finns tillgängliga på vår hemsida där du kan ladda ner Villkoren. Du har också rätt att på begäran få en kopia av dessa Villkor på ett varaktigt medium. Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan på support@neonomics.io eller genom kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support

16. REGLERANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

16.1. Avtalet och villkoren regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag, utan att ge verkan åt lagkonflikts principer. Om du är konsument kommer du att omfattas av eventuella tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. I den mån norsk lag strider mot lagar i ditt bosättningsland ska norsk lag gälla i största möjliga utsträckning.  Tvister ska avgöras av norska domstolar, såvida det inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland.

17. KLAGOMÅL OCH TILLSYN

17.1. Om du vill ta upp ett klagomål om våra Tjänster, vänligen använd det säkra kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support

17.2. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål inom 15 arbetsdagar från det datum vi tar emot klagomålet.  Om vi på grund av exceptionella omständigheter inte kan ge dig svar inom 15 arbetsdagar kommer vi att meddela dig om detta och orsaken till det, och vi kan förlänga vår svarsperiod till upp till 35 arbetsdagar.

Om du inte får vårt slutliga svar eller om du på annat sätt är missnöjd med det slutliga svaret kan du hänvisa ditt klagomål till den lokala ombudsmannen i ditt land och följa de lokala förfarandena utanför domstol för att registrera ditt klagomål. Om du är bosatt i Norge kan du kontakta Finansklagenemnda för att lämna in ett klagomål på:

Finansklagenemnda  
P.O. Box 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no finns ytterligare information för andra marknader än Norge på webbplatsen för det europeiska nätverket för konsument ekonomiska klagomål på https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

17.3. Neonomics är licensierat som betalningsinstitut och övervakas av den norska finansinspektionen (Finanstilsynet). Du hittar Neonomics AS i företagsregistret som hålls av Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no. Detta kan också verifieras genom kontakt med:

Finanstilsynet
P.O. Box 1187 Sentrum0107 Oslo
Telefon: +47 22 93 98 00  
E-post: post@finanstilsynet.no

18. KONTAKTUPPGIFTER

18.1. Du kan alltid kontakta oss på följande sätt:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo, Norge

neonomics.io/legal/end-user-support
E-post: support@neonomics.io

Download PDF

 Version – October, 2022

Allmänna villkor för Neonomics kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster 

Neonomics är en Norge-baserad leverantör av kontoinformationstjänster och leverantör av betalningsinitieringstjänster som erbjuder kontoinformationstjänster ("Kontoinformationstjänster"/"AIS") och betalningsinitieringstjänster ("Betalningsinitieringstjänster"/"PIS") (individuellt "Tjänsten", tillsammans "Tjänsterna"). Kontoinformationstjänster gör det möjligt för dig, användaren ("du" eller "användaren") att se din kontoinformation från olika bankkonton på ett ställe online eller via en mobilapp, medan betalningsinitieringstjänster gör det möjligt för dig att betala med medel som tas ut direkt från dina onlinebankkonton, enligt vad som anges och regleras vidare i EU:s direktiv om reviderade betaltjänster ("PSD2") (direktiv (EU) 2015/2366) och tillämplig nationell lagstiftning.  

När du använder Neonomics tjänster ingår du ett avtal ("Avtalet") med Neonomics för vilket följande villkor ("Villkor") ska gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Läs dessa Villkor tillsammans med eventuella oföränderliga regler som kan gälla för avtalsförhållandet mellan dig och Neonomics kund  ("Kund"). Genom att aktivera och använda Tjänsterna godkänner och accepterar du dessa Villkor i sin helhet.

Om du vill använda Tjänsterna måste du ha behörighet att ingå avtal. Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att så är fallet.  

Neonomics företagsnummer är 919 041 021. Vår adress är Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norge. Du kan kontakta Neonomics genom det säkra kontaktformuläret på vår hemsida, neonomics.io/legal/end-user-support eller via e-post support@neonomics.io . Om du kontaktar oss via e-post, vänligen skriv inte känsliga personuppgifter.  

Neonomics innehar alla relevanta licenser för att tillhandahålla Tjänsterna. Den norska finansinspektionen (Finanstilsynet) är vår hemstatstillsynsmyndighet. Nödvändiga licenser har därefter registrerats och utfärdats i alla relevanta jurisdiktioner för att Neonomics ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

En sammanfattning av informationen och villkoren för Tjänsterna finns i avsnittet nedan. Det är dock viktigt att du läser villkoren i sin helhet.  

Tjänsternas huvudegenskaper: Neonomics erbjuder både kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.

Neonomics AIS gör det möjligt för användaren, kontoinnehavaren, att begära att kontoinformationen om/från dina konton hämtas från de angivna kontona och görs tillgänglig för vår Kund, enligt vad du har angett för ändamål, som definieras i tjänsten hos den specifika Kund.  Neonomics kommer att ha tillgång till dina kontouppgifter i 90 dagar. Åtkomst kan återkallas av dig via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Neonomics PIS gör det möjligt för användaren att begära att en betalningsorder initieras från ett betalkonto till ett annat konto. När du använder tjänsten betalningsinitiering kommer du först antingen att ange ditt kontonummer i det angivna fältet (i sådana marknader och tjänster där detta är möjligt), eller ge ditt samtycke till vår kontoinformationstjänst. Detta samtycke är nödvändigt så att vi kan identifiera ditt konto i den bank du har valt, och så att vi kan verifiera att betalningen har behandlats. Neonomics kan också kontrollera om saldot på kontot är tillräckligt för att utföra Tjänsten. Neonomics kommer att ha tillgång till din kontoinformation i 90 dagar. Åtkomst kan återkallas av dig via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Information som vi behöver för att tillhandahålla Tjänsterna: För att kunna använda Tjänsterna måste du tillhandahålla information enligt den instruktion som Neonomics tillhandahåller inom respektive Tjänst.  

Samtycke till att utföra Tjänsterna och återkalla sådant samtycke: Varje gång du använder våra tjänster ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att utföra Tjänsten. Samtycke för AIS gäller normalt i 90 dagar och vi kommer att ha tillgång till dina kontouppgifter i dessa 90 dagar. Åtkomsten kan återkallas via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics. När det gäller PIS sägs avtalet normalt upp så snart vi har utfört den tjänst du begärt. Detta innebär att det samtycke som du ger för Tjänsten endast används en gång, vilket innebär att inget återkallande av samtycket är nödvändigt. Om du har samtyckt till en återkommande betalning kommer samtycket att vara giltigt tills du återkallar samtycket via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.

Mottagningstid för betalningsinitieringsorder: Neonomics erhåller en betalningsinitieringsorder samma dag som den har godkänts av dig. Behandlingen av betalningsordern beror på den behandlingstid som gäller för dig enligt ditt avtal med din bank.

Bryttid för betalningsinitieringsorder: Ej tillämpligt. En betalningsinitieringsorder utförs av Neonomics direkt på din begäran.  

Den maximala körningstiden för Tjänsten: Tjänsterna utförs omedelbart på begäran.

Avgifter: Tjänsterna tillhandahålls av Neonomics utan extra kostnad. Trafikavgifter som tas ut av din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av vår Kund/ din tjänsteleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av din bank kan också tillkomma. 

Kommunikation: Neonomics tjänster erbjuds endast digitalt, därför kommer information och meddelanden att tillhandahållas via e-post eller andra digitala medier när så krävs.

Språk: Vårt primära kommunikationsspråk är norska. Utanför Norge kommunicerar vi på det officiella språk där Tjänsterna tillhandahålls.

Rätt att få villkoren på ett hållbart medium: Du har rätt att få villkoren på ett varigt medium. Villkoren kommer på begäran att tillhandahållas på ett varaktigt medium.  

Ditt ansvar för säker förvaring av ett betalningsinstrument: Du ansvarar för att skydda dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter ("Inloggnings- och säkerhetsuppgifter") från obehörig åtkomst. Du ansvarar också för att skydda den tekniska utrustningen från obehörig användning.  Du måste omedelbart informera din bank om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter. Du måste omedelbart informera Neonomics via e-post om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av Tjänsterna.

Anmälan av användaren om obehörig användning eller säkerhetsrisker: Meddelanden kommer att göras elektroniskt; lämpliga säkerhetsåtgärder kommer att tillämpas.

Villkor under vilka Neonomics förbehåller sig rätten att blockera användaren: Neonomics kan när som helst blockera Tjänsterna om det finns risk för icke-säker användning av Tjänsterna, eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsterna. Detsamma gäller misstänkt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet. Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt i sådana fall, under förutsättning att det är lagligt att meddela detta.

Ditt ansvar att rapportera obehörig användning: Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt måste du, utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den, rapportera den till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner.

Ditt ansvar för obehöriga betalningstransaktioner: Banken ansvarar för obehöriga uttag eller andra debiteringar (betalningstransaktioner) från kontot om inte bestämmelserna nedan anger annat. En betalningstransaktion kommer att anses vara obehörig om den inte godkänts av kontoinnehavaren vare sig före eller efter transaktionens genomförande.

Om obehöriga transaktioner från ditt konto har kunnat genomföras till följd av att du inte har skyddat din personliga behörighetsfunktion, ansvarar du för beloppet, dock högst SEK 400.

Om obehöriga transaktioner från ditt konto har kunnat genomföras till följd av att en av skyldigheterna nedanför har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar du för belopp upp till SEK 12 000. Du är skyldig att

1. skydda de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till betalningsinstrumentet,

2. vid vetskap om att betalningsinstrumentet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till betaltjänstleverantören, och

3. i övrigt följa de villkor som enligt avtalet gäller för användning av betalningsinstrumentet.  

Du ansvarar för hela förlusten på obehöriga betalningstransaktioner om förlusten beror på att du till följd av att ha handlat särskilt klandervärt underlåtit att fullgöra en eller flera av dina åtaganden.

Du ansvarar inte för förluster till följd av användning av förlorade, stulna eller omotiverat förvärvade betalningsinstrument efter att du har meddelat banken på rätt sätt, såvida du inte har handlat bedrägligt.  

Aviseringstid för obehörig eller felaktigt utförd betalningsinitiering: Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt, är du ansvarig för att utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den rapportera den till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner. Det är din bank som ska återställa saldot förutsatt att du har informerat din bank i god tid. Om du inte meddelar din bank inom 13 månader efter att beloppet har debiterats ditt konto kan du bli ansvarig för transaktionen.  

Neonomics ansvar för genomförandet av betalningsinitiering: Neonomics kan inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som presenteras i Tjänsterna, även om vi strävar efter att leverera våra tjänster på ett korrekt sätt. Om vår tjänst inte utförs på rätt sätt kan vi vara ansvariga gentemot dig i enlighet med tillämplig lag.

Återbetalningar: Tillhandahållandet av Tjänsterna kräver betalarens godkännande, och därför har betalaren inte rätt till återbetalning, såvida inte tvingande regler säger något annat.

Ändringar av Villkoren: Om Villkoren ändras anses de accepteras om inte användaren informerar Neonomics om något annat. Om Avtalet utgör ett ramavtal träder de ändrade Villkoren i kraft tidigast 2 månader efter det att du har informerats om de ändrade Villkoren. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet kostnadsfritt genom att kontakta oss på support@neonomics.io.

Avtalets varaktighet och upphörande: Avtalet sägs normalt upp så snart vi har utfört den Tjänst du begärt, och båda parter har uppfyllt sina skyldigheter gentemot varandra. Om du har ingått ett ramavtal gäller det i 365 dagar efter den dag då Tjänsterna senast utfördes på din begäran. Du kan dock när som helst säga upp Avtalet genom att kontakta oss på  support@neonomics.io. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår kontoinformationstjänst inom 90-dagarsperioden ditt samtycke är giltigt kan du göra det i din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.  

Klagomål: Om du vill framföra något klagomål avseende våra tjänster, vänligen berätta för oss genom att använda det säkra kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support , så att Neonomics kan undersöka omständigheterna åt dig.

Reglerande lag och plats: Avtalet och villkoren regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag, utan att ge verkan åt lagkonfliktsprinciper. Om du är konsument kommer du att omfattas av eventuella tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. I den mån norsk lag strider mot lagstiftningen i ditt bosättningsland ska norsk lag gälla i största möjliga utsträckning. Om det inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland ska tvister avgöras av norska domstolar.

Klagomålsförfaranden utanför domstol: Norska invånare kan kontakta Finansklagenemnda. För personer bosatta utanför Norge, se https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-tvistlösning-nätverk-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en för ytterligare vägledning.

1. ALLMÄNT

1.1. Genom att använda Tjänsterna ingår du Avtalet. Det är ett villkor för att använda Tjänsterna att du accepterar dessa Villkor. Om inte, kan du inte använda Tjänsterna.

1.2. Du måste vara minst 18 år för att använda Tjänsterna och/eller på annat sätt ha tillstånd att ingå Avtalet.

1.3. Du måste ha tillgång till en internetanslutning för att kunna använda Tjänsterna.

1.4. Tjänsterna tillhandahålls dig via en av våra Kunder som tillhandahåller en eller flera av sina egna tjänster till dig ("Kundens tjänst"). Neonomics ansvarar endast för Neonomics tillhandahållande av Tjänsterna till dig, i enlighet med dessa Villkor. Kundens villkor gäller för Kundens tjänst. Kundens villkor ligger således utanför detta Avtals tillämpningsområde. Information om Kundens tjänst tillhandahålls av respektive Kund.

1.5. Genom att ingå detta Avtal samtycker du till att Avtalet ingås elektroniskt och att detta även gäller ändringar av Avtalet. Dessa Villkor kan laddas ner när Avtalet ingås, eller så kan de på begäran tillhandahållas på ett varaktigt medium när som helst under avtalets löptid. Vårt primära kommunikationsspråk är norska eller annat officiellt språk på de marknader där Tjänsterna tillhandahålls. Du accepterar att Neonomics kommunicerar med dig via e-post eller andra digitala medier.

2. VÅRA TJÄNSTER

2.1. Våra tjänster gör att du antingen kan använda våra kontoinformationstjänster (AIS) och/eller våra betalningsinitieringstjänster (PIS) via Kundens tjänst. En förutsättning för att Tjänsterna ska kunna utföras är att kontona är tillgängliga online. AIS-bestämmelserna anges i avsnitt 3 och PIS-bestämmelserna anges i avsnitt 4.

3. KONTOINFORMATIONSTJÄNST

3.1. Neonomics AIS gör att du kan komma åt och visa information om ett eller flera av dina betalningskonton, eller en annan persons betalkonto som du har dispositionsrätt över, via våra Kunders appar eller webbplatser. AIS ska endast användas för gemensamma konton och konton där du har rätt till avyttring när den används som en del av en PIS.

Neonomics kan hämta information om betalkonton, kredit- eller betalkortskonton, sparkonton etc. Genom att begära att vi tillhandahåller AIS ger du ditt uttryckliga samtycke till att vi utför AIS och, som en del av den Tjänsten, hämtar relevanta data och gör även informationen tillgänglig för Kunden som du har utsett. Hämtning av data kommer att utföras så snart som möjligt efter att du har samtyckt till Tjänstens utförande.

3.2. AIS görs tillgängligt för dig via Kundens tjänst. Innan AIS initieras presenteras en lista över tillgängliga banker som det är möjligt att hämta informationen från för dig. Du väljer den bank som du vill hämta kontoinformationen från baserat på den presenterade listan.  

När du har valt banken presenteras information om AIS som tillhandahålls av Neonomics för dig. Du måste godkänna dessa Villkor och ge ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av Tjänsten innan AIS inleds. Neonomics integritetspolicy kommer också att presenteras i detta steg. När vi har mottagit din begäran om tillhandahållande av AIS måste du identifiera dig gentemot banken på det sätt som krävs av den banken. En begäran om hämtning av informationen skickas omedelbart till banken, varefter Neonomics hämtar den information som du har instruerat oss att hämta. När informationen har hämtats görs den tillgänglig för dig via Neonomics Kund. AIS slutförs sedan, såvida inte den kundtjänst du har begärt till sin karaktär innebär ytterligare samtal. I sådana fall kommer avtalet mellan dig och kunden att reglera eventuell återkommande hämtning av dina uppgifter. Neonomics kommer att ha teknisk tillgång till dina kontouppgifter i 90 dagar. Åtkomsten kan återkallas via din internetbank eller genom att kontakta Neonomics.

3.3 Neonomics kan komma att automatiskt uppdatera kontoinformationen till banken/bankerna under en tidsperiod som fastställs av banken eller bankerna, vilket kan variera mellan ärenden (vanligtvis 90 dagar). För att detta ska ske måste du ge ett uttryckligt samtycke till Neonomics, och en första identifiering av dig måste ha gjorts gentemot banken/bankerna. En uppdatering av kontoinformationen kräver dock ett nytt samtycke och att du för varje uppdatering identifierar dig mot banken/bankerna och accepterar våra villkor igen.

4. TJÄNST FÖR BETALNINGSINITIERING

4.1. Neonomics PIS gör att du kan begära att en betalningsorder initieras från något av dina online betalningskonton hos din bank till ditt eget eller annans konton. När du begär att vi tillhandahåller PIS ger du ditt uttryckliga samtycke till att tillhandahålla Tjänsten. Maximibelopp kan gälla för betalningsorder som är berättigade till PIS. Dessa maximala belopp kommer att vara desamma som de maximala beloppen i din bank.

4.2. När du använder PIS med Kundens tjänst måste du bekräfta detaljerna i betalningsinitiering, inklusive 1) beloppet, 2) betalningskontot från vilket du vill initiera betalningen och 3) uppgifterna om mottagaren av betalningen ("Betalningsmottagare"), till exempel ett fakturareferensnummer / meddelande, enligt instruktionerna. Kundens tjänst kan, beroende på vilken funktionalitet som väljs, ge oss information om Betalaren och beloppet. Det är ditt ansvar att se till att instruktionen är korrekt.

4.3. När information om Betalningsmottagaren och Betalningsmottagarens konto har fyllts i väljer du den bank du vill initiera betalningsordern från. För att underlätta för dig och för att säkerställa att du lämnar korrekt information om det konto som en betalning ska initieras från tillhandahåller vi normalt en AIS där vi presenterar en lista över dina tillgängliga konton hos den valda banken. Denna procedur används på sådana marknader och inom sådana tjänster där det finns lämpliga villkor. AIS kräver att du godkänner Villkoren för tillhandahållandet av Tjänsten och att du ger ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av Tjänsten (läs mer om AIS i avsnitt 3).  Om du inte vill använda vår AIS för att tillhandahålla din kontoinformation kan du manuellt ange ditt kontonummer i det angivna fältet i marknader och inom tjänster där detta är möjligt.

Om du väljer att använda AIS väljer du det konto som du vill initiera betalningen från. Genom att använda dina Inloggnings- och säkerhetsuppgifter mot din bank på det sätt som banken kräver begär du tillhandahållande av PIS. För att se till att du har tillgängliga medel för betalningsbeloppet kan vi också använda AIS för att kontrollera saldot på det konto du har valt att betala eller överföra pengarna från. När en AIS utförs ger du därför ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av AIS och att informationen, i förekommande fall, delas med Kunden som du har utsett.

Efter dessa inledande steg utför Neonomics PIS och får information från din bank om huruvida betalningen initierades eller avvisades av din bank. Så snart PIS har utförts får du och Kunden som du har utsett en sammanfattning av betalningsinitieringen. PIS har sedan slutförts.  

Inom vissa av våra Kunders tjänster innebär användningen av PIS också att en AIS utförs efter att PIS har utförts, för att verifiera att en betalningsorder har utförts.

När en AIS utförs ger du ditt uttryckliga samtycke till tillhandahållandet av AIS och samtycker till att informationen om en initierad betalning, i förekommande fall, delas med Kunden som du har utsett.

4.4. Vissa Tjänster kan göra det möjligt för dig att använda PIS för att betala ett visst belopp med jämna mellanrum till ett mottagarkonto ("Återkommande betalningar"). Om du vill göra detta måste du ge ditt tillstånd att initiera betalningar från ditt valda betalningskonto till en vald betalningsmottagare regelbundet schemalagd. Du måste bekräfta ett startdatum och en frekvens för den återkommande betalningen. Möjligheten till återkommande betalningar erbjuds på sådana marknader och inom sådana Kundtjänster där lämpliga villkor finns.

4.5. En beställning för att utföra en PIS anses alltid mottagen av Neonomics samma dag som den har godkänts av dig. När du har godkänt en betalningsinitiering kan den inte återkallas. För återkommande betalningar kan du återkalla ditt samtycke till att initiera framtida betalningar.  

Initiering utförs av Neonomics så snart du har godkänt det, vilket innebär att din bank får en betalningsorder. Den faktiska betalningstransaktionen utförs av din bank. Observera att detta innebär att betalningen kan verkställas en annan dag än den dag du godkände och bekräftade betalningsinitiering mot Neonomics.

4.6. Det är ditt ansvar att se till att informationen du tillhandahåller för utförandet av betalningsinitieringen är korrekt och att du har tillräckliga medel på det valda betalningskontot. Det är Neonomics ansvar att se till att en betalningsorder kommuniceras till den banken du har utsett.

4.7. Utförandet av betalningsordern görs av banken och är bankens ansvar. Tiden för körning av betalningsordern är beroende av den specifika bankens körningstid.

4.8. Du ska använda betalningsinstrumentet i enlighet med villkoren för utfärdande och användning av betalningsinstrumentet. Om du misstänker att en betalning baserad på en betalningsinitiering har utförts utan ditt godkännande eller att den har utförts felaktigt, är du ansvarig för att, utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den, och senast inom 13 månader efter att beloppet debiterats ditt konto, rapportera det till din bank där ditt bankkonto hålls enligt bankens instruktioner.

Din bank måste återställa saldot förutsatt att du har informerat din bank i god tid. Om du inte gör det kan du bli ansvarig för hela beloppet.

Detta ska inte gälla om a) förlust, stöld eller förskingring av ett betalningsinstrument inte kunde upptäckas för dig före en betalning, utom när du har handlat bedrägligt; eller (b) förlusten orsakades av handlingar eller brist på åtgärder från banken eller Neonomics.

4.9 Du kan också hållas ansvarig för obehöriga transaktioner som initierats om de slutfördes eftersom du inte kunde skydda dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter och/eller din tekniska utrustning.

5. RAMAVTAL

5.1. Avtalet sägs normalt upp efter det att den Tjänst du begärde har utförts. Men när du tillhandahåller återkommande betalningar godkänner du att betalningarna initieras regelbundet och schemalagt.

5.2. Genom att godkänna villkoren ger du ditt uttryckliga samtycke till återkommande betalningar, i den utsträckning som krävs av Kundens tjänst i fråga. Baserat på ditt samtycke och i den utsträckning som tillåts av din bank kommer Neonomics att tillhandahålla den Tjänst du har samtyckt till.  

5.3. När du samtycker till återkommande betalningar kommer Tjänsten att tillhandahållas över tid. Detta skiljer sig från det fall där du kräver engångsinitiering av en betalning. Om du har gett ditt samtycke till återkommande betalningar gäller Avtalet tills du säger upp Avtalet. Ett Avtal som gäller tills vidare kallas "Ramavtal" i dessa villkor. Bestämmelser om avtalsfristig tid och uppsägning anges i avsnitt 11 nedan.

6. AVGIFTER

6.1. Tjänsterna tillhandahålls av Neonomics utan extra kostnad. Trafikavgifter som tas ut av din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Avgifter som tas ut av vår Kund kan tillkomma. Avgifter som tas ut av din bank kan också tillkomma. 

7. YTTERLIGARE ANSVAR FRÅN DIG

7.1. Du är ansvarig för att ha rätt att använda inloggnings- och säkerhetsuppgifterna och att du har behörighet att begära Tjänsterna. Detta gäller även för betalkonton som du har tillsammans med någon annan eller har tillgång till för någon annans räkning.

7.2. Du ansvarar också för och garanterar att din användning av Tjänsterna görs i enlighet med Villkoren och tillämpliga lagar och förordningar.

7.3. Det är ditt ansvar att hålla dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter skyddade från obehörig åtkomst, och att skydda din tekniska utrustning från obehörig användning, t.ex. med en pinkod eller dina biometriska egenskaper (t.ex. fingeravtrycksläsare).

7.4. Du är skyldig att omedelbart informera Neonomics om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av Tjänsterna eller om din tekniska utrustning.

7.5. Det är ditt ansvar att den information du tillhandahåller i Tjänsterna är korrekt, uppdaterad och fullständig och att den information du tillhandahåller i Tjänsterna inte kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen eller någon annans rättigheter.

7.6. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Neonomics inom Tjänsterna eller på annat sätt missbruka Tjänsterna eller använda det för något annat ändamål än de är avsedda för.

7.7. Det är förbjudet att försöka kringgå säkerhetsåtgärder eller andra begränsningar av Tjänsterna.

7.8. Du ansvarar för att installera och uppdatera anti-malware och säkerhetsprogram på din dator eller mobila enhet. Att använda en enhet som är jailbroken, rotad eller på annat sätt har installerat programvara som är utformad för att kringgå säkerhetsfunktionerna för operativsystem för mobila enheter är inte tillåtet.  

8. TILLGÄNGLIGHET OCH VÅRT ANSVAR

8.1. Tjänsterna är normalt alltid tillgängliga. Vi kan dock inte garantera att Tjänsterna är fria från fel eller avbrott. Neonomics har rätt att göra ändringar i driftsmetoder, tekniska specifikationer etc. och har alltid rätt att stänga av Tjänsterna för underhåll och liknande verksamhet. Vi strävar efter att alla Tjänster ska utföras korrekt och all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, men vi kan inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som presenteras i Tjänsterna. Neonomics kan inte hållas ansvariga om Tjänsterna inte är tillgängliga eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, såvida inte Neonomics är ansvarig enligt tillämplig tvingande lag.

8.2. Tjänsternas prestanda kan vara beroende av tjänster som tillhandahålls av en tredje part (t.ex. mobiltelefonoperatör eller internetleverantör). Vi ansvarar inte för sådana tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Neonomics ansvarar inte heller för tillgången till tjänster från din bank.

8.3. Neonomics ansvarar inte för några beslut, finansiella eller andra, som fattas av dig baserat på användningen av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från oberoende tredje parter eller Neonomics samarbetspartners, inklusive Kunder.

8.4. Neonomics är under inga omständigheter ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, förutom om det anges i tvingande lag.

8.5. Neonomics ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till avbrott eller fel på en allmännyttig tjänst, pandemi, stridsåtgärder, naturkatastrof, explosion, strejk eller olycka som avsevärt förhindrar uppfyllandet av skyldigheten i fråga.

9. ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH KUNDKÄNNEDOM  

9.1. För att säkerställa efterlevnad av tillämpliga förfrågningar om bekämpning av penningtvätt kan vi begära att du förser oss med viss information. Genom att begära en Tjänst åtar du dig att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för sådana ändamål, och du förstår att underlåtenhet att tillhandahålla begärd information kan leda till att en begärd Tjänst inte kan utföras eller få andra konsekvenser, beroende på situationen.

9.2. Neonomics kan övervaka din användning av Tjänsterna i syfte att följa gällande förfrågningar om bekämpning av penningtvätt. Principerna för sådan övervakning kan variera från tid till annan och beror på omständigheterna som rör användaren, såsom transaktionsmönster etc.

10. BROTT MOT VILLKOREN ETC.

10. 1. Neonomics förbehåller sig rätten att när som helst stänga av en användare från dess användning av Tjänsten om användaren bryter mot dessa villkor eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada på Neonomics eller någon tredje part.

10.2. Vid misstänkta säkerhetsrisker, eller om Neonomics misstänker att en initierad betalning är obehörig, kan vi informera dig om det är lagligt för oss att meddela detta. Neonomics förbehåller sig också rätten att när som helst blockera Tjänsterna om det finns risk för icke-säker användning av Tjänsterna, eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsterna. Detsamma gäller misstänkt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.

11. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

11.1. Respektive Tjänst tillhandahålls och utförs omedelbart eller i så nära anslutning till din begäran om utförandet av Tjänsten som möjligt.

11.2. Förutsatt att du och Neonomics inte har ingått ett ramavtal sägs Avtalet automatiskt upp efter det att den Tjänst som du begär har utförts.

11.3. Om du och Neonomics har ingått ett ramavtal gäller Avtalet under en period av 365 dagar efter den dag då Tjänsterna senast utfördes på din begäran. Oaktat det nämnda kan du när som helst säga upp Avtalet genom att kontakta oss på support@neonomics.io.

11.4. Avtal som är ramavtal kan också sägas upp av Neonomics med en uppsägningstid på 2 månader.

12. ÅNGERRÄTT

I enlighet med EU-direktivet 2011/83 och relevant nationell lagstiftning kommer du att förlora din ångerrätt från användningen av Tjänsten när de relevanta tjänsten/tjänsterna har levererats av Neonomics. Om du och Neonomics har ingått ett ramavtal och du inte vill använda Tjänsten har du rätt att dra dig ur. Uttaget görs lättast genom att återkalla ditt samtycke till att inleda framtida betalningar. Ångerrätten kommer att gälla för själva Avtalet, inte de transaktioner som redan har genomförts i enlighet med Avtalet.

13. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

13.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna. Om du inte accepterar de ändrade Villkoren har du rätt att när som helst säga upp Avtalet kostnadsfritt. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter det att en ändring av Villkoren har trätt i kraft anses du ha accepterat de ändrade Villkoren.

13.2. Om avtalet utgör ett ramavtal träder de ändrade Villkoren i kraft tidigast 2 månader efter det att du har informerats om de ändrade Villkoren. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet utan kostnad.

13.3. Neonomics har rätt att ändra ramavtalet, inklusive Villkor, utan hänsyn till uppsägningstiden på två månader enligt avsnitt 14.2, om en sådan ändring inte påverkar dina rättigheter som betaltjänstanvändare eller på annat sätt utgör en betydande nackdel för dig. Sådana ändrade Villkor träder i kraft vid den tidpunkt som meddelas av Neonomics. Om du inte håller med om de ändrade Villkoren kan du när som helst säga upp Avtalet i enlighet med avsnitt 12.

14. PERSONUPPGIFTER

14.1. Neonomics tillhandahållande av Tjänsten inkluderar behandling av dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.  

15. DIVERSE

15.1 Neonomics har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Neonomics har också rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter.

15.2. Villkoren finns tillgängliga på vår hemsida där du kan ladda ner Villkoren. Du har också rätt att på begäran få en kopia av dessa Villkor på ett varaktigt medium. Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan på support@neonomics.io eller genom kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support

16. REGLERANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

16.1. Avtalet och villkoren regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag, utan att ge verkan åt lagkonflikts principer. Om du är konsument kommer du att omfattas av eventuella tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. I den mån norsk lag strider mot lagar i ditt bosättningsland ska norsk lag gälla i största möjliga utsträckning.  Tvister ska avgöras av norska domstolar, såvida det inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland.

17. KLAGOMÅL OCH TILLSYN

17.1. Om du vill ta upp ett klagomål om våra Tjänster, vänligen använd det säkra kontaktformuläret på neonomics.io/legal/end-user-support

17.2. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål inom 15 arbetsdagar från det datum vi tar emot klagomålet. Om vi på grund av exceptionella omständigheter inte kan ge dig svar inom 15 arbetsdagar kommer vi att meddela dig om detta och orsaken till det, och vi kan förlänga vår svarsperiod till upp till 35 arbetsdagar.

Om du inte får vårt slutliga svar eller om du på annat sätt är missnöjd med det slutliga svaret kan du hänvisa ditt klagomål till den lokala ombudsmannen i ditt land och följa de lokala förfarandena utanför domstol för att registrera ditt klagomål. Om du är bosatt i Norge kan du kontakta Finansklagenemnda för att lämna in ett klagomål på:

Finansklagenemnda  
P.O. Box 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no finns ytterligare information för andra marknader än Norge på webbplatsen för det europeiska nätverket för konsument ekonomiska klagomål på https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

17.3. Neonomics är licensierat som betalningsinstitut och övervakas av den norska finansinspektionen (Finanstilsynet). Du hittar Neonomics AS i företagsregistret som hålls av Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no. Detta kan också verifieras genom kontakt med:

Finanstilsynet
P.O. Box 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: +47 22 93 98 00  
E-post: post@finanstilsynet.no

18. KONTAKTUPPGIFTER

18.1. Du kan alltid kontakta oss på följande sätt:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26,
0251 Oslo Norge

neonomics.io/legal/end-user-support
E-post: support@neonomics.io

 Version – October, 2022 

General Terms and Conditions for Neonomics’ Account Information Services and Payment Initiation Services 

Neonomics is a Norway-based account information service provider and payment initiation service provider offering account information services (“Account information services”/”AIS”) and payment initiation services (“Payment initiation services”/”PIS”) (individually the “Service”, together the “Services”). Account information services will enable you, the user (“you” or “user”), to see your payment account information from different bank accounts in one place online or via a mobile app, while Payment initiation services will enable you to pay with funds that is withdrawn directly from your online bank accounts, as further set out and regulated in EU’s Revised Payment Services Directive (“PSD2”) (Directive (EU) 2015/2366) and any applicable national legislation.

When you use Neonomics' Services, you enter into an agreement (“Agreement”) with Neonomics for which the following terms (the “Terms”) shall prevail to the maximum extent permitted under applicable law. Please read these Terms in conjunction with any invariable rule that may apply to the contractual relationship between you and Neonomics’ client (“Client”). By activating and using the Services, you agree to and accept these Terms in their entirety.

To use the Services, you must be authorized to enter into contracts. By agreeing to these Terms, you represent that this is the case.

Neonomics’ company number is 919 041 021. Our address is Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway. You can contact Neonomics through the secure contact form on our website, neonomics.io/legal/end-user-support by e-mail or support@neonomics.io. If you contact us by email, please do not write any sensitive personal information.

Neonomics holds all relevant licenses to provide the Services. The Norwegian Financial Supervisory Authority (“Finanstilsynet”) is our home state supervisory body. Required licenses have subsequently been duly registered and issued in all relevant jurisdictions to enable Neonomics to provide the Services.

A summary of the information and conditions regarding the Services is available in the section below. It is however important that you read the Terms in their entirety.

Main characteristics of the Services: Neonomics offers both Account information and Payment initiations services.

Neonomics’ AIS allows a payment service user, a holder of account(s), to request that the account information about/from your account(s) is retrieved from the designated account(s) and is made available to our Client, as designated by you, for the purposes defined by such Client in the Client Service. Neonomics will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank, or by contacting Neonomics.

Neonomics’ PIS allows the user to request an initiation of a payment order from a payment account to another account. When you use the Payment initiation service you will first either enter your account number into the specified field (in such markets and Services where this is possible) or give your consent to our Account information service. This consent is necessary so we can identify your account in the bank you have chosen, and so that we can validate that the payment has been processed. Neonomics might also check if the balance on the account is sufficient to perform the Service. Neonomics will have access to your account information for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank, or by contacting Neonomics.

Information we need to provide the Services: In order to use the Services, you must provide information according to the instruction provided by Neonomics within the respective Service.

Giving consent to execute the Services and withdrawal of such consent: Each time you use our Services, you are giving us your explicit consent to perform the Service. Regarding AIS, the consent is valid for, and we will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your online bank, or by contacting Neonomics. For PIS, the Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested. This means that the consent provided by you for the Service is only used once, thus no withdrawal of the consent is necessary. If you have consented to a recurring payment the consent will be valid until you withdraw the consent through your online bank.

Time of receipt of a payment initiation order: A payment initiation order is received by Neonomics the same day it has been approved by you. The processing of the payment order depends on the processing time that applies to you under your agreement with your bank.

Cut-off time for payment initiation orders: Not applicable. A payment initiation order is executed by Neonomics directly upon your request.

The maximum execution time for the Service: The Services are executed immediately upon request.

Fees: The Services are provided by Neonomics free of charge. Traffic charges imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Charges imposed by our Client/your service provider may apply. Charges imposed by your bank might also apply.

Communication: The Neonomics’ Services are only offered digitally, therefore information and notifications will be provided through e-mail or other digital media when so required.

Language: Our primary communication language is Norwegian. Outside Norway we communicate in the official language where the Services are provided.

Right to receive the Terms on a durable medium: You have the right to receive the Terms on a durable medium. The Terms will upon request be provided on a durable medium.

Your responsibilities for safe keeping of a payment instrument: You are responsible for keeping your login and security credentials (“Login and Security Credentials”) protected from unauthorized access. You are also responsible for protecting the technical equipment from unauthorized use. You must immediately inform your bank if you suspect or have knowledge of unauthorized use of your Login and Security Credentials. You must immediately inform Neonomics by email if you suspect or have knowledge about unauthorized use of the Services.

Notification of the user of unauthorized use or security risks: Notifications will be made electronically; appropriate security measures will be applied.

Conditions under which Neonomics reserves the right to block the user: Neonomics may at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity. We will notify you as soon as possible in such a case, if it is lawful to give such notice.

Your responsibility to report unauthorized use: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly you must, without undue delay after becoming aware of it, report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your liability for unauthorized payment transactions: The bank is responsible for unauthorized withdrawals or other debits (payment transactions) from the account unless the provisions below state otherwise. A payment transaction will be considered unauthorized if it has not been approved by the account holder either before or after the transaction.

If unauthorized transactions from your account could have been carried out as a result of you not protecting your personal authorization function, you are responsible for the amount, but not more than SEK 400.

If unauthorized transactions from your account have been carried out as a result of one of the obligations below having been breached through gross negligence, you are responsible for up to SEK 12,000. You are obliged to

1. protect the personal authorization functions associated with the payment instrument;

2. in the event of knowledge that the payment instrument has been lost or used unauthorized, notify the payment service provider as soon as possible, and

3. otherwise comply with the conditions that according to the agreement apply to the use of the payment instrument.

You are responsible for the entire loss on unauthorized payment transactions if the loss is due to the fact that you have failed to fulfill one or more of your obligations as a result of having acted particularly reprehensibly.

You are not liable for losses due to the use of lost, stolen or unjustifiably acquired payment instruments after you have notified the bank correctly, unless you have acted fraudulently.

Notification time for unauthorized or incorrectly executed payment initiation: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, reporting it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions. It is your bank that shall restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to notify your bank within 13 months after the amount is debited your account, you may become liable for the transaction.

Neonomics’ liability for the execution of payment initiation: Neonomics cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services, although we strive to deliver our Services in a correct manner. If our Service is not performed in the correct manner, we may be liable to you in accordance with applicable law.

Refunds: The provision of the Services requires payer’s approval, and therefore the payer does not have the right to refunds, unless mandatory law states otherwise.

Amendments of the Terms: If the Terms are amended, they are deemed to be accepted unless the user informs Neonomics otherwise. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge by contacting us at support@neonomics.io

Duration and termination of the Agreement: The Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested, and both parties have fulfilled their obligations towards each other. If you have entered into a Framework Agreement, it remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. You may nonetheless, at any time, terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io If you wish to withdraw your consent to our account information service within the 90-day period your consent is valid, you can do so in your online bank or by contacting Neonomics.

Complaints: In the event that you should wish to raise any complaint in respect of our Services, please tell us using the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support so that Neonomics can investigate the circumstances for you.

Governing law and venue: The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law is in conflict with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible. If not prohibited by the laws of your country of residence, disputes shall be settled by Norwegian courts.

Out-of-court complaint procedures: Norwegian residents may contact Finansklagenemnda. For residents outside Norway, please refer to https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en for further guidance.

1. GENERAL

1.1. By using the Services, you enter into the Agreement. It is a condition for using the Services that you accept these Terms. If not, you cannot use the Services.

1.2. You must be at least 18 years of age to use the Services, and/or otherwise be authorized to enter into the Agreement.

1.3. You need to have access to an internet connection in order to use the Services.

1.4. The Services are provided to you through one of our Clients that provide one or several of their own services to you (“Client Service”). Neonomics is only responsible for Neonomics’ provision of the Services to you, in accordance with these Terms. The Client’s terms and conditions will apply for the Client Service. The Client’s terms and conditions are thus outside the scope of this Agreement. Information regarding Client Services is provided by respective Client.

1.5. By entering into this Agreement, you consent to that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. These Terms can be downloaded when entering into the Agreement, or they can upon request be provided on a durable medium any time during the term of the Agreement. Our primary language for communication is Norwegian or other official language in the markets where the Services are provided. You accept that Neonomics will communicate with you through e-mail or other digital media.

2. OUR SERVICES

2.1. Our Services will allow you to either use our AIS and/or our PIS through the Client Service. A prerequisite for the Services to be performed is that the account(s) is accessible online. AIS provisions are specified in section 3 and PIS provisions are specified in section 4.

3. ACCOUNT INFORMATION SERVICE

3.1. Neonomics’ AIS enables you to access and view information relating to one or several of your payment accounts, or another person’s payment account(s) if you have a right of disposal on the account(s) through our Clients' apps or websites. AIS shall only be used for joint accounts and accounts where you have a right of disposal when used as part of a PIS.

Neonomics can retrieve information about payment accounts, credit- or debit card accounts, savings accounts etc. By requesting that we provide the AIS, you provide your explicit consent to us performing AIS and, as a part of that Service, retrieve relevant data and make the Information available to the Client or Clients that you have designated. The retrieval of data will be performed as soon as possible after you consent to the performance of the Service.

3.2. AIS is made available to you within a Client Service. Before AIS is initiated, a list of available banks that it is possible to retrieve the information from is presented to you. You choose the bank you want to retrieve the account information from based on the presented list.

After you have chosen the bank, information regarding AIS being provided by Neonomics is presented to you. You must accept these Terms and give your explicit consent to the provision of the Service prior to the initiation of AIS. Neonomics’ privacy policy will also be presented in this step. When we have received your request regarding the provision of AIS, you must identify yourself towards the bank in the way required by said bank. A request for retrieval of the information is immediately sent to the bank, whereafter Neonomics retrieves the information that you have instructed us to retrieve. Once the information has been retrieved, it is made available to you through Neonomics’ Client. The AIS is then completed, unless the Client Service you have requested in its nature entails further calls. In such cases, the agreement between you and the Client will regulate any recurring retrieval of your data. Neonomics will have technical access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your bank, or by contacting Neonomics.

3.3. Neonomics may be able to automatically update the account information towards the bank(s) during a time period determined by the bank(s), which may vary between cases (usually 90 days). For this to happen, you must provide an explicit consent to Neonomics, and an initial identification of you must have been made towards the bank(s). However, an update of the account information will require a new consent and that you for each update identify yourself towards the bank(s) and accept our Terms over again.

4. PAYMENT INITIATION SERVICE

4.1. Neonomics’ PIS enables you to request an initiation of a payment order from any of your online payment accounts at your bank to your own or other’s accounts. When you request that we provide PIS you give your explicit consent to us to provide the Service. Maximum amounts may apply in relation to payment orders that are eligible for PIS. These maximum amounts will be the same as the maximum amounts in your bank.

4.2. When using PIS with the Client Service you need to confirm the details of the payment initiation, including 1) the amount, 2) the payment account from which you wish to initiate the payment, and 3) the details of the receiver of the payment (“Payee”), such as an invoice reference number/message, according to the instructions. The Client Service may, depending on the functionality chosen, provide us with information regarding the Payee and the amount. It is your responsibility to ensure the correctness of the instruction.

4.3. When information about the Payee and the Payee account has been filled in, you select the bank you want to initiate the payment order from. To make it easier for you and to ensure that you provide correct information about the account a payment shall be initiated from, we normally provide an AIS whereby we present a list of your available accounts with the selected bank. This procedure is used in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist. The AIS requires that you accept the Terms and conditions for the provision of the Service and that you provide your explicit consent for the provision of the Service (read more about AIS in section 3). If you do not wish to use our AIS to provide your account information, you can manually input your account number in the designated field in markets and within Services where this is possible.

If you choose to use AIS, you select the account you want to initiate the payment from. By using your Login and Security Credentials towards your bank in the way required by the bank, you request the provision of PIS. To make sure that you have available funds for the payment amount we might also use the AIS to check the balance of the account you have selected to pay or transfer the money from. Where an AIS is performed, you therefore provide your explicit consent to the provision of AIS, and that the information, where applicable, is shared with the Client designated by you.

After these initial steps Neonomics performs PIS and receives information from your bank about whether the payment was initiated or rejected by your bank. As soon as PIS has been executed you and the Client designated by you are provided a summary of the payment initiation. PIS has then been completed.

Within some of the Client Services, usage of PIS also means that an AIS is performed after the PIS is performed, in order to verify that a payment order has been executed successfully.

Where an AIS is performed, you provide your explicit consent to the provision of the AIS, and consent to that the information about an initiated payment, where applicable, is shared with the Client designated by you.

4.4. Some Services may allow you to use PIS to pay a set amount at regular intervals to a beneficiary account (“Recurring payments”). If you wish to do this, you must give your permission to initiate payments from your chosen payment account to a chosen Payee on a regularly scheduled basis. You need to confirm a start date and a frequency for the recurring payment. The option of recurring payments is offered in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist.

4.5. An order to perform a PIS is always considered to be received by Neonomics the same day it has been approved by you. When you have approved a payment initiation it cannot be revoked. For Recurring payments, you can revoke your consent to initiate future payments.

The initiation is performed by Neonomics as soon as you have approved it, which means that your bank receives a payment order. The execution of the actual payment transaction is done by your bank. Please note that this entails that the payment may be executed on another day than the day you approved and confirmed the payment initiation towards Neonomics.

4.6. It is your responsibility to make sure that the information you provide for the performance of the payment initiation is correct, and that you have sufficient funds on the selected payment account. It is Neonomics responsibility to make sure that a payment order is communicated to the bank you have designated.

4.7. The execution of the payment order is done by the bank and is the responsibility of the bank. The time for execution of the payment order is dependent on the specific bank’s execution time.

4.8. You shall use the payment instrument in accordance with the terms governing the issue and use of the payment instrument. If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, and at the latest within 13 months after the amount is debited to your account, to report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your bank has to restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to do so, you may become liable for the entire amount.

This shall not apply if: (a) the loss, theft or misappropriation of a payment instrument was not detectable to you prior to a payment, except where you have acted fraudulently; or (b) the loss was caused by acts or lack of action by the bank or Neonomics.

4.9. You can also be held liable for unauthorized transactions initiated if they were completed because you failed to protect your Login and Security Credentials and/or your technical equipment.

5. FRAMEWORK AGREEMENT

5.1. The Agreement is normally terminated after the Service you requested has been performed. However, when providing Recurring payments, you will approve that the payments are initiated on a regularly scheduled basis.

5.2. By agreeing to the Terms, you give your explicit consent for Recurring payments, to the extent required for the Client Service in question. Based on your consent and to the extent allowed by your bank, Neonomics will provide the Service you have consented to.

5.3. When you consent to Recurring payments, the Service will be provided over time. This differs from the case where you require one-off initiation of a payment. Where you have given your consent to Recurring payments, the Agreement will be in force until you terminate the Agreement. An Agreement that applies until further notice is referred to as “Framework Agreement” in these Terms. Provisions regarding the Agreement term and termination are specified in section 11 below.

6. FEES

6.1. Neonomics provides the Services to you free of charge. Fees imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Fees imposed by your bank may apply. For Client Services the Client's possible fees, terms and conditions will apply in addition to these terms.

7. YOUR FURTHER RESPONSIBILITIES

7.1. You are responsible for having the right to use the Login and Security Credentials, and for being authorized to request the Services. This also applies to payment accounts that you hold together with someone else or have access to on behalf of someone else.

7.2. You are also responsible for and guarantee that your use of the Services is made in accordance with the Terms and applicable laws and regulations.

7.3. It is your responsibility to keep your Login and Security Credentials protected from unauthorized access, and to protect your technical equipment from unauthorized usage, e.g. with a pin code or your biometrical characteristics (e.g. fingerprint reader).

7.4. You are obliged to immediately inform Neonomics if you suspect or have knowledge about unauthorized usage of the Services or of your technical equipment.

7.5. It is your responsibility that the information you provide in the Services is accurate, up to date and complete, and that the information you provide in the Services does not infringe the rights of anybody else or in any other way violates law or someone else’s rights.

7.6. You are not allowed to copy, modify, distribute or publish content provided by Neonomics within the Services or in any other way misuse the Services or use it for any other purpose than they are intended for.

7.7. It is prohibited to try to circumvent the security measures or other limitations of the Services.

7.8. You are responsible for installing and updating anti-malware and security programs on your computer or mobile device. Using a device which is jailbroken, rooted or otherwise has installed software designed to circumvent the mobile device operating system security features is not permissible.

8. AVAILABILITY AND OUR LIABILITY

8.1. The Services are normally always available. However, we cannot guarantee that the Services are free from errors or interruptions. Neonomics has the right to make changes in operating methods, technical specifications etc. and always has the right to shut down the Services for maintenance and similar activities. We aim for all Services to be performed correctly and all information in the Services to be correct and as up to date as possible, but we cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services. Neonomics cannot be held accountable if the Services are unavailable or if any information or functionality does not work as expected, unless Neonomics is liable under applicable mandatory law.

8.2. The performance of the Services may be dependent on services provided by a third party (e.g. mobile phone operator or internet provider). We are not responsible for such services provided by a third party. Neonomics is also not responsible for the availability of services from your bank.

8.3. Neonomics is not liable for any decisions, financial or other, made by you based on the use of the Service or for services or goods you choose to purchase from independent third parties or Neonomics collaboration partners, including Clients.

8.4. Neonomics is under no circumstances liable towards you or any third party for any direct or indirect losses or damages incurred in connection with the provision of the Services, except if stated in mandatory law.

8.5. Neonomics is not liable for circumstances beyond our control, including but not limited to an interruption or failure of a utility service, pandemic, industrial action, natural disaster, explosion, strike or accident that significantly prevents the fulfilment of the obligation in question.

9. ANTI-MONEY LAUNDERING AND KNOW YOUR CUSTOMER MEASURES

9.1. To secure compliance with applicable anti-money laundering requirements, we may request that you provide us with certain information. By requesting a Service, you undertake to provide all such information as may be deemed necessary for such purposes, and you understand that failure to provide requested information may result in that a requested Service cannot be performed, or have other consequences, depending on the situation.

9.2. Neonomics may monitor your usage of the Services for the purpose of complying with current anti-money laundering requirements. The principles for such monitoring may vary from time to time, and will depend on the circumstances relating to the user, such as transaction patterns etc.

10. VIOLATION OF TERMS ETC.

10.1. Neonomics reserves the right to, at any time, suspend a user from its use of the Service if the user is in breach of these Terms or otherwise uses the Services in a manner that causes or may cause damage to Neonomics or any third party.

10.2. In cases of suspected security risks, or if Neonomics suspects that an initiated payment is unauthorized, we will inform you, provided that it is lawful for us to give such notice. Neonomics also reserves the right to at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity.

11. TERM AND TERMINATION

11.1. The respective Service is provided and performed immediately or in as close connection to your request for performance of the Service as possible.

11.2. Provided that you and Neonomics have not entered into a Framework Agreement, the Agreement is automatically terminated after the Service requested by you has been performed.

11.3. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement, the Agreement remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. Notwithstanding the aforesaid, you may at any time terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io

11.4. Agreements that are Framework Agreements can also be terminated by Neonomics with a notice period of 2 months.

12. RIGHT OF WITHDRAWAL

In accordance with the European Directive 2011/83 and relevant national legislation, you will loose your right of withdrawal from the use of the Service once the relevant Service(s) has been delivered by Neonomics. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement and you do not wish to use the Service, you have the right to withdraw. The withdrawal is most easily done by revoking your consent to the initiation of future payments. The right of withdrawal will apply to the Agreement itself, not the transactions that have already been carried out in accordance with the Agreement.

13. AMENDMENTS TO THE TERMS

13.1. We reserve the right to, at any time, change the Services, amend the Terms or cease the provision of the Services. If you do not accept the amended Terms, you have the right to at any time terminate the Agreement free of charge. If you continue to use the Services after an amendment of the Terms has come into force, you are deemed to have accepted the amended Terms.

13.2. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge.

13.3. Neonomics has the right to amend the Framework Agreement, including Terms, without regard to the 2 months’ notice period as set out in section 14.2, if such amendment does not affect your rights as a payment service user, or otherwise poses a significant disadvantage on you. Such amended Terms come into force at the point of time notified by Neonomics. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement in accordance with section 12.

14. PERSONAL DATA

14.1. Neonomics’ provision of the Service includes processing of your personal data. Information about how we process your personal data is available in our privacy policy.

15. MISCELLANEOUS

15.1. Neonomics has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement. Neonomics also has the right to engage subcontractors for the fulfilment of its obligations.

15.2. The Terms are available on our website, where they can be downloaded. You also have a right to, upon request, receive a copy of these Terms on a durable medium. You are welcome to contact us with your request on support@neonomics.io or through the contact form on neonomics.io/legal/end-user-support.

16. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

16.1. The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law conflicts with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible.  Disputes shall be settled by Norwegian courts, unless prohibited by the laws of your country of residence.

17. COMPLAINTS AND SUPERVISION

17.1. If you want to raise a complaint about our Services, please use the secure contact form at neonomics.io/enduser.

17.2. We aim to resolve any complaint within 15 business days from the date we receive the complaint. If we, due to exceptional circumstances, are unable to provide you with a response within 15 business days, we will notify you of this and the reason for it, and we may extend our response period to up to 35 business days.

If you do not receive our final response or you are otherwise dissatisfied with the final response, you may refer your complaint to the local ombudsman in your country and follow the local out of court procedures to register your complaint. If you are a resident in Norway, you can contact Finansklagenemnda to file a complaint at:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no, Further information for other markets than Norway can be found on the website of the European consumer financial complaints network at https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en.

17.3. Neonomics is licensed as a payment institution and is supervised by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). You can find Neonomics AS in the company register kept by Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no. This can also be verified by contacting:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00
Email: post@finanstilsynet.no

18. CONTACT INFORMATION

18.1. You can always contact us as follows:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo, Norway

neonomics.io/legal/end-user-support

E-mail: support@neonomics.io

Download PDF

Version – Oktober, 2022 

Generelle vilkår og betingelser for Neonomics kontooplysnings- og betalingsinitieringstjenester 

Neonomics er en norsk udbyder af kontooplysnings- og betalingsinitieringstjenester, der leverer kontoinformationstjenester (AIS) og betalingsinitieringstjenester (PIS) (individuelt "Tjenesten" sammen "Tjenesterne"). AIS giver dig, brugeren ("dig" eller "bruger(en)") mulighed for at se kontooplysninger fra forskellige bankkonti i en digital overflade eller via et mobilprogram. PIS giver dig mulighed for online, at betale direkte fra dine bankkonti. Tjenesterne er beskrevet og reguleret i disse vilkår samt EU's reviderede direktiv om betalingstjenester ("PSD2") (direktiv (EU) 2015/2366) og anden gældende lovgivning.

Når du bruger Neonomics-tjenester, indgår du en aftale ("Aftale") med Neonomics. Følgende vilkår ("Vilkår") har forrang i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ved at aktivere og bruge tjenesterne accepterer du disse Vilkår i sin helhed. Læs venligst disse Vilkår sammen med vilkår og betingelser, der kan gælde for kontraktforholdet mellem dig og Neonomics' klient ("Klient").

Hvis du vil bruge Tjenesterne, skal du have bemyndigelse til at indgå kontrakter. Ved at acceptere disse Vilkår bekræfter du, at dette er tilfældet.

Neonomics' virksomhedsnummer er 919 041 021. Vores adresse er Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norge. Du kan kontakte Neonomics gennem den sikre kontaktformular på vores hjemmeside, neonomics.io/legal/end-user-support eller på e-mail support@neonomics.io. Hvis du kontakter os via e-mail, skal du ikke skrive evt. sensitive personoplysninger.

Neonomics har alle relevante licenser til at levere Tjenesterne. Det norske Finanstilsynet er vores  tilsynsmyndighed. Nødvendige licenser er siden blevet behørigt registreret og udstedt i alle relevante jurisdiktioner for at gøre det muligt for Neonomics at levere Tjenesterne.

En oversigt over oplysningerne og Vilkårene for Tjenesterne er tilgængelig i afsnittet nedenfor. Det er dog vigtigt, at du læser Vilkårene fuldt ud.

Tjenestenes væsentligste karakteristika: Neonomics tilbyder både kontoinformationstjenester og betalingsinitieringstjenester.

Neonomics' AIS gør det muligt for en betalingsservicebruger, en indehaver af konti, at anmode om, at kontooplysningerne om / fra dine konti hentes fra de angivne konti og stilles til rådighed for vores Klient, som angivet af dig, til de formål, der er defineret af den pågældende Klient i Klientens tjeneste. Neonomics har adgang til dine kontooplysninger i 90 dage. Adgang kan tilbagekaldes af dig via din online bank eller ved at kontakte Neonomics.

Neonomics' PIS giver brugeren mulighed for at anmode om, at der indledes en betalingsordre fra en betalingskonto til en anden konto. Når du bruger betalingsinitieringstjenesten, skal du først enten indtaste dit kontonummer i det angivne felt (på sådanne markeder og tjenester, hvor dette er muligt), eller give dit samtykke til vores kontoinformationstjeneste. Dette samtykke er nødvendigt, så vi kan identificere din konto i den bank, du vælger, og så vi kan bekræfte, at din betaling er blevet behandlet. Neonomics kan også kontrollere, om saldoen på kontoen er tilstrækkelig til at foretage betalingen. Neonomics vil have adgang til dine kontooplysninger i 90 dage. Adgang kan tilbagekaldes af dig via din online bank eller ved at kontakte Neonomics.

Oplysninger, vi har brug for, for at levere tjenesterne: For at kunne bruge Tjenesterne skal du give oplysninger i overensstemmelse med instruktionerne fra Neonomics i den respektive Tjeneste.

Samtykke til at udføre tjenesterne og tilbagekaldelsen af samtykke: Hver gang du bruger vores Tjenester, giver du os dit udtrykkelige samtykke til at udføre Tjenesten. I tilfælde af AIS er samtykket gyldigt for, og vi vil have adgang til dine kontooplysninger i 90 dage. Adgang kan slettes i din bank. I tilfælde af PIS ophører aftalen normalt, så snart vi har udført den Tjeneste, du har anmodet om. Det betyder, at dit samtykke til Tjenesten kun bruges én gang, og det er derfor ikke nødvendigt at trække dit samtykke tilbage. Hvis du har givet samtykke til en tilbagevendende fast betaling, vil samtykket være gyldigt, indtil du trækker dit samtykke tilbage via din bank.

Tidspunkt for modtagelse af en betalingsordre: Neonomics modtager en betalingsordre samme dag, som den godkendes af dig. Behandlingen af betalingsordren afhænger af den behandlingstid, der gælder for dig i overensstemmelse med din aftale med din bank.

Betalingsordre skæringstid: Ikke relevant. En betalingsordre udføres af Neonomics direkte på din anmodning.

Maksimal udførelsestid for tjenesten: Tjenester udføres umiddelbart efter anmodning.

Gebyrer: Tjenester leveres gratis af Neonomics. Trafikomkostninger pålagt af din mobiltelefon operatør eller internetudbyder kan gælde. Gebyrer pålagt af vores Klient/din tjenesteudbyder kan gælde. Gebyrer pålagt af din bank kan også gælde.

Kommunikation: Neonomics’ Tjenester tilbydes kun digitalt, derfor vil oplysninger og advarsler blive leveret via e-mail eller andre digitale medier, når det er nødvendigt.

Sprog: Vores primære kommunikationssprog er norsk. Uden for Norge kommunikerer vi på engelsk eller det officielle sprog, hvor Tjenesterne leveres.

Ret til at modtage Vilkårene på et permanent medie: Du har ret til at modtage Vilkårene på et permanent medie. Vilkår og betingelser vil blive givet efter anmodning på et varigt medium.

Dit ansvar for sikker opbevaring af et betalingsinstrument: Du er ansvarlig for at holde dine login- og sikkerhedsoplysninger ("Login- og sikkerhedsoplysninger") beskyttet mod uautoriseret adgang. Du er også ansvarlig for at beskytte dit tekniske udstyr mod uautoriseret brug. Du skal straks informere din bank, hvis du har mistanke om eller har kendskab til uautoriseret brug af login- og sikkerhedsoplysninger. Du skal straks informere Neonomics, hvis du har mistanke om eller har kendskab til uautoriseret brug af Tjenesterne.

Meddelelse til bruger af uautoriseret brug eller sikkerhedsrisici: Meddelelser vil blive udstedt   elektronisk, hvor passende sikkerhedsforanstaltninger vil blive gennemført.

Neonomics ret til at blokere bruger: Neonomics kan blokere Tjenesterne til enhver tid, hvis der er en risiko for sikkerheden ved brug af Tjenesterne, eller i tilfælde af mistanke om uautoriseret brug af Tjenesterne. Det samme gælder i tilfælde af mistanke om svig eller anden ulovlig aktivitet. Vi vil underrette dig så hurtigt som muligt i sådanne tilfælde, forudsat at det er lovligt at give en sådan meddelelse.

Dit ansvar for at rapportere uautoriseret brug: Hvis du har mistanke om, at en betaling baseret på en betalingsinitieringstjeneste er foretaget uden din godkendelse, eller at den er foretaget forkert, skal du uden unødig forsinkelse efter at have fået kendskab til den rapportere den til din kontobærende bank i overensstemmelse med bankens anvisninger.

Dit ansvar for uautoriserede betalingstransaktioner: Du kan være ansvarlig for at bære tab op til DKK 375 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Du kan være ansvarlig for op til DKK  8.000 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og du har undladt at underrette din udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, du med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Du kan hæfte uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og du med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Dit ansvar i henhold til dette afsnit kan reduceres i henhold til bestemmelserne i § 100 stk. 6-9 i lov om betalinger (LOV nr 652 af 08/06/2017), blandt andet hvis din bank ikke opfylder de rette standarder, og den uautoriserede brug er relateret til dette.

Notifikationstid for uautoriserede eller uretmæssigt udførte betalingstransaktioner: Hvis du har mistanke om, at en betaling baseret på en betalingsinitieringstjeneste er foretaget uden din godkendelse, eller at den er blevet udført forkert, er du ansvarlig for, uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på den, at rapportere den til din bank i overensstemmelse med bankens anvisninger.  Det er din bank, der vil genoprette din saldo, forudsat at du har informeret din bank rettidigt. Hvis du undlader at underrette din bank inden for 13 måneder efter, at beløbet er debiteret din konto, kan du blive ansvarlig for transaktionen.

Neonomics ansvar for udførelsen af betalingsinitieringstjenesten: Neonomics kan ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der præsenteres i Tjenesterne, selvom vi stræber efter at levere vores Tjenester korrekt. Hvis vores Tjeneste ikke udføres korrekt, kan vi være ansvarlige over for dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tilbagebetalinger: Leveringen af tjenesteydelserne kræver betalerens godkendelse, og betaleren er derfor ikke berettiget til refusion, medmindre obligatorisk lov giver betaleren ret til refusion.

Ændringer af vilkårene: Hvis Vilkårene ændres, anses de for at være accepteret, medmindre brugeren informerer Neonomics om andet. Hvis Aftalen udgør en rammeaftale, træder de ændrede Vilkår i kraft tidligst 2 måneder efter, at du er blevet informeret om de ændrede Vilkår, hvis Vilkårene er ugunstige for dig. Hvis du er uenig i de ændrede Vilkår og betingelser, kan du til enhver tid opsige Aftalen gratis ved at kontakte os på support@neonomics.io.

Aftalens varighed og opsigelse: Aftalen opsiges normalt, så snart vi har udført den Tjeneste, du har anmodet om, og begge parter har opfyldt deres andre forpligtelser over for hinanden. Hvis du har indgået en rammeaftale, vil den være gyldig i en periode på 365 dage efter den dag, hvor Tjenesterne sidst blev udført på din anmodning. Du kan til enhver tid opsige Aftalen ved at kontakte os på support@neonomics.io. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til vores kontoinformationstjeneste tilbage inden for den 90-dages periode, hvor dit samtykke er gyldigt, kan du gøre det i din bank eller ved at kontakte Neonomics.

Klager: Hvis du ønsker at klage over vores Tjenester, bedes du venligst kontakte os ved hjælp af den sikre kontaktformular på neonomics.io/legal/end-user-support, så Neonomics kan undersøge omstændighederne for dig.

Gældende lovgivning og sted: Vilkårene og betingelserne er underlagt norsk lovgivning. Hvis du er forbruger, vil du drage fordel af eventuelle obligatoriske bestemmelser i loven i det land, hvor du er bosat. I det omfang norsk lovgivning er i strid med lovgivningen i dit bopælsland, har norsk lovgivning så vidt muligt forrang. Hvis det ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning i dit bopælsland, afgøres tvister af norske domstole.

Klageprocedurer uden for retten: Norske statsborgere kan kontakte Finansklagenemnda. Hvis du er bosiddende uden for Norge, henvises https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en  for yderligere vejledning.

1. GENERAL

1.1. Ved at bruge tjenesterne indgår du en Aftale. Det er en betingelse for at bruge Tjenesterne, at du accepterer disse Vilkår.

1.2. For at kunne bruge Tjenesterne skal du være mindst 18 år og/eller på anden måde have bemyndigelse til at indgå Aftalen.

1.3. Du skal have adgang til en internetforbindelse for at kunne bruge Tjenestene.

1.4. Tjenesterne leveres til dig gennem en af vores Tjenester, der leverer en eller flere af sine egne tjenester til dig ("Kundeservice"). Neonomics er kun ansvarlig for Neonomics levering af Tjenesterne til dig i overensstemmelse med disse Vilkår. Vores klients vilkår og betingelser gælder for Klient-tjenesten. Klientens vilkår og betingelser ligger således uden for denne Aftales anvendelsesområde. Oplysninger om Klient-tjenester leveres af de respektive Klient.

1.5. Ved at indgå denne Aftale accepterer du, at Aftalen indgås elektronisk, og at dette også gælder for ændringer af Aftalen. Disse Vilkår kan downloades, når du indgår Aftalen, eller de kan leveres på et varigt medium til enhver tid i kontraktperioden. Vores primære kommunikationssprog er norsk, engelsk eller andet officielt sprog på de markeder, hvor tjenesterne leveres. Du accepterer, at Neonomics kommunikerer med dig via e-mail eller andre digitale kanaler.

2. VORES TJENESTER

2.1. Vores Tjenester vil give dig mulighed for enten at bruge vores AIS og / eller vores PIS gennem Klient service. En forudsætning for, at de Tjenester, der skal udføres, er, at kontoen eller -kontoen er tilgængelige online. AIS-termerne er angivet i afsnit 3, og PIS-termerne er angivet i afsnit 4.

3. KONTOINFORMATIONSTJENESTE

3.1. Neonomics' AIS giver dig mulighed for at få adgang til og se oplysninger relateret til en eller flere af dine betalingskonti eller en anden persons betalingskonto(er), hvis du har ret til at disponere på din eller dine konti via vores kunders apps eller websteder. AIS bør kun bruges på fælles konti, og på konti hvor du har ret til adgang, når de bruges som en del af PIS.

Neonomics kan hente oplysninger fra betalingskonti, såsom kredit- eller betalingskortkonti, opsparingskonti osv. Ved at anmode om, at vi leverer AIS, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi udfører AIS, og som en del af denne Tjeneste indsamler vi relevante data på dine vegne og stiller oplysningerne til rådighed for den Klient eller Klientene, du har angivet. Dataindsamlingen vil blive udført så hurtigt som muligt, efter at du har givet samtykke til Tjenestens udførelse.

3.2. AIS stilles til rådighed for dig i en Klient-tjeneste. Før AIS påbegyndes, præsenteres en liste over tilgængelige banker, hvorfra det er muligt at hente oplysningerne. Du vælger den bank, du vil hente kontooplysningerne fra, baseret på den præsenterede liste.

Når du har valgt dine banker, vil oplysninger om AIS blive præsenteret for dig. Du skal acceptere disse Vilkår og give dit udtrykkelige samtykke til levering af Tjenesten, før AIS starter. Neonomics' privatlivspolitik vil også blive præsenteret i dette trin. Når vi har modtaget din anmodning om levering af AIS, skal du identificere dig selv til banken på den måde, der kræves af den relevante bank. En dataindsamlingsanmodning sendes straks til banken, hvorefter Neonomics indsamler de oplysninger, du har instrueret os i at hente. Når oplysningerne er hentet, vil de blive stillet til rådighed for dig gennem Neonomics' Klient. AIS er herefter gennemført, medmindre den kundeservice, du har anmodet om i sin natur, indebærer yderligere opkald. I sådanne tilfælde vil aftalen mellem dig og kunden regulere enhver tilbagevendende hentning af dine data. Neonomics vil have teknisk adgang til dine kontooplysninger i 90 dage. Adgangen kan tilbagekaldes gennem din bank eller ved at kontakte Neonomics.

3.3. Neonomics kan automatisk opdatere kontooplysningerne i forhold til banken eller bankerne i en periode, der fastsættes af bankerne(en), og som kan variere mellem forskellige banker (normalt 90 dage). For at dette kan ske, skal du give udtrykkeligt samtykke til Neonomics, og en identifikation af dig skal være foretaget mod banken(er). Opdatering af dine kontooplysninger kræver dog et nyt samtykke, og at du for hver opdatering identificerer dig mod banken eller bankerne og accepterer vores Vilkår igen.

4. BETALINGSINITIERINGSTJENESTE

4.1. Neonomics PIS giver dig mulighed for at anmode om en betalingsinitiering fra din online betalingskonto i din bank til din egen eller en andens konto. Når du giver dit samtykke til vores PIS, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi leverer Tjenesten. Der kan gælde maksimumsbeløb i forbindelse med betalingsordrer, der er indledt via PIS. Disse maksimale beløb vil være de samme som de maksimale beløb i din bank.

4.2. Når du bruger PIS med Klient-tjenesten, skal du bekræfte følgende detaljer; 1) beløb, 2) den betalingskonto, hvorfra du ønsker at starte betalingen, og 3) oplysningerne om modtageren af betalingen (Betalingsmodtager), såsom et fakturareferencenummer / besked, i henhold til instruktionerne. Afhængigt af den valgte funktionalitet kan kundeservice give os oplysninger om betalingsmodtager og beløbet. Det er dit ansvar at sikre, at instruktionen er korrekt.

4.3. Når oplysninger om betalingsmodtager- og betalingsmodtagerkontoen er udfyldt, skal du vælge den bank, du vil starte betalingsordren fra. For at gøre det lettere for dig og for at sikre, at du giver korrekte oplysninger om den konto, hvorfra en betaling skal påbegyndes, tilbyder vi normalt et AIS, hvor vi præsenterer en liste over tilgængelige konti hos den valgte bank. Denne funktionalitet tilbydes på markeder og Klient-tjenester, hvor det er muligt. AIS kræver, at du accepterer Vilkårene for levering af tjenesten, og at du giver dit udtrykkelige samtykke til levering af Tjenesten (læs mere om AIS i afsnit 3). Hvis du ikke ønsker at bruge vores AIS til at give dine kontooplysninger, kan du manuelt indtaste dit kontonummer i det angivne felt på markeder og inden for tjenester, hvor dette er muligt.

Hvis du vælger at bruge AIS-opkald, skal du vælge den konto, du vil betale fra. Ved at bruge dine login- og sikkerhedsoplysninger anmoder du om levering af PIS. For at sikre, at du har tilstrækkelige midler til, at betalingen kan foretages, kan vi også bruge AIS til at kontrollere saldoen på den konto, du har valgt at betale eller overføre pengene fra, hvis du har givet dit samtykke til AIS. Når der udføres et AIS, giver du derfor dit udtrykkelige samtykke til levering af AIS, og at oplysningerne, hvor det er relevant, deles med Klienten udpeget af dig.

Efter disse første skridt udfører Neonomics PIS og modtager oplysninger fra din bank om, hvorvidt betalingen blev indledt eller afvist af din bank. Så snart PIS er udført, får du og Klienten som er valgt af dig, en oversigt over betalingstransaktionen. PIS er derefter færdig.

I nogle af Klient-tjenesterne betyder brugen af PIS også, at en AIS udføres, efter at PIS er blevet udført, for at bekræfte, at en betalingsordre er blevet udført korrekt.

Når en AIS udføres, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at AIS udføres, og du accepterer, at oplysninger om en initieret betaling, hvor det er relevant, deles med  Klienten udpeget af dig.

4.4. Nogle services kan give dig mulighed for at bruge PIS til at betale et bestemt beløb regelmæssigt til en modtagerkonto (Faste tilbagevendende betalinger). Hvis du ønsker det, skal du give din tilladelse til at starte betalinger fra den valgte betalingskonto til en valgt betalingsetager regelmæssigt. Du skal bekræfte en startdato og en hyppighed for den tilbagevendende betaling.  Faste betalinger tilbydes på markeder og kundetjenester, hvor der er passende betingelser.  

4.5. En ordre om at udføre en PIS anses altid for at være modtaget af Neonomics samme dag, som den er blevet godkendt af dig. Når du har godkendt en betalingsstart, kan den ikke tilbagekaldes. For faste tilbagevendende betalinger kan du tilbagekalde dit samtykke til at indlede fremtidige betalinger.

Betalingsinitiering udføres af Neonomics, så snart du har godkendt det, hvilket betyder, at din bank modtager en betalingsordre. Udførelsen af betalingstransaktionen udføres af din bank. Bemærk, at dette betyder, at betaling kan ske på en anden dag end den dag, du godkendte og bekræftede betalingsinitieringen.

4.6. Det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du angiver for udførelsen af betalingsinitieringen, er korrekte, og at du har tilstrækkelige midler på den valgte betalingskonto. Det er Neonomics ansvar at sørge for, at en betalingsordre bliver kommunikeret til den bank, du har udpeget.

4.7. Udførelsen af betalingsordren varetages af Banken og er bankens ansvar.

4.8. Du skal bruge betalingsinstrumentet i overensstemmelse med vilkårene for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet. Hvis du har mistanke om, at en betaling baseret på en betalingsinitiering er foretaget uden din godkendelse, eller at den er foretaget forkert, er du ansvarlig for, uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på det, og senest 13 måneder efter, at beløbet er blevet debiteret din konto, for at rapportere det til din bank, hvor din bankkonto opbevares i overensstemmelse med bankens anvisninger.

Din bank skal genoprette din saldo, forudsat at du har informeret din bank inden for en rettidig måde. Hvis du ikke gør det, kan du være ansvarlig for det fulde beløb.

Dette gælder ikke, hvis: a) tab, tyveri eller misbrug af et betalingsinstrument ikke kunne påvises forud for en betaling, medmindre du har handlet svigagtigt; eller b) tabet skyldes handlinger eller manglende handling fra bankens eller Neonomics' side.

4. 9. Du kan også blive holdt ansvarlig for uautoriserede transaktioner, der er indledt, hvis de blev gennemført, fordi du ikke har beskyttet dine login- og sikkerhedsoplysninger og/eller teknisk udstyr.

5. RAMMEAFTALE

5.1. Aftalen opsiges normalt, efter at den Tjeneste, du har anmodet om, er udført. Når du har godkendt faste betalinger, accepterer du dog, at betalinger startes regelmæssigt.

5.2. Ved at acceptere Vilkårene giver du dit udtrykkelige samtykke til faste betalinger i det omfang, det er nødvendigt for den relevante Klienttjeneste. Baseret på dit samtykke og i det omfang det er tilladt af din bank, vil Neonomics levere den Tjeneste, du har givet samtykke til.

5.3. Når du giver samtykke til faste betalinger, vil Tjenesten blive leveret over tid. Dette adskiller sig fra det tilfælde, hvor du accepterer at indlede en enkelt betaling. Når du har givet dit samtykke til faste betalinger, løber Aftalen, indtil du opsiger Aftalen. En Aftale, der gælder indtil videre, kaldes "rammeaftalen" i disse vilkår. Bestemmelserne vedrørende Aftalens løbetid og opsigelse er beskrevet i afsnit 11 nedenfor.

6. GEBYRER

6.1. Neonomics tilbyder Tjenesterne gratis til dig. Gebyrer pålagt af din mobiltelefon operatør eller internetudbyder kan gælde. Gebyrer pålagt af din bank kan gælde. For Klienttjenester vil Klientens mulige gebyrer, vilkår og betingelser gælde ud over disse vilkår.

7. DIT ANSVAR, NÅR DU BRUGER TJENESTERNE

7.1. Du er ansvarlig for at have ret til at bruge dine login- og sikkerhedsoplysninger, og at du har myndighed til at indgå Aftalen med Neonomics. Dette gælder også for betalingskonti, som du har med andre eller har adgang til på vegne af andre.

7.2. Du er også ansvarlig for og garanterer, at din brug af Tjenesterne sker i overensstemmelse med Vilkårene og gældende love og bestemmelser.

7.3. Det er dit ansvar at holde dit login og dine sikkerhedsoplysninger beskyttet mod uautoriseret adgang og at beskytte dit tekniske udstyr mod uautoriseret brug, for eksempel med en pinkode eller dine biometriske data (f.eks. fingeraftrykslæser).

7.4. Du er forpligtet til straks at informere Neonomics, hvis du har mistanke om eller har kendskab  til uautoriseret brug af Tjenesterne eller dit tekniske udstyr.

7.5. Det er dit ansvar, at de oplysninger, du giver i Tjenesterne, er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige, og at de oplysninger, du giver i Tjenesterne, ikke krænker andres rettigheder eller på anden måde overtræder lovgivning eller andres rettigheder.

7.6. Du har ikke tilladelse til at kopiere, ændre, distribuere eller offentliggøre indhold leveret af Neonomics i Tjenesterne eller på anden måde misbruge Tjenesterne eller bruge det til andre formål end dem, de er beregnet til.

7.7. Det er forbudt at forsøge at omgå sikkerhedsforanstaltningerne eller andre begrænsninger af Tjenesterne.

7.8. Du er ansvarlig for at installere og opdatere anti-malware og sikkerhedsprogrammer på din computer eller mobilenhed. Brugen af en enhed, der er jailbroken, rodfæstet eller på anden måde har installeret software designet til at omgå sikkerhedsfunktionerne i operativsystemet på den mobile enhed er ikke tilladt.

8. TILGÆNGELIGHED OG VORES ANSVAR

8.1. Tjenesterne er normalt altid tilgængelige. Vi kan dog ikke garantere, at Tjenesterne er fri for fejl eller afbrydelser. Neonomics har ret til at foretage ændringer i driftsmetoder, tekniske specifikationer osv. og  har altid ret til at lukke Tjenesterne for at udføre vedligeholdelse og lignende aktiviteter. Vi tilstræber, at alle Tjenester udføres korrekt, og at alle oplysninger i Tjenesterne er så korrekte og opdaterede som muligt, men vi kan ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der præsenteres i Tjenesterne. Neonomics kan ikke holdes ansvarlig, hvis Tjenesterne ikke er tilgængelige, eller hvis oplysninger eller funktionalitet ikke fungerer som forventet, medmindre Neonomics er ansvarlig i henhold til obligatorisk lovgivning.

8.2. Tjenesternes ydeevne kan afhænge af tjenester, der leveres af en tredjepart (f.eks. mobiltelefonoperatør eller internetudbyder). Vi er ikke ansvarlige for sådanne tjenester, der leveres af en tredjepart. Neonomics er heller ikke ansvarlig for tilgængeligheden af tjenester fra din bank.

8.3. Neonomics er ikke ansvarlig for beslutninger, finansielle eller andre, foretaget af dig baseret på brugen af Tjenesten eller for tjenester eller varer, du vælger at købe fra uafhængige tredjeparter eller Neonomics datterselskaber, herunder kunder.

8.4. Neonomics er under ingen omstændigheder ansvarlig for dig eller nogen tredjepart for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår i forbindelse med leveringen af Tjenestene, medmindre det er angivet i obligatorisk lovgivning.

8.5. Neonomics er ikke ansvarlig for omstændigheder uden for vores kontrol, herunder, men ikke begrænset til, afbrydelser eller fejl i en tjeneste, pandemi, arbejdsnedlæggelse, naturkatastrofer, eksplosion, strejke eller ulykke, der i væsentlig grad forhindrer opfyldelsen af den pågældende forpligtelse.

9. BEKÆMPELSE AF HVIDVASKNING AF PENGE OG KYC (KEND DIN KUNDE) - FORANSTALTNINGER  

9.1. For at sikre overholdelse af gældende forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kan vi anmode om, at du giver os visse oplysninger. Ved at anmode om en Tjeneste forpligter du dig til at give alle sådanne oplysninger, der kan anses for nødvendige til sådanne formål, og du forstår, at manglende oplysninger kan resultere i, at en anmodet Tjeneste ikke udføres eller har andre konsekvenser afhængigt af situationen.

9.2. Neonomics kan overvåge din brug af Tjenestene med henblik på at overholde gældende forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Principperne for en sådan overvågning kan variere og vil afhænge af omstændighederne vedrørende brugeren, såsom transaktionsmønstre osv.

10. OVERTRÆDELSE AF VILKÅR MV.

10. 1.  Neonomics forbeholder sig ret til at suspendere en bruger fra brugen af Tjenesten til enhver tid, hvis brugeren overtræder disse vilkår eller på anden måde bruger Tjenesterne på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Neonomics eller en tredjepart.

10.2. I tilfælde, hvor der er mistanke om sikkerhedsrisiko, eller hvis Neonomics har mistanke om, at en initieret betaling er uautoriseret, kan vi informere dig deri, hvis det er lovligt for os at give en sådan meddelelse. Neonomics forbeholder sig også ret til at blokere Tjenesten til enhver tid, hvis der er risiko for usikker brug af Tjenesterne, eller i tilfælde af mistanke om uautoriseret brug af  Tjenesterne. Det samme gælder mistanke om svig eller anden ulovlig aktivitet.

11. VARIGHED OG OPSIGELSE

11.1. De respektive Tjenesten leveres og udføres straks eller i så tæt kontakt med din anmodning om udførelse af Tjenesten som muligt.

11.2. Forudsat at du og Neonomics ikke har indgået en rammeaftale, ophører aftalen automatisk, efter at anmodningen om Tjenesten er blevet gennemført.

11.3. Hvis du og Neonomics har indgået en rammeaftale, gælder Aftalen i en periode på 365 dage efter den dag, Tjenesterne sidst blev udført efter anmodning. På trods af dette kan du til enhver tid opsige Aftalen ved at kontakte os på support@neonomics.io.  

11.4. Aftaler, der er rammeaftaler, kan også opsiges af Neonomics med en opsigelsesperiode på to måneder.

12. FORTRYDELSESRET

I overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder og relevant national lovgivning går din fortrydelsesret på Tjenesten tabt, når de relevante Tjenesten(er) er leveret af Neonomics. Tjenesten(e) leveres af Neonomics. Hvis du og Neonomics har indgået en rammeaftale, og du ikke ønsker at bruge tjenesten, har du ret til at fortryde. Udøvelse af fortrydelsesretten sker lettest ved at tilbagekalde dit samtykke til initiering af fremtidige betalinger. Fortrydelsesretten vil gælde selve Aftalen, ikke de transaktioner, der allerede er gennemført i henhold til Aftalen.

13. ÆNDRINGER AF VILKÅRENE

13.1. Vi forbeholder os ret til at ændre Tjenestene til enhver tid, ændre Vilkår eller afbryde leveringen af Tjenestene. Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår, har du til enhver tid ret til at opsige Aftalen gratis. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenestene efter en ændring i Vilkårene er trådt i kraft, anses du for at have accepteret de ændrede Vilkår.

13.2. Hvis Aftalen udgør en rammeaftale, træder de ændrede Vilkår i kraft tidligst to måneder efter, at du er blevet informeret om de ændrede Vilkår. Hvis du er uenig i de ændrede Vilkår, kan du til enhver tid opsige Aftalen gratis.

13.3. Neonomics har ret til at ændre rammeaftalen, herunder Vilkårene, uden hensyn til   opsigelsesvarslet på to måneder som fastsat i punkt  14.2, hvis en sådan ændring ikke påvirker dine rettigheder som bruger af betalingstjeneste eller på anden måde udgør en væsentlig ulempe for dig. Et sådant ændret Vilkår træder i kraft på det tidspunkt, hvor Neonomics anmeldte det. Hvis du er uenig i de ændrede Vilkår, kan du til enhver tid opsige Aftalen i overensstemmelse med § 12.

14. PERSONOPLYSNINGER

14.1. Neonomics levering af Tjenesten omfatter behandling af dine personoplysninger. Oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er tilgængelige i vores privatlivspolitik.

15. DIVERSE

15.1. Neonomics har ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen. Neonomics har også ret til at engagere underleverandører til at opfylde deres forpligtelser.

15.2. Vilkårene er tilgængelige på vores hjemmeside der du kan downloade dem. Du har også ret til efter anmodning at modtage en kopi af disse Vilkår på et varigt medium. Du er velkommen til at kontakte os med din anmodning på support@neonomics.io eller gennem kontaktformularen på neonomics.io/legal/end-user-support .

16. GÆLDENDE LOVGIVNING OG TVISTELØSNING

16.1. Aftalen og Vilkårene er underlagt og fortolket i overensstemmelse med norsk lovgivning. Hvis du er forbruger, vil eventuelle bestemmelser om obligatorisk lovgivning i det land, hvor du bor, gå forud for. I det omfang norsk lovgivning er i strid med lovgivningen i dit bopælsland, har norsk lovgivning så vidt muligt forrang. Tvister afgøres af norske domstole, medmindre det er forbudt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland.

17. KLAGER OG TILSYN

17.1. Hvis du ønsker at klage over vores Tjenester, brug venligst den sikre kontaktformular på neonomics.io/legal/end-user-support .

17.2. Vi tilstræber at løse eventuelle klager inden for 15 arbejdsdage fra den dato, vi modtager klagen. Hvis vi på grund af ekstraordinære omstændigheder ikke er i stand til at give dig et svar inden for 15 hverdage, vil vi underrette dig om dette og dets årsag, og vi kan forlænge vores svarperiode til op til 35 arbejdsdage.

Hvis du ikke modtager vores endelige svar, eller du på anden måde er utilfreds med det endelige svar, kan du henvise din klage til den lokale ombudsmand i dit land og følge de lokale procedurer uden for retten for at registrere din klage. Hvis du er bosiddende i Norge, kan du kontakte Finansklagenemnda for at klage:

Finansklagenemnda
P.O. Boks 53, Skøyen
0212 Oslo

www.finkn.no

Yderligere oplysninger om andre markeder end Norge findes på webstedet for Det Europæiske Forbrugerfinansieringsklagenetværk på https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en .

17.3. Neonomics er licenseret som betalingsinstitution og overvåges af det norske Finanstilsynet. Neonomics AS kan findes i virksomhedsregistret hos Finanstilsynet www.finanstilsynet.no. Dette kan også verificeres ved kontakt med:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: +47 22 93 98 00
E-mail: post@finanstilsynet.no

18. KONTAKTOPLYSNINGER

18.1. Du kan altid kontakte os på følgende måde:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26,
0251 Oslo, Norge

neonomics.io/legal/end-user-support
E-mail: support@neonomics.io

Version – October, 2022 

General Terms and Conditions for Neonomics’ Account Information Services and Payment Initiation Services 

Neonomics is a Norway-based account information service provider and payment initiation service provider offering account information services (“Account information services”/”AIS”) and payment initiation services (“Payment initiation services”/”PIS”) (individually the “Service”, together the “Services”). Account information services will enable you, the user (“you” or “user”), to see your payment account information from different bank accounts in one place online or via a mobile app, while Payment initiation services will enable you to pay with funds that is withdrawn directly from your online bank accounts, as further set out and regulated in EU’s Revised Payment Services Directive (“PSD2”) (Directive (EU) 2015/2366) and any applicable national legislation.

When you use Neonomics' Services, you enter into an agreement (“Agreement”) with Neonomics for which the following terms (the “Terms”) shall prevail to the maximum extent permitted under applicable law. Please read these Terms in conjunction with any invariable rule that may apply to the contractual relationship between you and Neonomics’ client (“Client”). By activating and using the Services, you agree to and accept these Terms in their entirety.

To use the Services, you must be authorized to enter into contracts. By agreeing to these Terms, you represent that this is the case.

Neonomics’ company number is 919 041 021. Our address is Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway. You can contact Neonomics through the secure contact form on our website, neonomics.io/legal/end-user-support or by e-mail support@neonomics.io. If you contact us by email, please do not write any sensitive personal information.

Neonomics holds all relevant licenses to provide the Services. The Norwegian Financial Supervisory Authority (“Finanstilsynet”) is our home state supervisory body. Required licenses have subsequently been duly registered and issued in all relevant jurisdictions to enable Neonomics to provide the Services.

A summary of the information and conditions regarding the Services is available in the section below. It is however important that you read the Terms in their entirety.

Main characteristics of the Services: Neonomics offers both Account information and Payment initiations services.

Neonomics’ AIS allows a payment service user, a holder of account(s), to request that the account information about/from your account(s) is retrieved from the designated account(s) and is made available to our Client, as designated by you, for the purposes defined by such Client in the Client Service. Neonomics will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank or by contacting Neonomics.

Neonomics’ PIS allows the user to request an initiation of a payment order from a payment account to another account. When you use the Payment initiation service you will first either enter your account number into the specified field (in such markets and Services where this is possible) or give your consent to our Account information service. This consent is necessary so we can identify your account in the bank you have chosen, and so that we can validate that the payment has been processed. Neonomics might also check if the balance on the account is sufficient to perform the Service. Neonomics will have access to your account information for 90 days. Access can be revoked by you through your online bank or by contacting Neonomics.

Information we need to provide the Services: In order to use the Services, you must provide information according to the instruction provided by Neonomics within the respective Service.

Giving consent to execute the Services and withdrawal of such consent: Each time you use our Services, you are giving us your explicit consent to perform the Service. Regarding AIS, the consent is valid for, and we will have access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your online bank. For PIS, the Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested. This means that the consent provided by you for the Service is only used once, thus no withdrawal of the consent is necessary. If you have consented to a recurring payment the consent will be valid until you withdraw the consent through your online bank.

Time of receipt of a payment initiation order: A payment initiation order is received by Neonomics the same day it has been approved by you. The processing of the payment order depends on the processing time that applies to you under your agreement with your bank.

Cut-off time for payment initiation orders: Not applicable. A payment initiation order is executed by Neonomics directly upon your request.

The maximum execution time for the Service: The Services are executed immediately upon request.

Fees: The Services are provided by Neonomics free of charge. Traffic charges imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Charges imposed by our Client/your service provider may apply. Charges imposed by your bank might also apply.

Communication: The Neonomics’ Services are only offered digitally, therefore information and notifications will be provided through e-mail or other digital media when so required.

Language: Our primary communication language is Norwegian. Outside Norway we communicate in the official language where the Services are provided.

Right to receive the Terms on a durable medium: You have the right to receive the Terms on a durable medium. The Terms will upon request be provided on a durable medium.

Your responsibilities for safe keeping of a payment instrument: You are responsible for keeping your login and security credentials (“Login and Security Credentials”) protected from unauthorized access. You are also responsible for protecting the technical equipment from unauthorized use. You must immediately inform your bank if you suspect or have knowledge of unauthorized use of your Login and Security Credentials. You must immediately inform Neonomics by email if you suspect or have knowledge about unauthorized use of the Services.

Notification of the user of unauthorized use or security risks: Notifications will be made electronically; appropriate security measures will be applied.

Conditions under which Neonomics reserves the right to block the user: Neonomics may at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity. We will notify you as soon as possible in such a case, if it is lawful to give such notice.

Your responsibility to report unauthorized use: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly you must, without undue delay after becoming aware of it, report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your liability for unauthorized payment transactions: You may be obliged to bear the losses relating to any unauthorized payment transactions, up to a maximum of EUR 50, resulting from the use of a lost or stolen payment instrument or from the misappropriation of a payment instrument. You may be obliged to bear all the losses relating to any unauthorised payment transactions if they were incurred by you acting fraudulently or failing to fulfil one or more of your obligations in relation to payment instruments and personalised security credentials, with intent or gross negligence. In such cases, the maximum amount referred to above does not apply.

Notification time for unauthorized or incorrectly executed payment initiation: If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, reporting it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions. It is your bank that shall restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to notify your bank within 13 months after the amount is debited your account, you may become liable for the transaction.

Neonomics’ liability for the execution of payment initiation: Neonomics cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services, although we strive to deliver our Services in a correct manner. If our Service is not performed in the correct manner, we may be liable to you in accordance with applicable law.

Refunds: The provision of the Services requires payer’s approval, and therefore the payer does not have the right to refunds, unless mandatory law states otherwise.

Amendments of the Terms: If the Terms are amended, they are deemed to be accepted unless the user informs Neonomics otherwise. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge by contacting us at support@neonomics.io .

Duration and termination of the Agreement: The Agreement is normally terminated as soon as we have performed the Service you requested, and both parties have fulfilled their obligations towards each other. If you have entered into a Framework Agreement, it remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. You may nonetheless, at any time, terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io . If you wish to withdraw your consent to our account information service within the 90-day period your consent is valid, you can do so in your online bank or by contacting Neonomics.

Complaints: In the event that you should wish to raise any complaint in respect of our Services, please tell us using the secure contact form at neonomics.io/legal/end-user-support so that Neonomics can investigate the circumstances for you.

Governing law and venue: The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law is in conflict with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible. If not prohibited by the laws of your country of residence, disputes shall be settled by Norwegian courts.

Out-of-court complaint procedures: Norwegian residents may contact Finansklagenemnda. For residents outside Norway, please refer to https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en  for further guidance.

1. GENERAL

1.1. By using the Services, you enter into the Agreement. It is a condition for using the Services that you accept these Terms. If not, you cannot use the Services.

1.2. You must be at least 18 years of age to use the Services, and/or otherwise be authorized to enter into the Agreement.

1.3. You need to have access to an internet connection in order to use the Services.

1.4. The Services are provided to you through one of our Clients that provide one or several of their own services to you (“Client Service”). Neonomics is only responsible for Neonomics’ provision of the Services to you, in accordance with these Terms. The Client’s terms and conditions will apply for the Client Service. The Client’s terms and conditions are thus outside the scope of this Agreement. Information regarding Client Services is provided by respective Client.

1.5. By entering into this Agreement, you consent to that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. These Terms can be downloaded when entering into the Agreement, or they can upon request be provided on a durable medium any time during the term of the Agreement. Our primary language for communication is Norwegian or other official language in the markets where the Services are provided. You accept that Neonomics will communicate with you through e-mail or other digital media.

2. OUR SERVICES

2.1. Our Services will allow you to either use our AIS and/or our PIS through the Client Service. A prerequisite for the Services to be performed is that the account(s) is accessible online. AIS provisions are specified in section 3 and PIS provisions are specified in section 4.

3. ACCOUNT INFORMATION SERVICE

3.1. Neonomics’ AIS enables you to access and view information relating to one or several of your payment accounts, or another person’s payment account(s) if you have a right of disposal on the account(s) through our Clients' apps or websites. AIS shall only be used for joint accounts and accounts where you have a right of disposal when used as part of a PIS.

Neonomics can retrieve information about payment accounts, credit- or debit card accounts, savings accounts etc. By requesting that we provide the AIS, you provide your explicit consent to us performing AIS and, as a part of that Service, retrieve relevant data and make the Information available to the Client or Clients that you have designated. The retrieval of data will be performed as soon as possible after you consent to the performance of the Service.

3.2. AIS is made available to you within a Client Service. Before AIS is initiated, a list of available banks that it is possible to retrieve the information from is presented to you. You choose the bank you want to retrieve the account information from based on the presented list.

After you have chosen the bank, information regarding AIS being provided by Neonomics is presented to you. You must accept these Terms and give your explicit consent to the provision of the Service prior to the initiation of AIS. Neonomics’ privacy policy will also be presented in this step. When we have received your request regarding the provision of AIS, you must identify yourself towards the bank in the way required by said bank. A request for retrieval of the information is immediately sent to the bank, whereafter Neonomics retrieves the information that you have instructed us to retrieve. Once the information has been retrieved, it is made available to you through Neonomics’ Client. The AIS is then completed, unless the Client Service you have requested in its nature entails further calls. In such cases, the agreement between you and the Client will regulate any recurring retrieval of your data. Neonomics will have technical access to your account details for 90 days. Access can be revoked through your bank or by contacting Neonomics.

3.3. Neonomics may be able to automatically update the account information towards the bank(s) during a time period determined by the bank(s), which may vary between cases (usually 90 days). For this to happen, you must provide an explicit consent to Neonomics, and an initial identification of you must have been made towards the bank(s). However, an update of the account information will require a new consent and that you for each update identify yourself towards the bank(s) and accept our Terms over again.

4. PAYMENT INITIATION SERVICE

4.1. Neonomics’ PIS enables you to request an initiation of a payment order from any of your online payment accounts at your bank to your own or other’s accounts. When you request that we provide PIS you give your explicit consent to us to provide the Service. Maximum amounts may apply in relation to payment orders that are eligible for PIS. These maximum amounts will be the same as the maximum amounts in your bank.

4.2. When using PIS with the Client Service you need to confirm the details of the payment initiation, including 1) the amount, 2) the payment account from which you wish to initiate the payment, and 3) the details of the receiver of the payment (“Payee”), such as an invoice reference number/message, according to the instructions. The Client Service may, depending on the functionality chosen, provide us with information regarding the Payee and the amount. It is your responsibility to ensure the correctness of the instruction.

4.3. When information about the Payee and the Payee account has been filled in, you select the bank you want to initiate the payment order from. To make it easier for you and to ensure that you provide correct information about the account a payment shall be initiated from, we normally provide an AIS whereby we present a list of your available accounts with the selected bank. This procedure is used in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist. The AIS requires that you accept the Terms and conditions for the provision of the Service and that you provide your explicit consent for the provision of the Service (read more about AIS in section 3). If you do not wish to use our AIS to provide your account information, you can manually input your account number in the designated field in markets and within Services where this is possible.

If you choose to use AIS, you select the account you want to initiate the payment from. By using your Login and Security Credentials towards your bank in the way required by the bank, you request the provision of PIS. To make sure that you have available funds for the payment amount we might also use the AIS to check the balance of the account you have selected to pay or transfer the money from. Where an AIS is performed, you therefore provide your explicit consent to the provision of AIS, and that the information, where applicable, is shared with the Client designated by you.

After these initial steps Neonomics performs PIS and receives information from your bank about whether the payment was initiated or rejected by your bank. As soon as PIS has been executed you and the Client designated by you are provided a summary of the payment initiation. PIS has then been completed.

Within some of the Client Services, usage of PIS also means that an AIS is performed after the PIS is performed, in order to verify that a payment order has been executed successfully.

Where an AIS is performed, you provide your explicit consent to the provision of the AIS, and consent to that the information about an initiated payment, where applicable, is shared with the Client designated by you.

4.4. Some Services may allow you to use PIS to pay a set amount at regular intervals to a beneficiary account (“Recurring payments”). If you wish to do this, you must give your permission to initiate payments from your chosen payment account to a chosen Payee on a regularly scheduled basis. You need to confirm a start date and a frequency for the recurring payment. The option of recurring payments is offered in such markets and within such Client Services where appropriate conditions exist.

4.5. An order to perform a PIS is always considered to be received by Neonomics the same day it has been approved by you. When you have approved a payment initiation it cannot be revoked. For Recurring payments, you can revoke your consent to initiate future payments.

The initiation is performed by Neonomics as soon as you have approved it, which means that your bank receives a payment order. The execution of the actual payment transaction is done by your bank. Please note that this entails that the payment may be executed on another day than the day you approved and confirmed the payment initiation towards Neonomics.

4.6. It is your responsibility to make sure that the information you provide for the performance of the payment initiation is correct, and that you have sufficient funds on the selected payment account. It is Neonomics responsibility to make sure that a payment order is communicated to the bank you have designated.

4.7. The execution of the payment order is done by the bank and is the responsibility of the bank. The time for execution of the payment order is dependent on the specific bank’s execution time.

4.8. You shall use the payment instrument in accordance with the terms governing the issue and use of the payment instrument. If you suspect that a payment based on a payment initiation has been executed without your approval or that it has been performed incorrectly, you are responsible for, without undue delay after becoming aware of it, and at the latest within 13 months after the amount is debited to your account, to report it to your bank where your bank account is held according to the bank’s instructions.

Your bank has to restore the balance provided that you have informed your bank within due time. If you fail to do so, you may become liable for the entire amount.

This shall not apply if: (a) the loss, theft or misappropriation of a payment instrument was not detectable to you prior to a payment, except where you have acted fraudulently; or (b) the loss was caused by acts or lack of action by the bank or Neonomics.

4.9. You can also be held liable for unauthorized transactions initiated if they were completed because you failed to protect your Login and Security Credentials and/or your technical equipment.

5. FRAMEWORK AGREEMENT

5.1. The Agreement is normally terminated after the Service you requested has been performed. However, when providing Recurring payments, you will approve that the payments are initiated on a regularly scheduled basis.

5.2. By agreeing to the Terms, you give your explicit consent for Recurring payments, to the extent required for the Client Service in question. Based on your consent and to the extent allowed by your bank, Neonomics will provide the Service you have consented to.

5.3. When you consent to Recurring payments, the Service will be provided over time. This differs from the case where you require one-off initiation of a payment. Where you have given your consent to Recurring payments, the Agreement will be in force until you terminate the Agreement. An Agreement that applies until further notice is referred to as “Framework Agreement” in these Terms. Provisions regarding the Agreement term and termination are specified in section 11 below.

6. FEES

6.1. Neonomics provides the Services to you free of charge. Fees imposed by your mobile phone operator or internet provider may apply. Fees imposed by your bank may apply. For Client Services the Client's possible fees, terms and conditions will apply in addition to these terms.

7. YOUR FURTHER RESPONSIBILITIES

7.1. You are responsible for having the right to use the Login and Security Credentials, and for being authorized to request the Services. This also applies to payment accounts that you hold together with someone else or have access to on behalf of someone else.

7.2. You are also responsible for and guarantee that your use of the Services is made in accordance with the Terms and applicable laws and regulations.

7.3. It is your responsibility to keep your Login and Security Credentials protected from unauthorized access, and to protect your technical equipment from unauthorized usage, e.g. with a pin code or your biometrical characteristics (e.g. fingerprint reader).

7.4. You are obliged to immediately inform Neonomics if you suspect or have knowledge about unauthorized usage of the Services or of your technical equipment.

7.5. It is your responsibility that the information you provide in the Services is accurate, up to date and complete, and that the information you provide in the Services does not infringe the rights of anybody else or in any other way violates law or someone else’s rights.

7.6. You are not allowed to copy, modify, distribute or publish content provided by Neonomics within the Services or in any other way misuse the Services or use it for any other purpose than they are intended for.

7.7. It is prohibited to try to circumvent the security measures or other limitations of the Services.

7.8. You are responsible for installing and updating anti-malware and security programs on your computer or mobile device. Using a device which is jailbroken, rooted or otherwise has installed software designed to circumvent the mobile device operating system security features is not permissible.

8. AVAILABILITY AND OUR LIABILITY

8.1. The Services are normally always available. However, we cannot guarantee that the Services are free from errors or interruptions. Neonomics has the right to make changes in operating methods, technical specifications etc. and always has the right to shut down the Services for maintenance and similar activities. We aim for all Services to be performed correctly and all information in the Services to be correct and as up to date as possible, but we cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented in the Services. Neonomics cannot be held accountable if the Services are unavailable or if any information or functionality does not work as expected, unless Neonomics is liable under applicable mandatory law.

8.2. The performance of the Services may be dependent on services provided by a third party (e.g. mobile phone operator or internet provider). We are not responsible for such services provided by a third party. Neonomics is also not responsible for the availability of services from your bank.

8.3. Neonomics is not liable for any decisions, financial or other, made by you based on the use of the Service or for services or goods you choose to purchase from independent third parties or Neonomics collaboration partners, including Clients.

8.4. Neonomics is under no circumstances liable towards you or any third party for any direct or indirect losses or damages incurred in connection with the provision of the Services, except if stated in mandatory law.

8.5. Neonomics is not liable for circumstances beyond our control, including but not limited to an interruption or failure of a utility service, pandemic, industrial action, natural disaster, explosion, strike or accident that significantly prevents the fulfilment of the obligation in question.

9. ANTI-MONEY LAUNDERING AND KNOW YOUR CUSTOMER MEASURES

9.1. To secure compliance with applicable anti-money laundering requirements, we may request that you provide us with certain information. By requesting a Service, you undertake to provide all such information as may be deemed necessary for such purposes, and you understand that failure to provide requested information may result in that a requested Service cannot be performed, or have other consequences, depending on the situation.

9.2. Neonomics may monitor your usage of the Services for the purpose of complying with current anti-money laundering requirements. The principles for such monitoring may vary from time to time, and will depend on the circumstances relating to the user, such as transaction patterns etc.

10. VIOLATION OF TERMS ETC.

10.1. Neonomics reserves the right to, at any time, suspend a user from its use of the Service if the user is in breach of these Terms or otherwise uses the Services in a manner that causes or may cause damage to Neonomics or any third party.

10.2. In cases of suspected security risks, or if Neonomics suspects that an initiated payment is unauthorized, we may inform you if it is lawful for us to give such notice. Neonomics also reserves the right to at any time block the Services if there is a risk for non-secure use of the Services, or in case of suspicion of unauthorized use of the Services. The same applies for suspected fraud or other illegal activity.

11. TERM AND TERMINATION

11.1. The respective Service is provided and performed immediately or in as close connection to your request for performance of the Service as possible.

11.2. Provided that you and Neonomics have not entered into a Framework Agreement, the Agreement is automatically terminated after the Service requested by you has been performed.

11.3. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement, the Agreement remains in force for a period of 365 days following the day when the Services was last performed at your request. Notwithstanding the aforesaid, you may at any time terminate the Agreement by contacting us at support@neonomics.io .

11.4. Agreements that are Framework Agreements can also be terminated by Neonomics with a notice period of 2 months.

12. RIGHT OF WITHDRAWAL

In accordance with the European Directive 2011/83 and relevant national legislation, you will loose your right of withdrawal from the use of the Service once the relevant Service(s) has been delivered by Neonomics. If you and Neonomics have entered into a Framework Agreement and you do not wish to use the Service, you have the right to withdraw. The withdrawal is most easily done by revoking your consent to the initiation of future payments. The right of withdrawal will apply to the Agreement itself, not the transactions that have already been carried out in accordance with the Agreement.

13. AMENDMENTS TO THE TERMS

13.1. We reserve the right to, at any time, change the Services, amend the Terms or cease the provision of the Services. If you do not accept the amended Terms, you have the right to at any time terminate the Agreement free of charge. If you continue to use the Services after an amendment of the Terms has come into force, you are deemed to have accepted the amended Terms.

13.2. If the Agreement constitutes a Framework Agreement, the amended Terms will come into force no earlier than 2 months after you have been informed of the amended Terms. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement free of charge.

13.3. Neonomics has the right to amend the Framework Agreement, including Terms, without regard to the 2 months’ notice period as set out in section 14.2, if such amendment does not affect your rights as a payment service user, or otherwise poses a significant disadvantage on you. Such amended Terms come into force at the point of time notified by Neonomics. If you disagree to the amended Terms, you may at any time terminate the Agreement in accordance with section 12.

14. PERSONAL DATA

14.1. Neonomics’ provision of the Service includes processing of your personal data. Information about how we process your personal data is available in our privacy policy.

15. MISCELLANEOUS

15.1. Neonomics has the right to transfer its rights and obligations under the Agreement. Neonomics also has the right to engage subcontractors for the fulfilment of its obligations.

15.2. The Terms are available on our website, where they can be downloaded. You also have a right to, upon request, receive a copy of these Terms on a durable medium. You are welcome to contact us with your request on support@neonomics.io or through the contact form on neonomics.io/enduser.

16. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

16.1. The Agreement and the Terms are governed by and construed in accordance with Norwegian law, without giving effect to conflict of law principles. If you are a consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident. To the extent that Norwegian law conflicts with laws of your country of residence, Norwegian law shall prevail to the maximum extent possible.  Disputes shall be settled by Norwegian courts, unless prohibited by the laws of your country of residence.

17. COMPLAINTS AND SUPERVISION

17.1. If you want to raise a complaint about our Services, please use the secure contact form at neonomics.io/enduser.

17.2. We aim to resolve any complaint within 15 business days from the date we receive the complaint. If we, due to exceptional circumstances, are unable to provide you with a response within 15 business days, we will notify you of this and the reason for it, and we may extend our response period to up to 35 business days.

If you do not receive our final response or you are otherwise dissatisfied with the final response, you may refer your complaint to the local ombudsman in your country and follow the local out of court procedures to register your complaint. If you are a resident in Norway, you can contact Finansklagenemnda to file a complaint at:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

finkn.no, Further information for other markets than Norway can be found on the website of the European consumer financial complaints network at https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en .

17.3. Neonomics is licensed as a payment institution and is supervised by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet). You can find Neonomics AS in the company register kept by Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no. This can also be verified by contacting:

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: 22 93 98 00
Email: post@finanstilsynet.no

18. CONTACT INFORMATION

18.1. You can always contact us as follows:

Neonomics AS
Ruseløkkveien 26,
0251 Oslo, Norway

neonomics.io/legal/end-user-support
E-mail: support@neonomics.io

Download PDF